Eksperimentell atferdsanalyse

Eksperimentelle studier er grunnlaget for hele atferdsanalysen. Uten slike ville man hatt dårlige muligheter til å påvise sammenhengene mellom miljø og atferd.


Symposium

Symposium: Dyremodeller på atferd: Hva kan vi lære av det?

Espen Sjøberg Høgskolen i Oslo og Akershus

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Tid og sted: Lørdag 09:00-13:00 (Veslefjellhall 1)

Sammendrag: Dette symposiet tar for seg dyremodeller som blir brukt til å fremme læring av menneskelig atferd. Vi går gjennom fordeler og ulemper ved bruken av dyremodeller i eksperimentelle og konseptuelle kontekster. Det diskuteres hvordan atferd kan måles i dyr, spesielt i henhold til hvordan man måler variasjon og analyserer data fra slike eksperimenter. Videre diskuteres det hvorvidt slike metoder er pålitelige, og om funn i laboratoriet kan generaliseres til mennesker. Vi henviser til eksempler på atferdseksperimenter på dyr, samt studier på mennesker som har grunnlag fra eller implikasjoner for dyremodeller. Metodene, konseptene, og eksperimentene blir diskutert fra et atferdsanalytisk ståsted, med vektlegging på hvilke kunnskaper vi kan forvente å lære gjennom bruken av dyremodeller.


Bruk av dyremodeller for å studere grunnleggende atferdsprosesser, blant annet etablering av betingede forsterker

Monica Vandbakk Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag: B. F. Skinners empiriske arbeid utviklet seg fra tidlige studier av rotters atferd i labyrinter til forskning av «frie operanter» ved at dyrene i såkalte operantkammere nå kunne respondere i sitt eget tempo. Ved bruk av operantkammer eller «Skinnerboks» kunne Skinner utføre nøyaktige eksperimentelle undersøkelser av for eksempel effekten av ulike forsterkningsskjemaer på frekvensen av atferd hos rotter og duer og demonstrere empiriske sammenhenger mellom atferd og miljø (stimuli). Skinners konsept om operant betinging er veletablert og av betydning for flere anvendte/kliniske behandlingsformer innenfor psykologien så vel som i anvendt atferdsanalyse. Til tross for at det nærmer seg hundre år med eksperimentelle undersøkelser er det fortsatt relevant å benytte dyremodeller for å evaluere etablerte sannheter og for å vinne ny kunnskap om grunnleggende atferdsprosesser som for eksempel betingede forsterkere. Eksperimenter med bruk av dyremodeller for å sammenligne effekt av og utvikle bedre prosedyrer for etablering av betingede forsterkere vil presenteres og diskuteres.


Et atferdsanalytisk perspektiv på prososial atferd

Magnus Helgheim Blystad Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag: I de siste årene har det blitt gjort forskning på bruk av rotter som en dyremodell for prososial eller empatisk atferd. Dette ble startet med publiseringen av en studie fra Chicago, USA, i 2011 hvor forskerne hevdet at rottene deres valgte å hjelpe en artsfrende tilsynelatende uten å gagne noe selv. Senere har andre gjort lignende forsøk. Muligheten for å bruke en dyremodell for prososial/empati-lignende atferd åpner for nye eksperimenter for å undersøke effekten av for eksempel medisiner mot lidelser med en klar sosial komponent. Men hva slags atferd har de faktisk observert i dyremodellstudiene? Tidlige funn fra disse studiene vil bli diskutert i et atferdsanalytisk lys og vi vil så beskrive vårt PhD prosjekt som tar for seg etterprøving og videreutvikling av disse resultatene.


Systematisk analyse av SHR modellen

Espen Sjøberg Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag: Spontaneous Hypertensive Rat (SHR) er en validert modell på Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). Modellen blir evaluert gjennom systematisk review og meta-analytiske metoder. Preliminære resultater viser at i studier på impulsivitet er SHR modellen ikke en effektiv refleksjon av ADHD symptomer, da SHR rotter viser samme atferdsavvik som kontrollgrupper. Forskjellige forklaringer på dette diskuteres. Det vektlegges at systematiske analyser kan være viktige metoder i å vurdere hvorvidt resultater fra dyremodeller kan generaliseres til mennesker, og bidra til vår forståelse for menneskelige lidelser.


