Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse

Konseptuell atferdsanalyse består i å bygge teorier og diskutere hvordan funn fra (fortrinnsvis) eksperimentell atferdsanalyse kan forstås. Teorier og hypoteser som utformes i konseptuell atferdsanalyse vil igjen kunne danne grunnlag for nye eksperimenter. Konseptuell atferdsanalyse vil ofte også være utgangspunktet for forskning innen anvendt atferdsanalyse.

Under finner du en oversikt over konseptuelle og teoretiske bidrag til årets seminarprogram.


Forelesning

Åpningsforelesning: Anvendt atferdsanalyse eller anvendt atferdssyntese?

Eller: Forsterkningens uunngåelighet og irrelevans

Jon Arne Farsethås Leder, Norsk atferdsanalytisk forening

Kategori: Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse

Tid og sted: Torsdag 16:00-19:00 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Forelesningen vil drøfte det evige diskusjons- og konflikttemaet om forholdet mellom eksperimentell og anvendt atferdsanalyse. Hvorfor er dette fortsatt et så hett tema? For å finne svaret må vi analysere hva som faktisk menes med eksperimentell basisvitenskap og dens forhold til praktisk anvendelse, og hva som menes med anvendt vitenskap og dens mulige og umulige forhold til eksperimentell basisvitenskap. Innen atferdsanalyse er det liten forståelse for slike problemstillinger, og til dels direkte fiendtlige holdninger mellom eksperimentell og anvendt atferdsanalyse. Hvorfor er det blitt slik? Spørsmålet vil bli forsøkt besvart på bakgrunn av en forsøksvis avklaring av hvilket grunnlag atferdsanalysen historisk bygger på, og hvilke grunnleggende analyseprinsipper som foreligger. Hva betyr f.eks. egentlig begrepet forsterkning? Dette vil bli forsøkt belyst med en rekke konkrete eksempler og analyser fra både eksperimentell og anvendt atferdsanalyse.


Workshop

Innføring i atferdsanalyse

Børge Strømgren OsloMet - Storbyuniversitetet
Per Tronsaune Koment AS

Kategori: Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse

Tid og sted: Torsdag 14:00-19:00 (Nystølsfjellet)

Sammendrag: I likhet med andre forståelses- og praksisformer har også atferdsanalysen sitt eget begrepsapparat. For å kunne utvikle faget teoretisk og praktisk har vi behov for et fagspråk som er såpass presist at vi kan forstå hverandre. Foredraget er et tilbud til kursdeltakere som er ukjent med det atferdsanalytiske begrepsapparatet, men vil også være interessant for de som ønsker å få en repetisjon av grunnleggende begreper og prinsipper. Det vil legges opp til å eksemplifisere begrepsapparetet med gjenkjennelige situasjoner fra eget arbeid og fritid.

Denne workshopen har også blitt avholdt på tidligere NAFO-seminar. Den har ingen begrensninger i deltakerantall


Forelesning

Bidirectional Naming, Problem Solving, and the Development of Verbal Relations

Caio Miguel California State University

Kategori: Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse

Tid og sted: Lørdag 09:00-10:45 (Veslefjellhall 1)

Sammendrag: We often solve problems by engaging in mediating strategies such as talking to ourselves. In order to accurately use and respond to these strategies, we must “understand” or react appropriately to the products of our own verbal behavior. The term bidirectional naming (BiN) has been used to describe the integration of both listener and speaker behaviors that leads to speaking with understanding. In this talk, I will describe a series of studies showing that in the absence of either speaker or listener behaviors, participants often fail to solve problems in the form of matching-to-sample and categorization tasks. It is proposed that to solve these tasks participants must either react to their own speaker behavior (i.e., BiN) or engage in covert imagining.


