Anvendt atferdsanalyse og atferdsanalytisk praksis

I oversikten på denne siden finner du en sammenfatning av bidrag fra anvendt forskning og fra det store atferdsanalytisk orienterte praksisfeltet vi har i Norge.

 


Symposium

Symposium: Behandling av utfordrende atferd i kombinasjon med psykiske lidelser hos voksne med (lett) utviklingshemning

Børge Holden Sykehuset innlandet HF

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 09:00-13:00 (Nystølsfjellet)

Sammendrag: De som har utfordrende atferd, har gjerne også minst én psykisk lidelse, og langt på vei vice versa. Også psykiske lidelser er til sjuende og sist atferd. Utfordrende atferd og psykiske lidelser kan være to sider av samme sak, og de kan forårsake hverandre, slik atferd kan påvirke annen atferd. Forholdet mellom utfordrende atferd og psykiske lidelser kan altså arte seg på forskjellige måter. I en innledning drøftes det hva psykiske lidelser er, og hvordan forholdet mellom utfordrende atferd og psykiske lidelser kan være. Deretter kommer det fire casepresentasjoner av behandling av utfordrende atferd hos voksne med (lett) utviklingshemning som også har psykisk lidelse.


Utfordrende atferd og psykiske lidelser. To begreper for det samme, årsaker til hverandre, eller hva?

Børge Holden Sykehuset innlandet HF

Behandling av omfattende sammensatt angst og utfordrende atferd hos kvinne med lett utviklingshemning

Børge Holden Sykehuset innlandet HF

Behandling av utfordrende atferd hos ung mann med lett utviklingshemming, ADHD, PTSD og rusutløst psykose

Irene Kjærnstad Sykehuset Innlandet HF

Behandling av utfordrende atferd hos ung mann med lett utviklingshemning og dyssosial personlighetsforstyrrelse

Marius Bakken Sykehuset Innlandet HF

Behandling av voldelig atferd hos mann med lett utviklingshemning og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

Bjørn Andre Torve Sykehuset Innlandet HF

Forelesning

Utviklingshemning, utfordrende atferd, vesentlig skade, samtykke, verge og kapittel 9

Børge Holden Sykehuset innlandet HF og Helse Stavanger HF

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Lørdag 11:15-13:00 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: De fleste som har utviklingshemning, har en svært lett utviklingshemning. Mange med utviklingshemning har dermed samtykkekompetanse. Dermed kan det bli mye som må vurderes før atferdsanalytiske tiltak eventuelt settes inn, for eksempel: Skal personen ha verge? Hva er personen samtykkekompetent til, og eventuelt hva ikke? Hvordan vurderes samtykkekompetanse? Har personen virkelig utviklingshemning, og hvordan vurderes det? Begår personen handlinger som medfører vesentlig skade? Når kan verge sette grenser, og når må kapittel 9 eventuelt brukes? Alt dette, og mer til, må vurderes når personer med lett utviklingshemning viser utfordrende atferd, og særlig atferdsanalytisk behandling kan bli aktuelt. Forelesningen drøfter hvordan det kan gjøres.


Forelesning

Mitt liv som atferdsanalytiker

Hvordan nyttiggjøre seg atferdsanalytisk kunnskap i hverdagen?

Are Karlsen Ordfører i Horten kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 17:00-18:00 (Storefjellhall 1)

Sammendrag: Atferdsanalyse er ikke en metode eller noe du bare bruker i spesielle situasjoner. For foreleseren handler atferdsanalyse om en måte å tenke og handle på. Det aller viktigste for atferdsanalytikere er trolig å kunne forstå – og ta hensyn til - hvordan egen atferd virker på andre.

I først del blir det gitt eksempler på hvordan atferdsanalytisk kunnskap kan benyttes i ulike sammenhenger, som i barneoppdragelse, skoleklasser, fotballtreninger, ledelse, politikk, sosialt samvær, med mer.

I andre del vil det bli drøftet hvordan vi kan bidra til større utbredelse av atferdsanalyse. Skal vi lykkes må atferdsanalytikere:


  1. Inneha grunnleggende ferdigheter i analyse av atferd

  2. Fremvise gode samarbeidsferdigheter og vise respekt for ulike syn

  3. Bruke et enkelt og lett forståelig språk


Forelesning

«Fra fortvilelse til håp, til mer enn man kunne håpe?»

Kai-Ove Ottersen Lørenskog kommune
Ingrid Blom Hvam Lørenskog kommune
Gro Renate Storås Lørenskog kommune
Ulf Larsen Lørenskog kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Lørdag 09:00-10:45 (Storefjellhall 2)

Sammendrag: Forelesningen beskriver fortsettelsen fra fjorårets innlegg som hadde tittel «Fra ekskluderende time-out til samarbeidsferdigheter, fra fortvilelse til håp». Eleven er en gutt med autisme, som nå går i 5. trinn. Høsten 2016 ble eleven tatt ut fra klassen og vanlige friminutt på grunn av ekstrem utfordrende atferd. Han ble skjermet fra fellesskapet på skolen. Det ble etablert ett eget team rundt eleven med tett veiledning fra Tjenesten for Miljøbehandling. Innføring av motivasjonssystem, DRO, og planlagte skadeavvergende tiltak førte til betydelig bedring i hans atferd. Før sommeren 2017 ble det vurdert å forsøke å fade inn deltagelse i friminutt og inn i klassen. Forelesningen vil beskrive 1) hvordan vi fader arenaene inn og resultatet av dette, 2) opprettholdelse og videreutvikling av differensiell forsterkningsprosedyre (DRO) med data over 1 ½ år, 3) skadeavvergende tiltak med data over 1 ½ år, samt 4) noen blikk på motivasjon og undervisningsmetodikk. Viktige suksessfaktorer diskuteres.


