Oversikt over workshops

Parallelt med den offisielle åpningsforelesningen til NAFOs leder på torsdag ettermiddag vil du finne seminarets "Workshopsesjon". Workshopene skiller seg fra vanlige forelesninger gjennom at de legger opp til mer aktiv innsats fra deltakerne.

De fleste workshopen har et begrenset deltakerantall, og ved påmelding til seminaret kan du forhåndsregistrere deg til en workshop om du ønsker.

Under finner du oversikten over workshopene på årets seminar.


Workshop

Innføring i atferdsanalyse

Børge Strømgren OsloMet - Storbyuniversitetet
Per Tronsaune Koment AS

Kategori: Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse

Tid og sted: Torsdag 14:00-19:00 (Nystølsfjellet)

Sammendrag: I likhet med andre forståelses- og praksisformer har også atferdsanalysen sitt eget begrepsapparat. For å kunne utvikle faget teoretisk og praktisk har vi behov for et fagspråk som er såpass presist at vi kan forstå hverandre. Foredraget er et tilbud til kursdeltakere som er ukjent med det atferdsanalytiske begrepsapparatet, men vil også være interessant for de som ønsker å få en repetisjon av grunnleggende begreper og prinsipper. Det vil legges opp til å eksemplifisere begrepsapparetet med gjenkjennelige situasjoner fra eget arbeid og fritid.

Denne workshopen har også blitt avholdt på tidligere NAFO-seminar. Den har ingen begrensninger i deltakerantall


Workshop

Tegnøkonomi: Teoretisk gjennomgang og praktisk utarbeidelse.

Hvordan utarbeide, etablere og sikre opprettholdelse av effektive tegnøkonomisystemer?

Jonny Finstad Ecura Helse og Omsorg

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Torsdag 14:00-19:00 (Storefjellhall 2)

Sammendrag: Helt siden B.F. Skinners ”The Behavior of Organisms” fra 1938 har betinget forsterkning vært et mye drøftet og anvendt prinsipp i atferdsanalysen. I 1968 presenterte Allyon og Azrin ” The Token Economy: A Motivational System for Therapy and Rehabilitation”, som handler om utarbeiding av effektive tegnøkonomisystemer.
I dag er tegnøkonomi anvendt med stort hell i en rekke struktureringsprogrammer, opplæringstiltak og atferdsreduserende tiltak som for eksempel DRO.

Denne workshopen tar sikte på å gjøre deltatagerne i stand til å etablere nøytrale stimuli som betingede forsterkere, utarbeide effektive tegnøkonomiprogrammer, unngå avbetinging av allerede betingede forsterkere samt lage ulike former for spare-/bonussystemer. Det vil bli noe teoretisk innføring (ca. 1,5 time) og mye praktisk arbeid. Det er en fordel om deltagerne jobber med tjenestemottakere der det er planer om å iverksette tegnøkonomi eller som allerede bruker det. Aktuelle måter å arrangere tegnøkonomi for nettopp disse personene kan drøftes særskilt under det praktiske arbeidet.


Workshop

Atferdsavtaler

Oppbygning av en kompleks atferdsavtale/Avtalestyring

Terje Gundhus Oslo universitetssykehus
Jan Laursen Oslo universitetssykehus

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Torsdag 15:00-19:00 (Storefjellhall 3)

Sammendrag: Workshopen innledes med at deltakerne får en introduksjon av hovedelementene i avtalestyring med blant annet videodemonstrasjoner. Det vil bli utdelt oppgaver som omhandler hvordan planlegge, utforme og iverksette et avtalestyringstiltak. Oppgavene besvares gruppevis og presenteres i plenum. Det vil bli gitt løpende veilednig under gruppearbeidet.

Ved gruppeinndelingen vil det bli tatt hensyn til om noen av deltakerne kommer fra samme tjenestested eller hva slags erfaringsbakgrunn de har med bruk av atferdsavtaler.

Deltakerne forventes å ha noe kunnskap om og eventuelt erfaring med de metodiske prinsippene i atferdsavtaler.


Workshop

Workshop i akademisk skriving: Fra idé til produkt

Erik Arntzen OsloMet - Storbyuniversitetet
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Torsdag 14:00-18:00 (Skogshorn)

Sammendrag: ”Simple truths are often difficult to notice and easy to dismiss. One of these truths that is necessary to understanding science is the fact that scientists are behaving organisms” (Johnston & Pennypacker, 1993 s. 4). Sitatets funksjon er å minne oss på at forsking, og akademisk skriving, ikke er noe mystisk, men tvert i mot analyserbar atferd.

Forskningsprosessen er en lang kjede med ulikt utseende atferd med ulik funksjon. Formålet med workshopen er å beskrive og påvirke den potensielle skribentens og forskerens atferd fra et tema stimulerer den første tenkingen til produktet er et bidrag til atferdsanalyse i tråd med APA stilen.

Workshopen baserer seg på at deltakerne har med problemstillinger og eventuelt noe skrevet materiale som kan bli posters, kronikker eller artikler. Problemstillingene og teksten er utgangspunkt for et styrt arbeid om mulige design, datainnsamling, feilkilder, skriveprosess og skrevet produkt. Maks antall deltakere er 12.