Symposium

Symposium: Dr. Murray Sidmans mange bidrag til vitenskapen om atferd

Per Holth OsloMet - Storbyuniversitetet

Kategori: Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse

Tid og sted: Torsdag 16:00-19:00 (Veslefjellhall 1)

Sammendrag: Symposiet fokuserer på de mange bidragene til vitenskapen om atferd fra dr. Murray Sidman, som fyller 95 år i disse dager. Hans bidrag omfatter (a) grunnleggende eksperimenter vedrørende unngåelsesatferd, ofte kalt “Sidman avoidance”, (b) ei viktig bok om metode (“tactics”) i vitenskapen om atferd, (c) tidlige eksperimenter i forhold til stimuluskontroll og afasi, (d) eksperimenter vedrørende grunnleggende leseferdigheter, som ledet fram til eksperimenter med stimulusekvivalens, (e) kommentarer på teoretiske problemer og vitenskapsteori, ei bok som var spesifikt opptatt av tvangsbruk og hvordan dette stadig blir erstattet av bedre og mer akseptable metoder (“Coercion and its Fallout”).

Alle disse temaene vil bli dekket gjennom innlegg av Erik Arntzen, Torunn Lian, Christoffer Eilifsen, Iver Iversen og Per Holth. Presentasjonen vil også omfatte videosnutter fra et intervju med dr. Sidman fra 2010. Intervjuet berører også flere av temaene som er nevnt ovenfor.


The history, method, and theory of Sidman avoidance

Iver H. Iversen University of North Florida

Kategori: Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse

Sammendrag: Sidman's avoidance procedure was very influential for a basic understanding of negative reinforcement mechanisms. The presentation will sketch the history of development of this method from the early 1950s and articulate relevant theoretical and data-analytical issues. The experimental approach using animals as subjects will be illustrated with coverage of actual experiments and data analysis. Avoidance literature was once very prolific and had implications for behavioral pharmacology and every-day human coercive interactions, but by now publications on avoidance are quite rare.


Innen-subjekt design og ytre validitet– noen høydepunkter fra "Tactics of scientific research"

Torunn Lian OsloMet - Storbyuniversitetet

Sammendrag: Studier hvor det er anvendt innen-subjekt design blir ofte kritisert for svak ytre validitet. Ytre validitet omhandler hvorvidt de årsakssammenhenger som er funnet i en undersøkelse er gyldige dersom deltagere, intervensjon, målinger eller setting varieres. I boken «Tactics of scientific research» argumenterer Sidman for at gjennom gitte framgangsmåter vil ytre validitet i en innen-subjekt design i mange tilfeller vil være sterkere enn ved studier som i høy grad baserer representativitet på store utvalg og ulike sampling-strategier. Videre redegjør Sidman for ulike framgangsmåter som kan styrke ytre validitet av funn i innen-subjekt studier. Denne presentasjonen vil kort oppsummere Sidman’s hoved-argument og gjengi de ulike framgangsmåtene innen-subjekt forskere kan anvende.


Stimulusekvivalens: Historiske røtter

Erik Arntzen OsloMet - Storbyuniversitetet

Sammendrag: Murray Sidman og William Tailby publiserte en artikkel i 1982 med tittelen Conditional discrimination vs. Matching to sample: An expansion of the testing paradigm. Denne artikkelen har gitt opphav til et betydelig antall publikasjoner om stimulusekvivalens—om lag 1000 artikler og bokkapitler har blitt publisert siden da. Denne presentasjonen er basert på en historisk oversikt over de publiserte arbeidene av Murray Sidman og hans kollegaer. Utvalget inneholder 28 artikler av Sidman og kollegaer. Nitten av rapportene er basert på eksperimentelle studier og ni teoretiske artikler. Informasjonen som vi bli presentert er basert på viktige artikler i perioden 1966–1982.