Forelesning

Effektive tiltak i ordinær skole, rettet mot enkeltindivider, grupper og klasser

Dag Gladmann Sørheim Karlsrud skole

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 11:15-13:00 (Syningen)

Sammendrag: Gjennomgang av tiltak rettet mot enkeltelever som trenger skreddersydde tiltak for å etablere akademiske ferdigheter og/eller for å utkonkurrere uønsket atferd. Kurset vil også ta for seg noen klasseromstiltak som vanligvis gir god arbeidsro og bedre trivsel blant elevene. Målet er at publikum skal lære prosedyrene så godt at de kan iverksettes overfor egne elever eller klasser. Tiltakene bærer navn som Good Behavior Board Game, Framsnakking i skolen (tootling), tegnøkonomi, DRO, Daily Behavior Report Card, Precision Teaching m.m.


Forelesning

Virtuell introduksjon av nye aktiviteter – et alternativ til bruk av tvang og makt?

Line Konradsen HAVA-Instituttet
Truls Lurås HAVA-Instituttet

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 12:15-13:00 (Storefjellhall 3)

Sammendrag: For mennesker med diagnose innenfor autismespekteret kan en manglende oversikt over sin egen hverdag føre til usikkerhet og frustrasjon, og i noen tilfeller problematferd. Forutsigbarhet og rutiner er derfor en viktig del av hverdagen. Beste tenkbare scenario er at aktiviteter forekommer under så få aversive betingelser som mulig og at bruker gjennomfører aktiviteten uten å fremvise problematferd. Denne presentasjonen viser en prosedyre hvor filming i førstepersonsperspektiv kan hjelpe brukere å få en oversikt over den nye aktiviteten i forkant, og på en slik måte kunne forebygge bruk av tvang og makt. Dersom det gir ønsket effekt vil det åpne for generalisering til andre aktiviteter og arenaer. Dette er et pågående prosjekt og resultater legges frem på seminaret.


Forelesning

Effektiv leseopplæring

Demonstrasjon av Tempolex og andre former for repetert lesing.

Dag Gladmann Sørheim Karlsrud skole

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 10:00-10:45 (Syningen)

Sammendrag: Kurset er praktisk rettet og tar for seg hvordan nettsiden Tempolex og andre former for repetert lesing kan bidra til å forbedre leseopplæringen.


Forelesning

Veiledning i hjemmet

Etablering av tegnøkonomi og enkle atferdsavtaler hjemme hos familier som har barn med ASD og atferdsproblemer

Eli Marte Rusten Spiss

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Lørdag 11:15-13:00 (Storefjellhall 1)

Sammendrag: Familier med barn som har atferdsutfordringer er i en svært krevende situasjon. Mange utrykker at mangel på praktisk hjelp er det som sliter mest. Det ordinære hjelpeapparatet gir gjerne foreldrene generelle tips og råd gjennom tradisjonell møteveiledning. Foredraget vil vise og foreslå hvordan hjelp heller bør gis praktisk og konkret der barnet er. Det vil dreie seg om følgende: Første møte med familien, funksjonell kartlegging (FAK), valg av hva man starter å jobbe med, utvikling av tegnøkonomisystem eller atferdsavtaler basert på kartlegging, sett i sammenheng med familiens livsstil, ideer og ønsker.


Forelesning

Mot redusert tvang og makt

Etikk og evidensbasert praksis

Petur Ingi Petursson Oslo Kommune, Velferdsetaten, Tilrettelagte Boliger

Kategori: Anvendt atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 12:15-13:00 (Storefjelltoppen 1)

Sammendrag: Tvang har alltid vært et kontroversielt tema. Ofte er tvang nødvendig for å kunne håndtere vanskelige atferdsepisoder, og sikre at tjenesteytere og tjenestemottakere ikke skader seg. Det eksisterer mye empirisk forskning som tilsier at visse typer planlagt tvang kan ha klinisk positive effekter (f.eks. eliminerer selvskading, pica eller fysisk aggresjon). Det gjelder spesielt der hvor andre metoder ikke har klart å redusere problematferd. Tvang kan også ha negative kliniske effekter (f.eks. utløser emosjonelle responser, øker stress og aggresjon). I denne presentasjonen gjennomgås atferdsanalytisk og tverrfaglig, evidensbasert forskning rettet mot redusert tvang og makt. Viktige internasjonale erklæringer fra ABAI og APBA gjennomgås, samt BACB sine etiske retningslinjer for atferdsanalytikere om tvang og makt. Her presenteres også en kasusstudie som ble gjennomført i Velferdsetaten hvor et funksjonsbasert ABA tiltak resulterte i en 82 % reduksjon av episoder med tvang og makt og påfølgende 50 % reduksjon i skademeldinger.


Forelesning

Tegnøkonomi for voksne brukere med utviklingshemning

Mats Jarness Oslo Kommune, Velferdsetaten, Tilrettelagte Boliger
Kristine Solbrekke Ryen Oslo Kommune, Velferdsetaten, Tilrettelagte Boliger

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 09:00-10:45 (Storefjelltoppen 2)

Sammendrag: Det å delta i dagligdags gjøremål er viktig for mennesker, ettersom det fremmer selvstendighet, mestringsfølelse og kontroll over eget liv. Mange voksne mennesker med utviklingshemning har ulike utfordringer i sin hverdag til å gjennomføre slike gjøremål. For denne brukergruppen kan slike utfordringer bestå av at de ikke mestrer ferdighetene eller ikke har motivasjon til å gjennomføre de. Tegnøkonomi er et atferdsendrende system som har vist seg å kunne motivere denne brukergruppen til å både etablere nye ferdigheter og opprettholde allerede innlærte ferdigheter. Dette systemet ble for første gang beskrevet i litteraturen på 1960-tallet, og det baserer seg på prinsippet om operant betinging (Ayllon & Azrin, 1968). Dette fremlegget tar for seg det empiriske grunnlaget for tegnøkonomi, og praktiske eksempler på hvordan slike systemer kan utformes for voksne brukere med utviklingshemning. Presentasjonen vil tilslutt vise til egen innføring av tegnøkonomi, samt data.