Cooperation and meta-contingency procedure in rats

Lucas Couto de Carvalho Høgskolen i Oslo og Akershus
Ingunn Sandaker Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag: Experimental analysis of culture may investigate independent variables involved in two levels of selection: Individual and cultural. Experimental analysis of individual behavior are well established in the field of Behavior Analysis, and its basic principles are used to explain the evolution of cultural practices (e.g., Biglan, 1995; Skinner, 1953). Experimental analysis on a cultural level of selection is still in its early stage, however. Many of the published material reported in the literature for the experimental study of cultural selection are on human participants. The current work is aiming to present a preparation designed to study group behavior using non-human animals.


Logiske feilslutninger i dyremodeller

Espen Sjøberg Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag: Dyremodeller på menneskelig atferd lider av analogi-problemer, hvor resultater fra dyrelaboratoriet antas å reflektere menneskelig atferd. Forskning på dyremodeller legger mye vekt på face validity, som er hvorvidt dyrene på overflaten ser ut til å vise samme atferdsavvik som mennesker, sammenlignet med kontroller. Det diskuteres hvorvidt vi kan tillate å trekke konklusjoner om menneskelig atferd basert på empiriske dyrestudier. Det argumenteres at dyrestudier ikke er replikasjoner av menneskelig atferd, men heller rekonstruksjoner, som begrenser hvor mye kunnskap om mennesker vi kan lære gjennom dyremodeller.


Forsterkning av variasjon - hemmende eller fremmende for læring hos dyr og mennesker?

Siv Kristin Nergaard Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag: Grunow og Neuringer (2002) viste at rotter som fikk forsterkning for å variere lærte en vanskelig sekvens, mens rottene som ikke fikk forsterkning for å variere ikke lærte den samme sekvensen. Deres konklusjon var derfor at forsterkning av variasjon var fornuftig ved læring av vanskelig atferd. Maes og Goot (2006) forsøkte å replikere studien med mennesker, men endte opp med motsatt resultat. Jeg vil diskutere disse funnene med bakgrunn i forskjeller i prosedyre og regelfølging. Jeg vil også å se nærmere på overføring av resultater fra dyre-eksperimenter til menneskelig atferd ut ifra molar og molekylær analyse.


Molar or molecular?

Rasmi Krippendorf Uavhengig forsker/MathEasy

Sammendrag: In the study of variation, measurements are often gathered on a set of responses, and not on single responses, and usually on only two to four operanda. The difference between recording data per response versus per groups of responses is illustrated by a practical example, and the instant cluttering of data obtained from the former method is shown.


ADHD i lys av ulike vitenskapsteoretiske rammeverk

Line Flatebø Widmark

Sammendrag: Attention - Deficit/Hyperactivity Disorder ( ADHD ) er en atferdsforstyrrelse som rammer 3-5% av barn i skolealder . Det finnes flere teorier vedrørende hva som forårsaker ADHD-symptomer. Eksekutive Funksjoner-Teori ( EF ), Kognitiv Energisk-Teori ( CET ) og Dynamic Developmental-Teori ( DDT ) er temporære teorier om ADHD, som representerer ulike metateoretiske rammeverk og skiller seg i syn på etiologi og patogenese. EF og CET er kognitive teorier, altså basert på mekanistisk, dualistisk vitenskapsfilosofi, og omfavner beskrivelse og prediksjon som epistemologiske kriterier. DDT er en helhetlig tilnærming som kombinerer nevrobiologi og atferdsanalyse. Teoriene vil bli diskutert i lys av radikal behavioristisk pragmatisk kontekstuell metateori, med vekt på utslag etiologi, epistemologi og behandling.