Sidman and Human Behavior

Christoffer Eilifsen OsloMet - Storbyuniversitetet

Sammendrag: Sidman sin lange og omfattende karriere inkludere flere ulike forskningsprogrammer som undersøker atferd-miljø relasjoner både hos mennesker og andre dyr. Med sitt forskningsprogram på stimulusekvivalens, tar Sidman for seg atferd-miljø relasjoner som mange vil anse som unike for mennesker. Denne forskningen er tett forankret i en metodologisk tradisjon som har blitt benyttet både til å undersøke atferd hos mennesker og andre dyr, men kan sies å induktivt trekke ut grunnleggende atferd-miljø prinsipper på bakgrunn av studier av mennesker. Sistnevnte bruk av studier på mennesker er ikke nødvendigvis uten kontroverser innen atferdsanalyse. I innlegget mitt i dag vil jeg presentere Sidman sitt bidrag til grunnforskning på menneskelig atferd og noen av hans tanker rundt forskning på mennesker og andre dyr. I denne konteksten vil jeg også mer generelt diskutere rollen til grunnforskning på mennesker innen en eksperimentell analyse av atferd.


Stimulusekvivalens: Definisjoner, status og implikasjoner

Erik Arntzen OsloMet - Storbyuniversitetet

Sammendrag: Generelt og litt overfladisk kan stimulusekvivalens beskrives som at stimuli innen en klasse er gjensidig utskiftbare. Stimulusekvivalens som forskningsfelt har vært essensielt innen atferdsanalyse i snart 40 år. Presentasjonen vil inneholde definisjoner av sentrale begreper så som refleksivitet, symmetri og transitivitet. Det vil også bli diskutert hva som er forskningsfronten innen dette feltet. Avslutningsvis vil også implikasjoner av forskningen om stimulusekvivalens bli omtalt.


Høydepunkter fra et intervju med Sidman

Per Holth OsloMet - Storbyuniversitetet

Sammendrag: En av de fremste bidragsyterne til moderne atferdsanalyase besvarer spørsmål angående atferdsanalysens historie, forhold mellom atferdsanalyse og psykologi, forskningsmetoder, vitenskapsfilosofi, atferdsanalyse og aktuelle samfunnsproblemer, forskning på negativ kontroll og på effektiv utdanning. Han reflekterer også over nytteverdien av gruppestudier i randomiserte kontrollerte studier, hans reservasjoner mot 'Relational Frame Theory', og over atferdsanalysens framtid.


Andre bidrag fra Sidman til vitenskapen om atferd

Iver H. Iversen University of North Florida
Per Holth OsloMet - Storbyuniversitetet

Sammendrag: I tillegg til solid grunnforskning på unngåelsesatferd, utforming av metodeboka for enkeltsubjektdesign (Tactics of Scientific Research), og grunnleggende forskning på stimulusgeneralisering, afasi og stimulusekvivalens, har Sidman gitt solide bidrag på flere områder, bl. a. med boka Coercion and its Fallout, i forhold til programmert instruksjon, og som en av grunnleggerne av tidsskriftet Journal of the Experimental Analysis of Behavior (JEAB). Utviklerne av Relational Frame Theory (RFT) gir også Sidman æren for å ha redet grunnen for denne teorien.


Forelesning på forseminar

On the Role of Attending Behavior in Stimulus Control

Live Fay Braaten OsloMet - Storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - Storbyuniversitetet

Kategori: Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse

Sammendrag: In order for a stimulus to exert some sort of control of behavior, the organism must be attending to that stimulus in one way or another. Even though adequate stimuli are present in the environment to guide behavior, the learner may not sense them and the appropriate response may fail to occur. Attending behavior have been studied both by looking at the degree of stimulus control in the presence and absence of certain stimuli and by measuring eye movements directly. This presentation will firstly give a brief overview of research done on attending behavior and especially eye movements in behavior analytic literature. Secondly, discuss the role attending behavior plays in stimulus control, and lastly, show some eye-tracking data form our lab.


Symposium

Symposium: Begreper i atferdsanalysen

Om behandling, tankebehandling og veien til kultur eller kultur på avveie - blant annet...