Workshop

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9- introduksjon til intern opplæring. Sånn gjør vi det i Lørenskog kommune.

Linn Cecilie Paulsen Lørenskog kommune
Janne Borglin Lørenskog kommune

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Torsdag 14:00-18:00 (Grupperom 1 Syningen)

Sammendrag: Hensikten med workshopen er å gi deltagerne økt kompetanse i kapittel 9, og et innblikk i hvordan man kan utføre internopplæring og internkontroll av kapittel 9 på arbeidsplassen (fylkesmennene setter stadig sterkere krav til dette ved stadfestelse av vedtak og ved tilsyn).

Workshopen består av fire deler, og tar utgangspunkt i Lørenskog kommunes internopplæring av kapittel 9. Del 1 og 2 inneholder korte presentasjoner fra lovverket med påfølgende gruppearbeider/diskusjoner. I del 3 har vi fokus på internkontroll av vedtak, med påfølgende gruppearbeid/diskusjon. Del 4 er en avsluttende del med oppsummering og spørsmål.

I workshopen ønsker vi å diskutere reelle situasjoner. Det er derfor ønskelig å få tilsendt case, minimum to uker i forkant. Formatet på dette kommer vi tilbake til. Casene må være detaljerte, men ikke bryte med taushetsplikten. Vi vil foreta et utvalg fra mottatte case til bruk i gruppearbeidene. Case kan sendes til: lpauls@lorenskog.kommune.no


Workshop

Innføring i shaping

Marita Kvia Asker Kommune
Hanne Thorhallsson Asker kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Torsdag 15:00-19:00 (Grupperom 3 Syningen)

Sammendrag: Atferd formes/shapes kontinuerlig av våres omgivelser. Innen det atferdsanalytiske feltet er det flere sentrale begrep knyttet til shaping. Det gjelder begrep som suksessive tilnærminger, operant betinging, prompting/promptfadingprosedyrer og kjeding.

Foredraget/workshoppen er tilpasset for kursdeltakere som jobber med mennesker med funksjonsnedsettelse og som har et ønske om (1) å få en innføring i atferdsanalytiske begrep knyttet til shaping, (2) se praktiske eksempler på videoer, (3) å selv få prøve å shape atferd, (4) se forslag til måter å sette opp trinnvise treningsprogram på ulike ferdigheter som å klippe med saks, analog klokke, knytte sko, (5) og prøve å utarbeide trinnvis treningsprogram innen en ferdighet etter eget ønske og å få veiledning på det.


Workshop

Preferansekartlegging

Kai-Ove Ottersen Mjøsen Bo og habilitering AS

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Torsdag 15:00-19:00 (Storefjelltoppen 2)

Sammendrag: Bruk av forsterkere er ofte sentralt når atferdsanalytiske metoder benyttes. Tradisjonell forsterkerkartlegging eller nærpersoners tips kan bidra til å finne potensielle forsterkere, men fører sjelden til klassifisering eller rangering av potensiell effekt av disse. Preferansekartlegging fører til nettopp det. Ulike typer tester utføres for å kunne rangere potensielle stimuli innbyrdes, med hypotesen om at de stimuli som skåres høyest har best forsterkereffekt. Workshopen vil bestå av 1) teoretisk innføring i preferansekartlegging, 2) presentasjon av kartleggingsskjemaer og demonstrasjon av ulike tester, 3) opplæring i skåring og utregning, samt grafisk framstilling av resultater, 4) praktisk trening på gjennomføring av tester, 5) veiledning på utregning og framstilling av resultater, og 6) konklusjoner og videre arbeid. Deltagerne vil være i stand til å gjennomføre preferansekartlegging på eget arbeidssted etter å ha deltatt på work-shopen.
Utstyr: Fordelaktig med egen bærbar pc/mac m/excel, eventuelt kalkulator


Workshop

Picture Exchange Communication System (PECS)

Silje Nikolaisen Senter for tidlig intervensjon (STI)
Mariann Lauritsen Senter for tidlig intervensjon (STI)

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Torsdag 15:00-19:00 (Grupperom 2 Syningen)

Sammendrag: Picture Exchange Communication System (PECS) er et kommunikasjonssystem med bruk av bilder. Personer som mangler eller har lite talespråk kan lære å kommunisere fram ønsker og behov ved bruk av bilder. PECS kan fungere både som et alternativ til tale, men også som supplerende kommunikasjon til talespråk. PECS består av seks faser, og hoveddelen av denne workshopen vil være opplæring i fase 1-3. I disse fasene lærer personen å ta initiativ til å gi bilde av ønsket objekt til en annen for å få objektet, gi bilde når voksen er på avstand og lære utholdenhet, samt diskriminere mellom bilder av ulike objekter. Forberedelser som gjøres før en starter opplæringen blir også gjennomgått. Det legges opp til aktiv deltakelse og rollespill.