SHR: Video-analyser av atferd som supplement til analyser av spaktrykk

Espen Borgå Johansen Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag: Attention-Deficit/Hyperactivity disorder (ADHD) er en atferdsforstyrrelse kjennetegnet av oppmerksomhetsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet. I følge the Dynamic Developmental Theory (DDT) er ADHD-symptomene forårsaket av endrete forsterker-effekter og mindre effektiv ekstinksjon av atferd. Spontant hypertensive rotter (SHR) er den best validerte dyremodellen for ADHD, og effekter av forsterkere på operasjonaliseringer av symptomene har vært studert i operantkamre der avhengige variabler vanligvis har vært spaktrykk. Video-opptak av atferd under operant testing gir flere interessante atferdsmål i tillegg til spaktrykking, inkludert bevegelsesmengde og -mønster, akselerasjon, fart, og retning. Disse målene viser klare forskjeller mellom SHR og kontroll-rotter og er også svært sensitive i å påvise effekter av uavhengige variabler som e.g. miljøgifter (PCB) og Omega-3 tilskudd. Video-analyser av atferd under operant testing vil bli diskutert som et mulig supplement til tradisjonelle analyser av spaktrykk.


Symposium

Symposium: Studier innen Stimuluskontroll og Emergente Relasjoner

Erik Arntzen Høgskolen i Oslo og Akershus

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Tema/nøkkelord: Stimulusekvivalens;Stimuluskontroll;Diskriminativ kontroll;Demens;Hukommelse

Tid og sted: Fredag 09:00-13:00 (Veslefjellhall 1)

Sammendrag: Dette symposiet vil omhandle eksperimenter i forskningsfronten innen området stimuluskontroll og kompeks menneskelig atferd. Det vil ble presentert noe av den forskningen som foregår i forskningsgruppen Eksperimentelle Studier av Kompleks Menneskelig Atferd ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Eksperimentene vil være i forhold til ulike aldersgrupper og også pasientgrupper som personer med demens. Både eksperimenter innen grunnforskning og “translational” forskning vil bli berørt. Symposiet vil starte med en kort oversikt og innføring om stimulusekvivalens. Deretter vil presentasjonene innebefatte eksperimenter innen områder som blant annet hvordan begreper etableres, oppmerksomhet, og det som tradisjonelt har blitt betegnet som hukommelse.


A Brief Tutorial on Stimulus Equivalence

Erik Arntzen Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag: The presentation will include an overview of the most important terms about complex stimulus control. Terms like matching-to-sample, conditional discrimination, sample and comparison, simultaneous and concurrent matching, and delayed matching-to-sample will be described. Furthermore, terms empoyed in the equivalence class formation literature, as features of stimulus equivalence, training structures, training and testing protocols will be outlined.


Stimulus Equivalence and Reaction Time in Extended Testing

Torunn Lian Høgskolen i Oslo og Akershus
Erik Arntzen Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag: Reaction time data in stimulus equivalence experiments typically shows a pattern of increased reaction time from training to test and higher reaction time for equivalence and transitivity trials than for symmetry trials. Test phases are, however, often conducted with a minimum of test trials to avoid fatigue and troublesome effects of extinction. In the present experiment, 36 participants experienced prolonged testing and were given three to five test phases with a short break in between. The present paper will focus on analysis of reaction time data in these participants.


MTO vs. OTM: Training Structures and the Emergence of Three 7-Member Equivalence Classes in Adults

Vanessa P. Aires Høgskolen i Oslo og Akershus
Erik Arntzen Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag: The objective of this experiment was to compare the outcomes of two training structures over the emergence of three 7-member equivalence classes. The participants were 20 adults. Ten were exposed to the Many-to-One (MTO) training structure, and the other ten were exposed to the One-to-Many (OTM) training structure. After learning the directly trained relations, a test evaluated the emergence of equivalence classes. As result, 10 of 10 participants exposed to the MTO responded in accordance with equivalence, and 8 of 10 did so after being exposed to the OTM. Statistical analysis did not show any differences between the outcomes of both groups.