Terje Fredheim Mjøsen bo- og habilitering AS

Kategori: Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse

Tid og sted: Lørdag 15:00-18:00 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: En vitenskap om atferd er helt avhengig av et presist språk. Dette symposiet vil ta for seg noen av begrepene, og drøfte praktiske og vitenskapelige aspekter ved de enkelte begrepene.

I år igjen samler vi noen som aldri går av veien for å operasjonalisere og drøfte betydningen av ord vi i det atferdsanalytiske miljøet kan møte på. Samtlige bidragsytere er spesielt invitert til å delta.

Symposiet vil både være av teoretisk og praktisk art, og egner seg godt for alle som er nysgjerrige på hva som er siste nytt innenfor de begrepene som presentasjonen består av. Deltagerne kan forvente faglige fremlegg der begrep blir drøftet og diskutert, og det vil bli fokusert på praktiske og kliniske implikasjoner. Det settes av 20 minutter til hvert innlegg, og tid til noen få spørsmål eller kommentarer på slutten av hvert innlegg.


Mindfulness

Lars Rune Halvorsen Høgskolen i Østfold

Bruk av ordet "ikke"

Knut-Aleksander Brath Mjøsen Bo og habilitering AS

Miljøbehandling

Kjetil Viken Høgskolen i Lillehammer

Behandlingsintegritet

Jonny Finstad Ecura Helse og Omsorg

Seleksjon av kultur

Tore Vignes Fylkesmannen i Rogaland

Forelesning på forseminar

Stimulus Control and Eye-Tracking

Pedram Sadeghi OsloMet - Storbyuniversitetet

Kategori: Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse

Tema/nøkkelord: stimulus control, eye-tracking, eye movements, attention, observing response

Sammendrag: Eye-tracking technology is widely applied in various fields and scientific disciplines. The development and refinement of eye-tracking technology gives access to less invasive, highly accurate and precise measurements of eye movements. Contemporary eye-trackers allows the assessment of eye movements across many experimental settings, which earlier where confined to laboratory settings. Despite the fact that the study of eye movements has a long history, there has not been a systematic use of eye-tracking within behavior analysis. It is predominantly in research on stimulus control, attending, and complex behavior that eye-tracking has been utilized. For instance, with eye-tracking the concept of the observing response is expanded to include eye movements, which result in the concept of ocular observing response. Thereby, eye-tracking makes it possible for additional analysis that contributes to the understating of stimulus control relations.


Forelesning

Kan atferd forklares ved å vise til hva som (kanskje) skjer i hjernen, og er det nyttig?

Børge Holden Sykehuset innlandet HF og Helse Stavanger HF

Kategori: Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse

Tid og sted: Lørdag 09:00-10:45 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Det har blitt vanlig å forklare atferd ved å vise til hjernen, særlig hos personer som har opplevd traumer. De reagerer slik de gjør fordi hjernen er endret av traumer. Behandling går da angivelig ut på å få hjernen til å fungere på en annen måte. Pasienten kan for eksempel lære å kommunisere med hjernen, og instruere den til å fungere på andre måter i spesielt vanskelige situasjoner. Hvor logiske og hensiktsmessige er slike forklaringer? Kan hjernen skilles fra personen, og kan person og hjerne kommunisere med hverandre? Kan hjernen instrueres? Hvordan skiller slike forklaringer seg fra atferdsanalytiske forklaringer, og er det motsetninger mellom hjerneforklaringer og atferdsanalytiske forklaringer? Forelesningen går kritisk inn på hjerneforklaringer, og om de kan være nyttige som årsaker, og i behandling.