Forelesning

Observering, kartlegging, og analyse av upassende vokalisering

Mats Jarness Oslo Kommune, Velferdsetaten, Tilrettelagte Boliger

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 17:00-17:45 (Storefjellhall 3)

Sammendrag: Upassende vokaliseringer er et vanlig problem hos folk med autisme, utviklingshemning og schizofreni. Upassende tale kan eksempelvis være ekoisk tale, perseverende tale og psykotisk tale. Slik atferd kan være hemmede, det kan bidra til sosial isolasjon, begrenset kommunikasjon, og gjøre at folk blir stigmatisert. Det kan også bidra til reduksjon i opplæringsmuligheter, og tilgangen til positive forsterkere. Dersom målet er å endre upassende vokalisering er det av viktighet å registrere og observere den aktuelle atferden, samt å kartlegge atferdens funksjon. I forkant må det derfor være utarbeidet en god operasjonalisering av atferden. Fremlegget vil ta for seg operasjonalisering, registrering og analyse tilknyttet upassende vokalisering, i tillegg til utfordringer knyttet til dette.


Forelesning

Å delta i sitt eget liv

Deltakelse og påvirkning

Tonje Gellein Åstad Ås kommune
Anne Rustad Sjøvold Ås kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Lørdag 09:00-10:45 (Nystølsfjellet)

Sammendrag: Utarbeidelse og bruk av deltakelsesplaner har hos oss vært et redskap for å sikre deltakelse, utvikling og opplevelse. Forelesningen vil ta for seg eksempler på-, og video av, arbeid med deltakelsesplaner. Blant annet vil bryterstyring og shaping av atferd med promt og promptfading stå sentralt. Å gi multifunksjonshemmede mulighet til å påvirke sitt eget liv kan være en utfordring. Vi ønsker å vise hvordan vi har arbeidet med dette ved å etablere en felles forståelse for personens uttrykksformer, interessekartegging, og ved å sikre at lik og ønsket atferd blir forsterket ved å gi ulike uttrykksformer en funksjon.


Forelesning

PAX Good Behavior Game - kulturanpassning och pilotstudie i Sverige.

Magnus Johansson

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Lørdag 16:15-17:00 (Storefjellhall 2)

Sammendrag: Decennier av internationell forskning har visat att Good Behavior Game är en effektiv metod för att skapa studiero i klassrummet samtidigt som breda, förebyggande hälsoeffekter finns på lång sikt, bl.a. avseende psykisk ohälsa, suicidproblematik och missbruk.

Under 2016/2017 utformades en svensk, kulturanpassad version av PAX Good Behavior Game, som sedan utvärderades i en pilotstudie i 14 klassrum i årskurs 1-2. Syftet var att undersöka hur PAX togs emot av lärare och elever, samt eventuella effekter på beteendeobservationer på klassrumsnivå och SDQ-enkäter besvarade av lärare och föräldrar. Resultaten tyder på en minskning av störande och icke-fokuserade beteenden i klassrummen, samt medelstor effekt på SDQ bedömd av lärare, med stora effekter på prosocialitet och hyperaktivitet. Lärares upplevelse av stress minskade också kraftigt från för- till eftermätning (5 månader).

Denna föreläsning kommer översiktligt gå igenom innehållet i PAX GBG och ta upp erfarenheter från arbetet med kulturanpassning och genomförandet av pilotstudien.


Forelesning

Fra et tradisjonelt dagsplansystem på papir til et elektronisk dagsplansystem på iPad

Camilla Harangen Oslo kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 09:00-09:45 (Storefjelltoppen 1)

Sammendrag: Det å fokusere på én oppgave av gangen kan være vanskelig, da det ofte er mange andre ting som kan virke distraherende. I vårt arbeid med å endre fra et roterende dagsplansystem på papir til å begynne med elektronisk plan (e-Plan) på iPad har det å skape fokus vært hovedmålet. En av utfordringene med nåværende plansystem er manglende forutsigbarhet. Dette gjelder blant annet ulik praksis i verbal samhandling og samsvaret mellom planen og det hun faktisk gjør. Gjennom flere nyttige funksjoner i e-Plan har vi mulighet til å tilrettelegge for forutsigbarhet, egenmestring og selvstendighet, og brukermedvirkning. Regler for verbal samhandling er også tett knyttet opp mot oppgavene i e-Plan. Tjenestemottageren som beskrives i dette casefremlegget er en aktiv og verbal dame i 30-årene med diagnosene autisme og moderat utviklingshemming.


Forelesning

«Overaskende positive resultater» «Reisen»

Systematisk og tverrfaglig samarbeid rundt en mann med diagnosen moderat utviklingshemming, har resultert i en reduksjon av utfordrende atferd.

Rojda Kara Stavanger kommune
Ida Sofie Sundtjønn
Janne-Brit Gjerde

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 11:15-13:00 (Storefjelltoppen 2)

Sammendrag: Forelesningen vil presentere et prosjekt vedrørende en tjenestemottaker i 30-årene med diagnosene moderat psykisk utviklingshemning og mikrokefali. Mannen har leilighet i omsorgsbolig sammen med 15 andre personer.
Grunnet tjenestemottakers utfordrende atferd i form av store ødeleggelser på inventar, samt hyppige utageringer mot personal, ble det i april 2017 iverksatt et samarbeidsprosjekt mellom bofellesskap, bydekkende veiledningsteam og spesialisthelsetjeneste. Fokusområder i miljøarbeidet har vært å øke tjenestemottakers livskvalitet, samtidig som en reduserer utfordrende atferd.

I arbeidet er det benyttet FAK-skjema, positiv atferdsstøtte (PAS) og sosial ferdighetstrening som ramme. Data i forhold til utfordrende atferd vil bli presentert.


Forelesning

Fra passivitet til aktiv deltagelse

Karianne Kristiansen Asker kommune
Merethe Graff Asker kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Lørdag 15:00-16:45 (Storefjelltoppen 2)

Sammendrag: Forelesningen beskriver behandling av stereotyp rituell atferd hos enn mann i 40 årene med alvorlig utviklingshemming, autisme og tvangslidelse. Brukeren bor i en omsorgsbolig med heldøgns bemanning og har i dag 2:1 bemanning.