On the Role of Meaningful Stimuli

Richard Nartey Høgskolen i Oslo og Akershus
Erik Arntzen Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag: We investigated how the pre-training of abstract stimuli with some meaningful pictures with different delay durations will influence the formation equivalence classes. Eighty-four college students were randomly assigned to seven groups of equal number of members. Participants were trained to form three 3-node 5-member equivalence classes (A->B->C->D->E) under the simultaneous protocol. For participants in the ABS group, all of the stimuli used were abstract shapes, while in the PIC group, the C stimuli were pictures and the A, B, D, and E stimuli were the same abstract shapes as in the ABS group. For the other five groups, participants were pre-trained to form arbitrary relations between the C-abstract shapes and the C-picture stimuli in the first two groups prior to class formation. These five groups varied in the delay duration of the disappearance of the sample stimulus and the appearance of the comparison stimuli. In one group (SMTS), the sample remained until the comparison choice was made, while in the others (0s, 3s, 6s and 9s), the arbitrary conditional discriminations with the C stimuli were trained using 0s, 3s, 6s and 9s delayed matching-to-sample procedures, respectively.


The Formation of Equivalence Classes as Function of Number of Familiar Stimuli

Justice Mensah Høgskolen i Oslo og Akershus
Erik Arntzen Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag: Previous experiments have investigated the importance of using pictures as C stimuli in equivalence class formation. Findings have indicated that, pictures used as C stimuli have shown to be the most efficient in producing equivalence class formation relative to when all stimuli set are abstract. This study extends the literature further by examining the extent to which the number of C as pictures stimuli leads to equivalence class formation. Sixty participants were randomly assigned equally to four experimental conditions: No Picture Group, 1-Picture Group, 2-Pictures Group, and 3-Pictures Group. The findings from the experiment showed that 2 of 15 participants in the Abstract Group formed classes. In addition, 2 of 15 participants in the 1-Picture Group formed classes, 8 of 15 participants in the 3-Pictures Group formed classes, and lastly 12 of 15 members in the 3-Pictures Group formed classes. The statistical analysis showed that equivalence class formation is a function of the number of pictures.


Additional tasks in a Delayed Matching-to-Sample procedure

Aleksander Vie Høgskolen i Oslo og Akershus
Erik Arntzen Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag: Dictation tasks and echoic tasks were introduced in a delayed matching-to-sample procedure in two experiments, respectively. In both experiments, the participants were tested for equivalence class formation. Furthermore, in a third experiment, dictation tasks were also introduced when the conditional discriminations were established, without introducing symmetry or equivalence trials. The results showed that the dictation tasks as an additional task in the first experiment reduced equivalence class formation, while the echoic task in the second experiment did not affect responding in accordance with stimulus equivalence as the dictation tasks in the first experiment. In the third experiment the conditional discriminations were affected by the additional task, but not to the same degree as in the first experiment.


A Within-Participant Study on Tracked Eye-Movement Measures across Training Structures

Steffen Hansen Høgskolen i Oslo og Akershus
Erik Arntzen Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag: The analysis of eye-movements, obtained with Eye-tracking Technology, during Matching-to-Sample Performance, extends and enriches our behavioral attempts to understand complex human behavior (Hansen & Arntzen, 2015). Previous group studies from our eye-tracking research lab suggest that topographically different eye-movement and observing response measures, such as duration, rate, variability, pattern, and speed, emerge during the establishment of stimulus equivalence classes that are formed using different training structures (e.g., Hansen & Arntzen, 2013, October; Hansen & Arntzen, 2014, May). In a systematic replication, introducing a within-participant design, we intend to establish five 3-member classes in a concurrent training format by exposing all participants to one of three conditional discrimination training sequences that involve the Many-to-One, One-to-Many, and Linear Series training structures. Preliminary results suggest differences in the fixation measures duration, rate, and sequence as a function of order of learning conditions and in eye-movement speed as a function of both order of learning conditions and variation in motivation.


Fast responding and the formation of equivalent classes.

Felix Høgnason Høgskolen i Oslo og Akershus
Erik Arntzen Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag: A group of ten individuals participated in an experiment with limited hold (LH) contingencies for responding to sample and comparisons. The LH was set to 0.7 s and 1.2 s in a one-to-many (OTM) training structure. After reaching the training criterion with at least 90% accuracy, a test for derived relations was implemented. None of the participants responded in accordance to stimulus equivalence, indicating that the responding with a requirement of fast responding prevents equivalence class formation.