Forelesning

Paralleller mellom atferdsanalyse, nevrofysiologi og maskinlæring

Øystein Vogt Høgskolen i Oslo og Akershus

Kategori: Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 12:15-13:00 (Storefjellhall 2)

Sammendrag: Sentrale prinsipper i atferdsanalyse er fremtredende i moderne kunstig intelligens, som i økende grad har blitt ensbetydende med maskinlæring. Såkalt dyp forsterkningslæring danner utgangspunkt for flere nylige gjennombrudd. Man har gradvis beveget seg fra et "nullæringsparadigme" via enkle læringsforminger til moderne dyp læring og dype nevrale nettverk modellert etter nevrobiologi. AGI – artificial general intelligence – omtales som en reell ambisjon blant utviklere av kunstig intelligens. Parallellen til operant betinging som en domenegenerell tilpasning er påfallende. Jeg sammenlikner parallelle begreper i de tre feltene atferdsanalyse, nevrobiologi og maskinlæring, og diskuterer hva de kan lære av og tilføre hverandre.


Forelesning

Hypotetisk deduktiv metode i atferdsanalyse gjort riktig

Øystein Vogt OsloMet - Storbyuniversitetet
Nikola Ljusic OsloMet - Storbyuniversitetet
Gunnar Ree OsloMet - Storbyuniversitetet

Kategori: Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 11:15-12:00 (Storefjellhall 2)

Sammendrag: I praksis er skillelinjene mellom hypotetisk deduktiv og induktiv metode flytende. Forskning er sjelden verken helt teori- og hypotesefri på den ene siden, eller uten teori- og hypotesegenerering utledet fra nye, ukjente funn på den andre siden.

1. Deduktiv og induktiv kan bedre forstås og brukes som to deler i en komplimenterende syklus. Vi argumenterer for at hypotetisk deduktiv metode kan spille en viktig sekundær, komplimenterende rolle i atferdsanalyse, sentrert rundt å teste og kalibrere den pragmatiske verdien til atferdsanalytiske begreper og begrense (edrueliggjøre) omfanget av deres generaliserbarhet.

2. Den nevnte komplimenterende syklusen kan særlig følge et kausalkategorisk system hvor de proksimate kategoriene (genetikk og nevrovitenskap) er deduktivt disponert, mens atferdsanalyse og evolusjonsbiologi er induktivt disponert.

3. Hypotetisk deduktiv metode tar jamfør Popper form som en seleksjonsprosess. En sterk arbeidshypotese er at den er én av flere systematiserte, institusjonelle former for kulturell operant seleksjon (Vogt, 2011). Småbarns spontant eksperimentelle, hypotesetestende tilnærming til miljøet er forøvrig godt kjent fra utviklingspsykologiske beskrivelser.

Vi diskuterer en mulig komplimenterende rolle for induktiv metode som en form for kilde til variasjon og ulik grad av tro replikasjon av studiers parallell til replikasjon i en seleksjonsprosess.


Poster

Effects of Training Structures on Stimulus Equivalence – An Overview

Live Fay Braaten OsloMet - Storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - Storbyuniversitetet

Kategori: Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 17:00-18:30 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: The order stimuli are presented in a conditional discrimination procedure is called training structure and have shown to affect the formation of equivalence classes. The three most frequently used is called many-to-one (MTO), one-to-many (OTM), and linear series (LS). This poster presents an overview of experiments that have investigated the effect of training structures on emergent responding. These experiments vary in regards to class size, number of classes, number of comparison stimuli, types of stimuli, participants, design, and what sort of instruction have been given. Despite these variations, there seems to be an overall tendency that MTO produces a higher outcome in tests with children and people with developmental disabilities and that OTM produces a higher outcome in tests with adults. Other experiments show little or no difference between MTO and OTM concerning emergent responding. The LS training structure has shown to be the least efficient out of the three structures.


Symposium

Symposium: To what degree does behavior analysis inform, or is informed by "The Behavior Revolution"?