Brukeren har en tvangsmessig opptatthet av å plukke opp det han ser på underlaget ute og inne. Han plukker rusk, smuler, lodotter, tråder, steiner m.m. Han samler det han plukker i hendene sine og benytter det for selvstimulering. Han er også opptatt av at det skal ligge i et system, når han må legge det fra seg. Den stereotype rituelle atferden hindret han i å komme i gang med aktiviteter og å forflytte seg fra en aktivitet til en annen. Han deltok i liten grad i dagligdagse gjøremål eller på dagtilbud. I perioder var det så intenst at han ikke sov om natten. Brukeren var i stor grad passiv eller sengeliggende når han ikke «plukket». Det var forsøkt mange ulike tiltak for å forhindre stereotyp rituell atferd uten å lykkes.

Tiltakene som ble iverksatt innebar å øke aktivitetsnivå dramatisk ved bruk av bildestyring og bruk av tvang og makt for å forhindre stereotyp rituell atferd (responsprevensjon). Det ble fattet vedtak etter HOL, Kapittel 9. Forelesningene vil belyse positive sider ved et vedtak etter kapittel 9 og hvilken effekt det har hatt for bruker og hans livskvalitet. Pårørende/foreldre vil delta i forelesningen og fortelle sin historie om alle årene med bruker hvor ulike tiltak ble presentert og igangsatt uten resultat. Prosedyrer det er fattet vedtak om vil bli presentert og data materiell lagt frem. Det vil bli brukt video og bilder.


Forelesning

Bildestyring som støtte for økt aktivitetsnivå

Liv Holtan-Hartwig

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Søndag 10:00-12:00 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Presentasjonen viser erfaringer med bruk av bildestyring for å øke aktivitetsnivået til en døv mann i førtiårsalderen med alvorlig utviklingshemming og barneautisme. Bildestyrings-opplegget er utarbeidet i samarbeid mellom personalet i mannens bolig og Avdeling for Nevrohabilitering, Ullevål Sykehus. Det omfatter bl.a. bruk av filofax med bilder, positiv forsterkning ved bruk av tegnøkonomi og rutiner for å håndtere utfordrende atferd og stopping i atferdskjeder. Bildestyringen innebærer meget tett oppfølging fra personalet underveis. I tillegg skal personalet registrere utfordrende atferd samt gjennomføre forberedelser og etterarbeid. For å lette opplæringen av nytt personale, er det utarbeidet en egen instruksjonsfilm (varighet 43 min) som viser detaljer i gjennomføringen av bildestyringen. Korte utdrag av filmen blir vist. Resultater av aktivitetsregistreringer og registreringer av utfordrende atferd blir også presentert.


Forelesning

Fra institusjon til bolig:

Tilrettelegge for trygge og gode rammer for en tenåringsgutt med utfordrende atferd.

Birgitte Lie Alvdal Kommune
Irma Kruithof Alvdal kommune
Stein Modig Andersen Målrettet Intervensjon AS
Rita Larsen Sykehuset Innlandet HF
Hilde Pauline Hårdnes Alvdal Kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Lørdag 09:00-10:45 (Storefjellhall 1)

Sammendrag: Forelesningen handler om en tenåringsgutt med lett utviklingshemning og store sammensatte utfordringer, som skulle flytte fra en barnevernsinstitusjon og etablere seg i en barnebolig. Personalgruppa besto av mange ufaglærte og nyansatte med lite kjennskap til gutten. Det vil bli beskrevet hvordan personalgruppen jobbet for å tilnærme seg og jobbe miljørettet for å skape trygge og gode rammer for han. Boligen har samarbeidet tett med habiliteringstjenesten hele veien. Sentrale temaer i foredraget vil være forebygging av tvang og makt (kap.9) ved bruk av funksjonelle analyser, tegnøkonomi og differensielle forsterkningsprosedyrer. Det vil bli presentert data fra kartlegging av ulike målatferder. Opplæring av personalgruppa og etablering av fagadministrativt system er også sentralt. Det blir også presentert eksempler på tilrettelegging gjennom brukermedvirkning, speiling og modellæring.


Forelesning

Funksjonell analyse intervju (FAI)

Randi Eimhjellen
Aina W Hay-Hansson Vestre Viken HF

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 09:00-10:45 (Storefjellhall 3)

Sammendrag: Functional Assessment Interview (FAI) er en intervjuguide til non-eksperimentell funksjonell analyse av problematferd. Intervjuet tar utgangspunkt i boken "Functional assessment and program development for problem behaviour: a practical handbook, second edition" av O'Neill, Horner, Albin, Sprague & Storey 1997. Vestre Viken bruker bland annet FAI for å hente ut informasjon om utfordrende atferd som vi kan bygge hypoteser og tiltak rundt . Vi vil på forelesningen gå gjennom intervjuguiden og komme med eksempler og tanker rundt spørsmålene. Målet er å gjøre deltakerne i bedre stand til å gjennomføre et FAI intervju, og å få hentet mest mulig informasjon ut av spørsmålene.


Forelesning

God miljøbehandling - hva skal til?

Ti grep for å gjøre atferdsanalytisk miljøarbeid "strammere"

Kjetil Viken Høgskolen i innlandet (Lillehammer)

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 15:00-16:45 (Storefjellhall 2)

Sammendrag: Presentasjonen legger opp til lettbeint innføring i viktige prinsipper for utøvelsen av miljøbehandling. Miljøbehandling brukes som begrep på det miljøarbeidet som handler om strukturert tilrettelegging med høy grad av presisjon.


Forelesning

Måling av kvalitet i atferdsanalytisk arbeid

Kjetil Viken Høgskolen i innlandet (Lillehammer)

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 17:00-17:45 (Storefjellhall 2)

Sammendrag: Atferdsanalytikere demonstrerer kvalitet i klientrelatert arbeid ved å vise til endringer i målatferder hos tjenestemottaker. Det vies derimot forholdsvis lite oppmerksomhet mot andre kvalitetsparametre. Denne korte forelesningen vil rette fokus mot struktur-, prosess- og resultatindikatorer som kan brukes som mål på kvalitet i miljøbehandling.