Effects of Instructions on Conditional Discriminations

Annika Poulsen Høgskolen i Oslo og Akershus
Erik Arntzen Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag: The role of instructions on conditional discriminations and stimulus equivalence has often been discussed, but not extensively empirically explored. In most cases, participants are given as little information as possible to limit the effects of the instructions on conditional discrimination. Hence, in the current experiment the effects of instructions are investigated. The experiment consists of three conditions, where the first condition involves presentation of general instructions (e.g., “your task is to find out which stimuli that belongs together”), and the second condition includes presentation of specific instructions (e.g., “this stimulus is a fish and belongs together with the car which is this stimulus”). In addition there is a control group which does not employ general or specific instructions. The dependent measures are the number of training trials and equivalence responding.


Attending Behavior Examined Through Identity Matching and Sorting Tasks

Eva Lyholm Limi Høgskolen i Oslo og Akerhus
Erik Arntzen Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag: The present experiment employed compound stimuli to investigate variables influencing attending behavior. Chinese characters with the radical or without the radical were used as compound stimuli. The presented as a matching-to-sample task. Participants were randomly assigned to two different groups. Both groups were exposed to pre-sorting of stimuli with and without the radical and MTS training including stimuli with the radical. Group 1 had two sorting test of stimuli with and without the radical, followed by MTS testing including stimuli with the radical and post-sorting of stimuli with and without the radical. Group 2 had MTS testing including stimuli with the radical, two sorting tests of stimuli with and without the radical, followed by post-sorting of stimuli with and without the radical.


Discrimination between Malignant and Benign Melanoma

Ruth Kopperud Høgskolen i Oslo og Akershus
Erik Arntzen Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag: The occurrence of mole cancer is 1700–1800 cases per year, and the challenges are highest when the malignant melanoma is discovered too late. Each year 325 cases discover the malignant melanoma too late and die from it. If the death rate is to be reduced, it will be essential to establish discrimination skills so that malignant melanomas are detected and treated early. This study investigates whether conditional discrimination procedures can be used to establish discrimination between malignant and benign melanoma. The application of the results will be discussed.


Training Structures and Different Matching-to-Sample Procedures in the Formation of Equivalence Classes in Elderly People

Anette Brogård Antonsen Høgskolen i Oslo og Akershus
Erik Arntzen Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag: The participants in the study were elderly people, 70 years and older. The experimental conditions were presented in a combined single-subject design and group design with reversals, where both training structures (many-to one and one-to-many), and matching-to-sample task (simultaneous matching to sample and delayed matching to sample 0 seconds) were alternated. The purpose of the experiment was to study formation of equivalence classes in elderly people, and how the responding in accordance to equivalence varied as a function of the manipulations done.


Forelesning

Experimental analysis of variability in operant behavior

Iver H. Iversen University of North Florida

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Tema/nøkkelord: Operant atferd;Variabilitet

Tid og sted: Fredag 15:00-15:45 (Veslefjellhall 1)

Sammendrag: Variability is not necessarily a fixed property of behavior, as implied by the term inherent variability, but can be considered a dependent variable amenable to analysis and control. Experiments demonstrate that behavioral variability can both be expanded and contracted. Expansion of variability is needed for shaping where experimental methods select for “novelty” among the variations in behavior. Contraction of variability happens when the same contingency applies for a long time and each response becomes very efficient and varies very little from one episode to the next. Experiments will illustrate these issues. In one experiment with rats, initial expansion and then gradual contraction of variability is shown within a session during acquisition of “complex” operants. In a second experiment, expansion and contraction of variability are brought under stimulus control. These experimental paradigms are useful for studies of variability in behavioral repertoires.


Poster

Studies on Different Aspects of Complex Stimulus Control

Vanessa P. Aires Høgskolen i Oslo og Akershus
Justice Mensah Høgskolen i Oslo og Akershus
Anette Brogård Antonsen Høgskolen i Oslo og Akershus
Guro Dunvoll Høgskolen i Oslo og Akershus
Erik Arntzen Høgskolen i Oslo og Akershus

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: The present poster gives an overview of a variety of the ongoing experiments and studies in the Experimental Studies of Complex Human behavior lab at Oslo and Akershus University College. Hence, experiments related to language, symbolic function, and remembering to mention some, will be described. The lab has been running for more than 15 years. The main focus has been research within experimental behavior analysis and translational research. As for example, understanding of meaningfulness and concept formation, and studying variables affecting discrimination behavior in elderly and dementia patients.