Magnus Johansson OsloMet - Storbyuniversitetet

Kategori: Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse

Tid og sted: Lørdag 11:15-13:00 (Syningen)

Sammendrag: De siste 10 årene har vi vært vitne til at atferdsperspektivet har spilt en stadig større rolle i policyutforming og gjennomføring av tiltak som skal bidra til at publikum skal velge sunne og fornuftige løsninger for seg selv og bidra til generell velferd. Bakgrunnen for denne atferdsrevolusjonen tilskrives for en stor del oppblomstringen av atferdsøkonomi som fagområde. Selv om atferdsøkonomi, til forskjell fra klassisk økonomi avviser at mennesker er grunnleggende rasjonelle og at vi gjør informerte valg om informasjonen er tilgjengelig, er det stor avstand mellom atferdsøkonomisk og atferdsanalytisk vektlegging på kontekst. Vi vil se på utvikling av fagområdene i norsk og internasjonal sammenheng og se i hvilken grad det atferdsanalytiske miljøet informerer og informeres av "The Behavior Revolution".


The Confirmation Bias - the mother of all biases

Jan Folkmann Wright Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag: A PhD project will be presented that advocates a behavioral approach to risk management. Risk management implies to make decisions about risk, preferably evidence based, i.e. based on risk analyses as one essential source of information. Decision-making under uncertainty is therefore a core issue. The behavioral approach comprises both contributions from behavior analysis and behavioral economics. One central subject related to decision errors is the Confirmation Bias (CB), as one of the most fundamental, strongest and pervasive cognitive biases. The presentation addresses why CB is so resilient and endemic to human decision behavior.


Loss aversion in behavior analysis

Sigridur Sigurjonsdottir Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag: In psychology and behavioral economics it is accepted that “Bad is stronger than Good” (Baumeimser, Bratlavsky, Finkernauer and Vohs, 2001). This tendency for people to dislike losses more than they like equal gains is called Loss aversion (Kahneman, 2011) and is one of the biases the “Behavior Revolution” is concerned with (Thaler and Sunstein, 2009). Why is it then that experiments using concurrent schedules of negative- and positive reinforcement don’t show the superiority of negative reinforcement (e.g. Magoon and Chritsfield, 2008; Ruddle, Bradshaw, Szabadi and Foster, 1982)? This presentation will address the similarities and differences in definitions and experimental procedures in order to shed light on the extent to which one tradition can be informed by the other.


Nudging av infeksjonsforebygging: To felteksperimenter

Hilde Mobekk OsloMet - Storbyuniversitetet

Sammendrag: Infeksjoner er kostbart for både enkeltpersoner og samfunnet som helhet, og forbedring av hygiene er derfor av stor betydning. Til tross for tiår med bevisbaserte anbefalinger, er det fortsatt utfordrende å få folk til å overholde retningslinjer for infeksjonsforebygging. For å forbedre besøkendes overholdelse av infeksjonsforebygging på sykehus og treningssenter ble innsiktene fra atferdsøkonomi og atferdsanalyse brukt. Ulike nudge ble utviklet og testet for å øke bruken av håndsprit ved treningssenter og ved Rikshospitalet i Norge. Nudgene var plassering, skilt, deskriptiv tekst og (bilder av) øyne. Resultatene viser bl.a. økt bruk av håndsprit ved en nudge på over 40%.


Behavioral insights and nudging: Why is behavior analysis not contributing (enough)?

Marco Tagliabue OsloMet - Storbyuniversitetet

Sammendrag: In recent years there has been an exponentially increase interest in the empirical methodology often times referred to as “What Works” and implementing nudging (i.e. an environmental change meant to alter choice behavior) experiments on the basis of those insights. Even though acknowledging the important contributions form behavioral economics to creating and developing this innovative research and service-delivery framework, behavior analysis is hardly mentioned, if any at all.

There seem to be historical and contextual reasons why a solid point of contact has not been established before (see Simon & Tagliabue, under review). We suggest developing further the existing framework, thanks to the findings in behavior analysis concerning understanding and controlling behavior: in fact, soft control, which stands for making one alternative easier yet retaining free choice, suits best the terminology of libertarian paternalism originally coined by Richard Thaler and Cass Sunstein to justify governmental influence on choice behavior (Reisch & Sunstein, 2016).