Forelesning

En elev og motivasjonen

Fra passivitet til aktivitet på skolen

Martin Olsson Nordvoll skole og autismesenter
Julie Ruud-Lund Nordvoll skole og autismesenter

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Lørdag 09:00-10:45 (Syningen)

Sammendrag: Å holde motivasjonen oppe gjennom skoledager og år, kan være en utfordring for noen og enhver! En sympatisk, interessert og blid jente med ASD fikk over tid store utfordringer med dette. Jenta hadde i flere år både likt og gjennomført alle aktiviteter og hadde god måloppnåelse i skolemål.

I løpet av noen måneder sluttet eleven å delta i skolearbeid og annen aktivitet. Hun kunne sette seg ned og «streike» det meste av dagen. Å bevege seg utenfor avdelingen var spesielt vanskelig. Vi vil gå igjennom hvordan vi gradvis gjenopprettet "normalstatus" og gjorde skoledagen mer motiverende. Tiltakene ble utformet etter fortløpende analyser og systematisk endring av forsterkningsbetingelser som innføring av tegnøkonomi og gradvis økning av krav gjennom skoledagen.

Presentasjonen er en detaljert praktisk gjennomgang av tiltak og tilhørende analysearbeid. Det vil bli lagt frem noe data og vist til relevant teori/litteratur underveis. Stikkord: ASD, motivasjon, shaping, Changing criterion design, tegnøkonomi.


Forelesning

Utvidet funksjonell kartlegging av utfordrende atferd

Nils-Øivind Offernes Oslo universitetssykehus
Jo Mellemstuen Oslo universitetssykehus

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 11:15-12:00 (Storefjellhall 3)

Sammendrag: Det gis en kort presentasjon av teori og fremgangsmåte for multimodal funksjonell analyse og det diskuteres om det er hensiktsmessig å utvide kartleggingen ved å inkludere flere miljøvariabler.

Målet med kartleggingen er å skape en hensiktsmessig kasusformulering med tanke på intervensjon. Det gis eksempler fra klinisk praksis på bruk av multimodal funksjonell kartlegging/analyse.


Forelesning

Tilrettelegging for god livskvalitet ved bruk av atferdsanalytiske prinsipper ved gjennomføring av et meget inngripende kapittel 9 vedtak.

Frida Lilleberg TIFU - tiltak og tjenester for funksjonshemmede, Våler kommune
Lene Margrete Sand TIFU - tiltak og tjenester for funksjonshemmede, Våler kommune
Irene Kjærnstad Habiliteringstjenesten i Hedmark, SIHF
Stein Modig Andersen Målrettet Intervensjon AS

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 15:00-16:45 (Storefjelltoppen 2)

Sammendrag: Presentasjonen vil dreie seg om en ung voksen kvinne med lett utviklingshemming. Hun har en historie med å være ukritisk i kontakten med andre mennesker på internett og mobil, hvilket har ført henne inn i farlige situasjoner med mennesker som ikke vil henne vel. Hun har blitt utsatt for flere overgrep. I tillegg har det vært problematisk at bruker ofte selv byr inn til kontakt, og deretter angrer seg. Dette har ført til flere urettmessige anmeldelser og anklager fra hennes side om overgrep. Høsten 2015 ble det på fattet et tvangsvedtak hjemlet i khol kap 9 for å ivareta hennes sikkerhet. Vedtaket innebar meget inngripende tiltak, og hun har mot dette utvist stor motstand fysisk og verbalt. I dag er humør og atferd mer stabilt og hun og fornøyd med sin situasjon. Bruker utviser også stor endring i positiv retning når det kommer til sosiale ferdigheter. Generelt vil presentasjonen vise hvordan vi som personalgrupppe har jobbet for at bruker skal kunne leve et liv med god livskvalitet, på tross av et inngripende tvangsvedtak.


Workshop

Tegnøkonomi: Teoretisk gjennomgang og praktisk utarbeidelse.

Hvordan utarbeide, etablere og sikre opprettholdelse av effektive tegnøkonomisystemer?

Jonny Finstad Ecura Helse og Omsorg

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Torsdag 14:00-19:00 (Storefjellhall 2)

Sammendrag: Helt siden B.F. Skinners ”The Behavior of Organisms” fra 1938 har betinget forsterkning vært et mye drøftet og anvendt prinsipp i atferdsanalysen. I 1968 presenterte Allyon og Azrin ” The Token Economy: A Motivational System for Therapy and Rehabilitation”, som handler om utarbeiding av effektive tegnøkonomisystemer.
I dag er tegnøkonomi anvendt med stort hell i en rekke struktureringsprogrammer, opplæringstiltak og atferdsreduserende tiltak som for eksempel DRO.

Denne workshopen tar sikte på å gjøre deltatagerne i stand til å etablere nøytrale stimuli som betingede forsterkere, utarbeide effektive tegnøkonomiprogrammer, unngå avbetinging av allerede betingede forsterkere samt lage ulike former for spare-/bonussystemer. Det vil bli noe teoretisk innføring (ca. 1,5 time) og mye praktisk arbeid. Det er en fordel om deltagerne jobber med tjenestemottakere der det er planer om å iverksette tegnøkonomi eller som allerede bruker det. Aktuelle måter å arrangere tegnøkonomi for nettopp disse personene kan drøftes særskilt under det praktiske arbeidet.


Workshop

Atferdsavtaler

Oppbygning av en kompleks atferdsavtale/Avtalestyring

Terje Gundhus Oslo universitetssykehus
Jan Laursen Oslo universitetssykehus

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Torsdag 15:00-19:00 (Storefjellhall 3)

Sammendrag: Workshopen innledes med at deltakerne får en introduksjon av hovedelementene i avtalestyring med blant annet videodemonstrasjoner. Det vil bli utdelt oppgaver som omhandler hvordan planlegge, utforme og iverksette et avtalestyringstiltak. Oppgavene besvares gruppevis og presenteres i plenum. Det vil bli gitt løpende veilednig under gruppearbeidet.