Poster

Begrepsdannelse varierer mellom ulike betingede diskriminasjonsprosedyrer

Elisabeth Bergesen Høgskolen i Oslo og Akershus
Theo Chan Høgskolen i Oslo og Akershus
Steffen Hansen Høgskolen i Oslo og Akershus
Erik Arntzen Høgskolen i Oslo og Akershus

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: Forskning innen betinget diskriminasjon og respondering i henhold til stimulusekvivalens har blant annet fokusert på forskjellige trenings- og testparametere (Arntzen, 2012). Innen denne forskningen i forhold til treningsstrukturer har man sammenliknet treningsstrukturene Many-to-One (MTO), One-to-Many (OTM) og Linear Series (LS). I denne studien undersøkes det spesifikt om treningsstrukturene OTM og LS leder til signifikante forskjeller med hensyn på dannelse av stimulusekvivalensklasser som er sentralt innen begrepsdannelse. Studien ser på resultatene av forskjellige betinget diskriminasjonsprosedyrer hos 20 voksne deltakere, i aldersgruppen 25–35 år, samlet inn ved bruk av en mellomgruppedesign. Ti deltakere i hver gruppe ble trent til å danne 3 klasser med 5 stimuli i hver klasse i en simultan Matching-to-Sample prosedyre, trent med henholdsvis OTM og LS. Oppnådde deltakerne mer enn 90 % korrekt respondering i den betingete diskriminasjonstreningen, ble de eksponert for en test, hvor det ble testet for dannelse av stimulusekvivalensklasser. Foreløpige resultater viser at 6 av 7 deltakere i OTM-gruppen, samt 0 av 7 i LS-gruppen responderte i henhold til stimulusekvivalens. Deltakerne i OTM betingelsen reagerte raskere på de lærte relasjoner, og under test for stimulusekvivalens reagerte deltakerne langsommere på ekvivalente relasjoner. Derimot i LS-strukturen, under test, ser man en kortere responstid på korrekte relasjoner. Dette replikerer tidligere funn.


Poster

Treningsstrukturer og respondering i henhold til stimulusekvivalens

Siri Hegna Berge Høgskolen i Oslo og Akershus
Erik Arntzen Høgskolen i Oslo og Akershus
Anette Brogård Antonsen Høgskolen i Oslo og Akershus

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: I denne studien deltok 20 personer mellom 24 og 29 år. Det ble benyttet en mellomgruppedesign, der deltakerne ble delt i to grupper, hvorav hver gruppe ble presentert for trening og test i en betinget diskriminasjonsprosedyre. Deltakerne ble fordelt i to grupper med henholdsvis treningsstrukturene linear series (LS) og many-to-one (MTO). I testen responderte 7 av 10 deltakere som hadde blitt presentert for treningsstrukturen MTO i henhold til ekvivalens, mens ingen deltakere gjorde det i gruppen som hadde blitt presentert for trening i LS.


Poster

Om Bruk av Sortering i Matching-to-Sample Prosedyrer

Eline Hambro Wik Høgskolen i Oslo og Akershus
Erik Arntzen Høgskolen i Oslo og Akershus

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: Eksperimenter om sortering av stimuli kan brukes til å undersøke hvordan mennesker kategoriserer konsepter hvor det ikke er fysiske likheter mellom stimuli. I dette eksperimentet er det to grupper som alle gjennomfører matching-to-sample trening med linear series som treningsstruktur. Den ene gruppen sorterer så stimuliene i klasser, mens den andre gruppen gjør matching-to-sample test. Deretter gjør den første gruppen matching-to-sample test, og den andre gjør sortering. Den siste fasen er som den første etter treningen for begge gruppene. Foreløpige resultater viser at flere sorterer riktig når sorteringen kommer rett etter treningen. En av deltakerne i gruppe 1 sorterer korrekt, men ikke i matching-to-sample testen. En deltaker i gruppe 2 gjør ikke sorteringen riktig, men forbedrer resultatet utover forsøket og responderer i henhold til stimulusekvivalens på de to siste testene. Det kan være interessant å undersøke videre om repetisjon av de direkte trente relasjonene kan øke sannsynligheten for respons i henhold til stimulusekvivalens.