Workshop

Om psykisk utviklingshemming

En grunnleggende opplæringspakke

Kim Berge NAKU
Cato Brunvand Ellingsen NAKU

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Torsdag 16:00-19:00 (Grupperom 4 Syningen)

Sammendrag: Å utvikle gode atferdsanalytiske tiltak for personer med utviklingshemming betinges av at man har god kunnskap om den man lager tiltaket for og kunnskap om hva diagnosen utviklingshemming kan innebære. NAKU har utviklet en grunnleggende opplæringspakke om utviklingshemming. Denne pakken er gratis og består av film og korte artikler, inklusive en test som måler kunnskapsnivå etter endt opplæring. Materialet er tilpasset mobiltelefon. Filmen består av fire deler, der den første delen er en innledning til de tre påfølgende filmene som handler om lett psykisk utviklingshemming, moderat psykisk utviklingshemming og alvorlig og dyp psykisk utviklingshemming.

NAKU anbefaler at opplæringspakken om utviklingshemming inngår i opplæringen til alle som yter tjenester til personer med utviklingshemming i Norge.

På workshopen vil vi både vise til hvorfor det er viktig med kunnskap om utviklingshemming og hvordan en kan bygge slik kunnskap i den enkelte virksomhet. Vi vil presentere filmen og materiale slik at det kan tas i bruk av personell med veiledningsansvar i skoleverket og helse- og omsorgstjenestene. Dette gjøres gjennom praktiske oppgaver. Trailer av filmen finner dere her: https://www.youtube.com/watch?v=Tmj47GKJZaQ

Workshopen passer for både ansatte som selv trenger kunnskap om utviklingshemming og opplæringsansvarlige som trenger slikt materiale i sitt arbeid med å bygge kunnskap om utviklingshemming i sin virksomhet.


Workshop

Målrettet miljøarbeid i praksis

En praktisk innføring i ”Sjekkliste for målrettet miljøarbeid” Løkke og Salthe (2012)

Thuva Dyve Furuseth Akershus universitetssykehus HF, Avdeling voksenhabilitering
Guro Dunvoll Akershus universitetssykehus HF, Avdeling voksenhabilitering

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Torsdag 14:00-19:00 (Storefjellhall 1)

Sammendrag: Workshopen har til hensikt å gi en kort innføring i sjekklistens 10 trinn, samt gi deltakerne praktisk erfaring i kartlegging, målvalgsarbeid, tiltaksutarbeidelse og evaluering. Vi vil videre belyse hvordan å ta hensyn til normative premisser samt sørge for at de syv dimensjonene ved anvendt atferdsanalyse (Baer, Wolf, Risley 1968) er ivaretatt i det målrettede miljøarbeidet.

Workshopen vil bestå av korte forelesninger og praktisk arbeid med en konkret case. Dette gjennom bruk av videofilm, gruppeoppgaver, rollespill og ikke minst mye humor.

Workshopen vil passe godt for assistenter, helsefagarbeidere, vernepleierstudenter og andre ”newbies.” Deltakerne bør være kjent med de grunnleggende begrepene i anvendt atferdsanalyse.


Workshop

Ansikt til ansikt

Enkle grep for å mestre komplekse møter og samtaler, effektivisere tidsbruk og øke kvalitet

Thore Ottershagen Lunner kommune

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Torsdag 16:00-19:00 (Grupperom 5 Syningen)

Sammendrag: Foredragsholder er virksomhetsleder i Sørum kommune og har lang erfaring fra ledermøter, fagmøter, utviklingssamtaler, personalsaker, forhandlinger etc. Workshopen går gjennom hvordan vi ved analyse av atferd og endring av miljøbetingelser med enkle grep kan gjøre møter mer produktive:

- Forberedelser
- Saksliste
- Velg av møterom
- Hvordan kontrollere egen atferd
- Avsporinger
- Konflikt
- Konklusjoner og referat
- Etterarbeid

I workshopen blir det anledning til å arbeide med forberedelser til egne møter


Workshop

Organisering og anvendelse av apper som styrings- og motivasjonssystem

Pål Skogstad Mjøsen Bo og Habilitering
Yvonne Milanes Asker Kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Torsdag 14:00-19:00 (Storefjelltoppen 1)

Sammendrag: Workshopen bygger et prosjekt støttet av Helsedirektoratet. Workshopen har en teoretisk del og en praktisk del. Det vises til hvordan foreleserne har gjennomført en studie med appsøk og implementering av apper som styrings- og motivasjonssystem (atferdsavtaler). Det vil være en gjennomgang av hvordan man kan finne apper, hvilke bruksområder de har og hvordan kan man anvende appene som styrings- og motivasjonssystem. En trinnvis arbeidsmodell vil bli presentert for hvordan man kan implementere apper som styrings- og motivasjonssystem for enkeltbrukere. Det vil være øvelser knyttet til de enkelte trinnene i arbeidsmodellen. Deretter skal deltakerne forsøke å gjøre dette alene med veiledning fra presentørene. Til den praktiske delen må deltakerne ha med seg egen iPhone eller iPad. Det er et krav at deltakerne har lastet ned og kjøpt appen MemoAssist (den kan kjøpes for en måned av gangen) i forkant av workshopen.