Ved gruppeinndelingen vil det bli tatt hensyn til om noen av deltakerne kommer fra samme tjenestested eller hva slags erfaringsbakgrunn de har med bruk av atferdsavtaler.

Deltakerne forventes å ha noe kunnskap om og eventuelt erfaring med de metodiske prinsippene i atferdsavtaler.


Workshop

Innføring i shaping

Marita Kvia Asker Kommune
Hanne Thorhallsson Asker kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Torsdag 15:00-19:00 (Grupperom 3 Syningen)

Sammendrag: Atferd formes/shapes kontinuerlig av våres omgivelser. Innen det atferdsanalytiske feltet er det flere sentrale begrep knyttet til shaping. Det gjelder begrep som suksessive tilnærminger, operant betinging, prompting/promptfadingprosedyrer og kjeding.

Foredraget/workshoppen er tilpasset for kursdeltakere som jobber med mennesker med funksjonsnedsettelse og som har et ønske om (1) å få en innføring i atferdsanalytiske begrep knyttet til shaping, (2) se praktiske eksempler på videoer, (3) å selv få prøve å shape atferd, (4) se forslag til måter å sette opp trinnvise treningsprogram på ulike ferdigheter som å klippe med saks, analog klokke, knytte sko, (5) og prøve å utarbeide trinnvis treningsprogram innen en ferdighet etter eget ønske og å få veiledning på det.


Workshop

Preferansekartlegging

Kai-Ove Ottersen Mjøsen Bo og habilitering AS

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Torsdag 15:00-19:00 (Storefjelltoppen 2)

Sammendrag: Bruk av forsterkere er ofte sentralt når atferdsanalytiske metoder benyttes. Tradisjonell forsterkerkartlegging eller nærpersoners tips kan bidra til å finne potensielle forsterkere, men fører sjelden til klassifisering eller rangering av potensiell effekt av disse. Preferansekartlegging fører til nettopp det. Ulike typer tester utføres for å kunne rangere potensielle stimuli innbyrdes, med hypotesen om at de stimuli som skåres høyest har best forsterkereffekt. Workshopen vil bestå av 1) teoretisk innføring i preferansekartlegging, 2) presentasjon av kartleggingsskjemaer og demonstrasjon av ulike tester, 3) opplæring i skåring og utregning, samt grafisk framstilling av resultater, 4) praktisk trening på gjennomføring av tester, 5) veiledning på utregning og framstilling av resultater, og 6) konklusjoner og videre arbeid. Deltagerne vil være i stand til å gjennomføre preferansekartlegging på eget arbeidssted etter å ha deltatt på work-shopen.
Utstyr: Fordelaktig med egen bærbar pc/mac m/excel, eventuelt kalkulator


Workshop

Picture Exchange Communication System (PECS)

Silje Nikolaisen Senter for tidlig intervensjon (STI)
Mariann Lauritsen Senter for tidlig intervensjon (STI)

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Torsdag 15:00-19:00 (Grupperom 2 Syningen)

Sammendrag: Picture Exchange Communication System (PECS) er et kommunikasjonssystem med bruk av bilder. Personer som mangler eller har lite talespråk kan lære å kommunisere fram ønsker og behov ved bruk av bilder. PECS kan fungere både som et alternativ til tale, men også som supplerende kommunikasjon til talespråk. PECS består av seks faser, og hoveddelen av denne workshopen vil være opplæring i fase 1-3. I disse fasene lærer personen å ta initiativ til å gi bilde av ønsket objekt til en annen for å få objektet, gi bilde når voksen er på avstand og lære utholdenhet, samt diskriminere mellom bilder av ulike objekter. Forberedelser som gjøres før en starter opplæringen blir også gjennomgått. Det legges opp til aktiv deltakelse og rollespill.


Workshop

Målrettet miljøarbeid i praksis

En praktisk innføring i ”Sjekkliste for målrettet miljøarbeid” Løkke og Salthe (2012)

Thuva Dyve Furuseth Akershus universitetssykehus HF, Avdeling voksenhabilitering
Guro Dunvoll Akershus universitetssykehus HF, Avdeling voksenhabilitering

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Torsdag 14:00-19:00 (Storefjellhall 1)

Sammendrag: Workshopen har til hensikt å gi en kort innføring i sjekklistens 10 trinn, samt gi deltakerne praktisk erfaring i kartlegging, målvalgsarbeid, tiltaksutarbeidelse og evaluering. Vi vil videre belyse hvordan å ta hensyn til normative premisser samt sørge for at de syv dimensjonene ved anvendt atferdsanalyse (Baer, Wolf, Risley 1968) er ivaretatt i det målrettede miljøarbeidet.

Workshopen vil bestå av korte forelesninger og praktisk arbeid med en konkret case. Dette gjennom bruk av videofilm, gruppeoppgaver, rollespill og ikke minst mye humor.

Workshopen vil passe godt for assistenter, helsefagarbeidere, vernepleierstudenter og andre ”newbies.” Deltakerne bør være kjent med de grunnleggende begrepene i anvendt atferdsanalyse.


Workshop

Organisering og anvendelse av apper som styrings- og motivasjonssystem

Pål Skogstad Mjøsen Bo og Habilitering
Yvonne Milanes Asker Kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Torsdag 14:00-19:00 (Storefjelltoppen 1)

Sammendrag: Workshopen bygger et prosjekt støttet av Helsedirektoratet. Workshopen har en teoretisk del og en praktisk del. Det vises til hvordan foreleserne har gjennomført en studie med appsøk og implementering av apper som styrings- og motivasjonssystem (atferdsavtaler). Det vil være en gjennomgang av hvordan man kan finne apper, hvilke bruksområder de har og hvordan kan man anvende appene som styrings- og motivasjonssystem. En trinnvis arbeidsmodell vil bli presentert for hvordan man kan implementere apper som styrings- og motivasjonssystem for enkeltbrukere. Det vil være øvelser knyttet til de enkelte trinnene i arbeidsmodellen. Deretter skal deltakerne forsøke å gjøre dette alene med veiledning fra presentørene. Til den praktiske delen må deltakerne ha med seg egen iPhone eller iPad. Det er et krav at deltakerne har lastet ned og kjøpt appen MemoAssist (den kan kjøpes for en måned av gangen) i forkant av workshopen.