This contribution aims at raising awareness on a cross disciplinary topic towards which behavior analysis is yet not contributing at its fullest, present a nudging experiment that serves as our example for scaling up nudging applications and, finally, raising present ethical concerns of “soft” manipulation of choice behavior.


Including contingencies and metacontingencies into a co-evolutionary approach to cultural evolution

Kalliu Carvalho Couto Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag: First extensively used by Darwin, the theory of natural selection describes how the interplay between a population’s traits and environmental events drives the evolution of species. The capability of learning new behavioral repertories during our life-span (ontogenesis) also has great adaptive value. Thus, learning capability is historically inseparable from evolution by natural selection. Humans inherit behavioral predispositions and have the ability to incrementally acquire new behavioral repertoires during ontogenesis; furthermore, learning is greatly connected to an evolving cultural environment. In this presentation, cultural evolution will be analyzed from a selectionist perspective, as a co-evolutionary process involving learning and natural selection.


Forelesning på forseminar

Stimulus Control and Dementia

Hanna Steinunn Steingrimsdóttir OsloMet - Storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - Storbyuniversitetet

Kategori: Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse

Sammendrag: In 2013, Murry Sidman published an article in the European Journal of Behavior Analysis where he adressed issues related to stimulus control in Alzheimer‘s patients. In his article he discussed ways to measure and describe behavioral changes in this population by using both simple and conditional discrimination procedures. His ideas were based on his extensive experience using these procedure ranging back to the early 1960s where he studied behavioral deficits in patients with head injureis to more recent experiments and publications. Current presenation will introduce Sidman‘s ideas on stimulus control issues in patients with Alzheimers Disease or other dementias and elaborate with reference to recent studies targeting these issues.


Forelesning

The Link between Selection of Verbal Behavior during our Lifetime and Natural Selection

Carsta Simon OsloMet - Storbyuniversitetet

Kategori: Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse

Tid og sted: Lørdag 15:45-16:15 (Storefjellhall 1)

Sammendrag: To identify what constitutes epistemologically and ontologically sound units of analysis, I investigate verbal behavior in conversations through a selectionist lens. How may Darwinian selection aid our understanding of the selection of behavior during ontogeny? Speech is a natural event that comes down to sounds that affect the behavior of conspecifics. The talk explores how Baum’s multi-scale ontology may be applied to verbal behavior. This implies treating larger verbal episodes as wholes, induced by a context and correlating with consequences. Thus, the talk, first, debates theoretical reasons to place verbal behavior in an evolutionary framework by viewing it as shaped by its consequences, through a person’s lifetime and through interactions with the environment across many generations of natural selection. Second, the talk exemplifies experimental procedures treating verbal behavior as allocation of time. Having conducted experiments designed in a multi-scale ontological behavioristic framework, which is viewing behavioral units as functional wholes with parts that also are verbal activities, I discuss conceptual merits and methodological challenges connected to applying multi-scale selection of behavior to experimental work.


Forelesning på forseminar

Differential Outcome May Facilitate Conditional Discrimination

Sigmund Eldevik OsloMet - Storbyuniversitetet

Kategori: Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse

Sammendrag: Learning of conditional discriminations occurs after less trials when the correct response to each sample stimulus is followed by its own unique reinforcer. This has been called the differential outcome effect (DOE). It is a consistent finding reported in several studies with both non-humans and humans. Recently, the DOE has been incorporated into procedures to teach conditional discriminations to children with autism in early intervention programs. We will present data that support the differential outcome effect – and relate it to what we have called Functional Discrimination Training. At present, there does not seem to be a single behavioral theory that can explain the DOE . We will discuss some of the theories that attempt to explain the DOE.