Poster

Etablering av diskriminasjon mellom malign og benign melanoma

Ruth Kopperud Høgskolen i Oslo og Akershus
Erik Arntzen Høgskolen i Oslo og Akershus

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: I følge kreftforeningen er forekomst av føflekkreft pr dags dato fra 1700–1800 tilfeller i året. Mellom 300–400 tilfeller oppdager den maligne melanomaen for sent hvert år og dør av den. Om dødsraten skal reduseres vil det være avgjørende å etablere diskriminasjonsferdigheter slik at maligne melanomer oppdages og behandles tidlig. Vi har undersøkt om ved bruk av en betinget diskriminasjonsprosedyre kan etablere diskriminasjonsferdigheter mellom ulike kategorier av føflekker. I studien ble det brukt de kriteriene kreftforeningen bruker som risikofylte føflekker. Deltakerene som var med på undersøkelsen var kommunearbeidere og studenter i aldersgruppen 16 til 49 år .De gjennomførte en betinget diskriminasjonsprosedyre med ulike eksperimentelle faser; trening, test og generaliseringstest.


Poster

Diktasjonsoppgaver og Ekoiske Oppgaver som Distraktorer i Delayed Matching-to-Sample

Aleksander Vie Høgskolen i Oslo og Akershus
Erik Arntzen Høgskolen i Oslo og Akershus

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: I tidligere forsøk (Arntzen, 2006; Arntzen & Vie, 2013) har det blitt benyttet matteoppgaver som distraktorer. Distraktorene har blitt presentert i tidsmellomrommet mellom avsluttet presentasjon av utvalgsstimulus og presentasjon av sammenligningsstimuliene under test for respondering i henhold til stimulusekvivalens. Resultatene i disse studiene har vist at sannsynligheten for respondering i henhold til stimulusekivalens reduseres når distraktorer introduseres i ekvivalenstesten. I den gjeldende studien ble tre eksperimenter gjennomført. Disktraktorene i Eksperiment 1 var diktasjonsoppgaver, i Eksperiment 2 ble ekoiske oppgaver benyttet som distraktorer. Videre ble det presentert diktasjonsoppgaver som distraktorer når de betingede diskriminasjonene hadde blitt etablert, uten å introdusere symmetri og ekvivalens trials. Resultatene viste at sannsynligheten for respondering i henhold til stimulusekvivalens avtok i Eksperiment 1 når disktraktorene ble introdusert. Det samme resultatene forekom i Eksperiment 2, men ikke i samme grad som i Eksperiment 1. Resultatene i Eksperiment 3 viste at antall korrekte betingede diskriminasjoner i liten grad ble påvirket av distraktorene.


Poster

En sammenligning av to paringsprosedyrer for å etablere betingede forsterkere hos rotter

Linn Therese Sagen Knashaug Høgskolen i Oslo og Akershus
Vetle Berthelsen Høgskolen i Oslo og Akershus
Monica Vandbakk Høgskolen i Oslo og Akershus
Per Holth Høgskolen i Oslo og Akershus

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: Til tross for tidligere studier som viser god effekt av etablering av betingede forsterkere ved respons-stimulus-stimulus paring (RSSP), har det de senere årene vært publisert flere studier hvor stimulus-stimulus paring (SSP) har vært benyttet. Hensikten med denne studien var å evaluere disse paringsprosedyrene for å undersøke hvilken prosedyre som best etablerte lys som forsterker for en enkel målatferd hos rotter. Studien var en systematisk replikasjon av Dozier et al. (2012) som undersøkte dette hos barn med autisme. En multiple single case-design med fire rotter ble benyttet. To av rottene inngikk i RSSP-betingelsen hvor målresponsen var spaktrykk på høyre spak, og som produserte lys (S1)+lyd (S2) og vann (ubetinget forsterker). De øvrige to rottene inngikk i SSP-betingelsen (yoked), uten målrespons, men med lys (S1)+lyd (S2) og vann. Som en utvidelse av studien til Dozier et al. (2012) ble lyd formidlet etter et CRF-skjema, mens lys ble formidlet etter et intermitterende skjema. Resultatene etter test viste at S2 (lyd) fungerte som betinget forsterker på ny respons (trykk på venstre spak) kun hos de to rottene i RSSP betingelsen. S1 (lys) hadde beskjeden effekt som betinget forsterker for en annen ny respons (kjedetrekk) hos en av fire rotter. Data fra denne studien støtter funn fra studien til Dozier et al. (2012) og indikerer at det er flere kompliserende forhold enn enkel stimulusparing involvert i prosedyrer for å etablere betingede forsterkere.