Poster

Svare på kategori spørsmål

Vil etablering av lytteratferd føre til økning av intraverbale ferdigheter?

Inger Karin Almås OsloMet - Storbyuniversitetet
Line Børtveit OsloMet- Storbyuniversitetet
Svein Eikeseth OsloMet - Storbyuniversitetet

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 17:00-18:30 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: I en barnehagehverdag blir det stilt en god del spørsmål, svarene vil være eksempler på intraverbal atferd. Begrensede ferdigheter innen denne verbale operanten vil blant annet føre til problemer med å føre en samtale med andre og utvikling av akademiske ferdigheter. Hos personer med forsinket språkutvikling og autismespekterforstyrrelse kan intraverbaler være svært begrenset eller fraværende. Kategorisering er vesentlig for begrepslæring og blir av Zantall, Galizio, Chritchfield (2002) definert som differensiell respondering til klasser av ikke identiske men diskriminerbare stimuli. Vi ønsket i denne studien å undersøke om etablering av lytteratferd vil føre til økt intraverbal atferd i form av å svare på kategori spørsmål. Deltager var et førskolebarn med Asberger syndrom. I tillegg ble de samme objektene i kategoriene testet for symmetri. Det ble benyttet et multiple probe design over tre sett med tre kategorier i hvert sett. Resultatene viste en økning av intraverbale ferdigheter innenfor de trente kategoriene.


Poster

Svare på når spørsmål.

Vil etablering av lytteratferd føre til økning av intraverbale ferdigheter?

Inger Karin Almås OsloMet - Storbyuniversitetet
Helene Strand OsloMet-Storbyuniversitetet
Grethe Henden Wang OsloMet - Storbyuniversitetet
Svein Eikeseth OsloMet - Storbyuniversitetet

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 17:00-18:30 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Intraverbal atferd blir av Skinner (1957) definert ved en verbal stimulus som fremmer en verbal respons som ikke har en punkt-til punkt korrespondanse med den verbale stimulusen og blir opprettholdt av generaliserte betingede forsterkere. Denne verbale operanten er viktig for blant annet sosial atferd og akademiske ferdigheter. Det har i den senere tid blitt arbeidet med å utarbeide effektive opplæringsmetoder for etablering av intraverbaler hos barn som ikke etablerer slik atferd i naturlige situasjoner. I denne studien undersøkte vi om etablering av lytteratferd kan føre til etablering av intraverbal atferd i form av å svare på når spørsmål. I tillegg ble det testet for emergent intraverbal atferd i form av andre spørsmål basert på innholdet i når spørsmålene. Deltakeren var en gutt i førskolealder med Asperger syndrom. Det ble benyttet et multiple probe design over atferd. Resultatene viste at etablering av lytteratferd førte til økning av intraverbal atferd og emergente intraverbaler.


Poster

Imitasjonstrening

Innlæring av tegn for drikke hos en mann med autisme-spekter-forstyrrelse

Inez Veronika Nordseth-Antonsen Oslo kommune, Velferdsetaten
Heidi Mjøen Oslo kommune, Velferdsetaten

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 17:00-18:30 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Det skal presenteres et tiltak der vi gikk fra å "trene på å trene" (imitasjonstrening) til "innlæring av tegn for drikke" (generalisering). Tiltaket gjennomføres hos en ung mann med autisme-spekter-forstyrrelse, som ikke har noe verbalt språk, og kun benytter noen få tegn i samhandling med personalet. Tiltaket er en treningssituasjon som går over nesten 2 år, og som resulterer i at han lærer seg tegn for drikke og re-introduseres for tegnet "godteri". Tegnet for drikke er generalisert og han bruker begge tegnene utenom trening per i dag.


Poster

Kartlegging av problematferd ved bruk av interview-informed synthesized contingency analysis (Iisca)

Pernille Henriksen Oslo Kommune, Velferdsetaten
Petur Ingi Petursson Oslo Kommune, Velferdsetaten

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 17:00-18:30 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Det er brukt Hanley, 2012, som en guide til å gjennomføre en funksjonell analyse, bygget på et open-ended interview med nærmeste personalet. Resultatet blir brukt som baseline til et videre FCT tiltak, i henhold til Hanley 2014. Det vil bli presentert hvordan Open-ended interview ble gjennomført, og hvordan det førte til gjennomføringen av en kontrollbetingelse og en testbetingelse, og det vil presenteres data fra den gjennomførte Iisca'en.


Poster

Etablere meningsfull atferdskjede ved bruk av LTM prompting og forsterkning av selvstendige responser

Pernille Henriksen Oslo Kommune, Velferdsetaten

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 17:00-18:30 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Det er brukt oppgaveanalyse, og en LTM promtingprosedyre med sosial forsterkning av selvstendige responser for å etablere en handlingskjede som består av 22 delhandlinger for å skrive ut bilder av kjendiser på datamaskin. Det vil presenteres handlingskjeden, promtinghierarki, samt data fra tiltaket.