Poster

Stimulus control of within-session variability and stereotypy of operant behavior in rats

Monica Vandbakk Høgskolen i Oslo og Akershus
Iver H. Iversen University of North Florida

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: Operant behavior customarily becomes very efficient or stereotyped after several sessions of exposure to a given response-reinforcement contingency. Operant behavior becomes very variable when a contingency is changed or behavior placed under extinction. These processes are usually studied separately. In our experiment we examined stimulus control of both processes within daily sessions. Each of six different responses produced 10 food reinforcers simultaneously with the “beep” from the feeder (CRF). The response reinforced in a given block of CRF was randomly determined. Therefore, each block of CRF was followed by a period of non-reinforcement until the rat emitted the response reinforced in the next block. Rats continued stereotyped responding when responses were followed by a beep, but immediately began to vary among the responses when there was no beep following a response, after 10 reinforcers. The results have implications for applied work that involves use of continuous reinforcement for different behaviors.


Poster

Tidlige funn fra en studie på prososial atferd hos rotter

Data fra en pilotstudie

Magnus Helgheim Blystad HiOA - Eksperimentell atferdsanalyse - Translasjonell og konseptuell forskning
Espen Borgå Johansen HiOA - Eksperimentell atferdsanalyse - Translasjonell og konseptuell forskning
Per Holth HiOA - Eksperimentell atferdsanalyse - Translasjonell og konseptuell forskning
Nora Marie Sigurdsen Høgskolen i Oslo og Akershus
Nikola Ljusic Høgskolen i Oslo og Akershus

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: Vi har gjennomført en pilotstudie etter modell fra Bartal et al (2011) hvor rotter lærte å gjennomføre en prososial oppgave. Der skulle en rotte slippe fri en annen rotte som var fanget inne i et lite rør. Røret kunne bare åpnes fra utsiden, så kun den frie rotta kunne åpne røret. De forfatterne hevdet å observere empatisk motivert atferd. I vår pilotstudie har vi hatt en systematisk replikering av Bartal et al (2011). I pilotstudien vår har vi samlet høyfrekvente kommunikasjonslyder hos rottene og undersøkt i hvilken grad forskjellige sosiale situasjoner virker som forsterkere på slik kommunikasjons atferd. Utenom dette har vi også sett på hvor lang tid det har tatt før rottene lærer å gjennomføre oppgaven, og rottenes bevegelser. Funnene blir diskutert, og implikasjoner for videre arbeid drøftes.


Poster

Coordinated Responding under Concurrent Schedules of Reinforcement

Samantha Kay Kelly Berge Oslo and Akershus University College
Kalliu Couto Oslo and Akershus University College
Lucas Couto de Carvalho Oslo and Akershus University College
Ingunn Sandaker Oslo and Akershus University College

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: Allocation of responses under concurrent schedules of reinforcement is well documented in behaviour analysis and described by the generalized matching law. However, much of this research focuses on the responding of individual organisms. In an interlocking behavioural contingency (IBC) the behaviour or behavioural product of one individuals behaviour can serve as the antecedent or consequence for the behaviour of another. The result of an IBC, an aggregate product, can be used as a unit of analysis and was in this research was studied under concurrent schedules reinforcement. Pairs of human participants played a computer game with a two-choice procedure on a variety of variable intervals on concurrent schedules. Twenty four individuals aged 20 - 37 (12 pairs) participated. Results were analysed using the generalised matching equation (Baum, 1974) and suggest that response allocation was in accordance with the generalised matching law. The relevance for future research is discussed.