Poster

Etablere tacting av tre bildestimuli ved hjelp av tegnøkonomi

Laila Nilsen Ullensaker kommune
Aina Ledal Ullensaker kommune
Birgit Lotten Westrum Ullensaker kommune
Guro Dunvoll Akershus universitetssykehus HF

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 17:00-18:30 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Posterpresentasjonen omhandler kommunikasjonstrening hos en voksen mann med alvorlig psykisk utviklingshemming og atypisk autisme. Formålet med pilot-prosjektet var å trene tact av tre ulike bildestimuli ved hjelp av prompts og et tegnøkonomisystem.
Tiltaket ble utført med tre stimuli; bilder av jakke, bukse og t-skjorte presentert på Ipad. Responser som ble målt var riktig navn til bilde og korrekt uttale. Det ble utført baseline av tact av bilder hvor deltageren ble presentert alle tre bildene i randomisert rekkefølge og spurt om å navngi bilde uten prompts på navn eller tilbakemeldinger. Trening av tact ble gjennomført ved hjelp av verbale prompts, trener uttalte navnet på bildet, og fading av prompts. Det ble utlevert tokens i tegnøkonomisystem ved korrekt respons, etter 5 tokens kunne deltager velge mellom to på forhånd kartlagte sluttforsterkere. Etter trening ble det gjennomført en test hvor alle tre stimuliene ble presentert i randomisert rekkefølge og deltageren ble bedt om å navngi disse. Det ble her benyttet prompts ved feil i uttale. Resultatene presenteres i en AB design og viser en økning fra 0% korrekt i baseline for alle tre bildene til 100% korrekt navn og uttale under test for bilder av t-skjorte og bilde av bukse. Bilde av genser hadde en score under test på 25% korrekt uten prompt og 75% korrekt med prompt på uttale. Styrker og svakheter ved gjennomføring, samt planlagte endringer på bakgrunn av piloten blir diskutert.


Poster

Etablering av et nytt ord ved DTT/NET hos et utviklingshemmet barn

Martin Olsson OsloMet - Storbyuniversitetet
Frida Holmedahl Isaksen OsloMet - Storbyuniversitetet
Jelica Markus OsloMet - Storbyuniversitetet

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 17:00-18:30 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Det å ikke ha et funksjonelt talespråk kan være til stor utfordring for mennesker med ulike utviklingshemninger. Det å ikke bli forstått eller ha mulighet til å uttrykke seg som andre mennesker kan være krevende og vanskelig for personen det gjelder. Den aktuelle studien omhandler derfor språktrening der målet var å etablere et nytt ord for målpersonen. Prosjektet fremstiller et barn i tenårene med Downs syndrom samt autistiske trekk. Han har en uttalt atferdsmessig problematikk av sammensatt karakter. Hans atferdsproblem og praktiske hjelpebehov er store og han trenger god oppfølgning og tilrettelegging. Han har store språkvansker, og har et stort behov for struktur og forutsigbarhet da han lett kan bli frustrert. Deltaker kommuniserer ved hjelp av bilder og tegn, samt at han har noen ord i sitt vokabular. I dette studentprosjektet ønsket vi å lære han et nytt ord som vi så på som en nødvendighet for han. Her baserte vi oss på hans interesser og verdier, og tok det som utgangspunkt i tiltaksarbeidet. Det ble dermed satt i gang to tiltaksplaner, en Ekkoik trening av ordet «KAST» ved gjennomføring av Discrete trial training på elevrom. Og det andre tiltaket var Mand trening av ordet «KAST» ved Natural environment training. Dette ble gjennomført i en periode på 9 ukers varighet, ved flere treningsøkter per dag. Tiltak 1 ble iverksatt først der målet var å lære han uttale av ordet, når mestringskriteriene vi satt oss ble nådd gikk vi over til tiltak 2. På grunn av vanskeligheter med å uttale «S» lyden, ble ordet «KA» akseptert som riktig respons. Tiltak 2 var særtrening i naturlig miljø hvor elev skulle bruke ordet kast i de situasjonene han ønsket at treneren skal kaste en ball.

Det ble benyttet et AB- design der vi registrerte ved et FRP- skjema, slik at vi skulle kunne se om tiltakene vi iverksatte ville ha en effekt på den aktuelle målpersonen. Resultatene viste god fremgang og målene ble innfridd etter 9 ukers trening.


Forelesingsrekke

Forelesningsrekke: Kvalitet i målrettet miljøarbeid

Trude Hoksrød Skedsmo kommune

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Lørdag 09:00-13:00
Lørdag 15:00-17:30 (Storefjellhall 3)


Kan man utvikle et tilpasningsdyktig arbeidsverktøy til å møte den atferdsanalytiske fremtid?

Philip Andreas Aspholt-Weisser WeissTech AS
Even Skavhaug Sykehuset Innlandet

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: I en hverdag hvor kommunehelsetjenesten stadig ser etter muligheter for innsparing blir det mer og mer krevende å opprettholde godt målrettet miljøarbeid rundt enkeltbrukere, sikre et godt faglig innhold og sette inn forebyggende tiltak for å ivareta et godt tjenestetilbud. Kan vi i tjenesten utvikle teknologi som fremmer muligheten for å effektivisere det daglige atferdsanalytiske arbeid og målretta miljøarbeid? Hvordan sikre gode individuelle behandlingsforløp i ett stort system?

Forelesningen vil ta for seg prosessen rundt å utvikle et digital fagadministrativt system som har til hensikt å sikre brukerne et godt tjenestetilbud og trygge de ansatte også i perioder med økonomiske nedskjæringer, økte sykemeldinger og vaklende personalmiljø.


Bruk av faseplaner i fagadministrative systemer

Faseplaner som et hjelpemiddel/verktøy til å sikre rette tjenester til rett tid til mennesker med utviklingshemming og psykiske lidelser med periodevise funksjonsfall/symptombelastning.

Bente Hagen Sør-Odal kommune
Kari Grinden Lilleseth Sør-Odal kommune

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: Bruk av faseplaner i FAS har vist at personalet blir tryggere i sin jobb mot tjenestemottakere som har periodevise funksjonsfall /symptombelastning. Dette kan sikre at personalgruppen kjenner igjen hvilken fase tjenestemottakeren er i og hvilke tiltak man skal arbeide etter.
En faseplan beskriver til en hver tid tjenestenivået og innholdet i dagsplanen, bemanning, medisinering og samarbeid mot lege/spesialisthelsetjenesten.
Vi sier noe om vår erfaring med faseplaner, hva en slik plan bør inneholde, hvem den passer for og implementering hos «samarbeidspartnere» (lege, pårørende osv.). I tillegg vil vi si noe om hvordan faseplaner har bidratt til et bedre samarbeid med psykiatriske institusjoner ol. Vi viser eksempler på ulike faseplaner som er i bruk i vår tjeneste i dag og hvordan vi jobber etter disse.


Hvordan kvalitetssikre mestring av egen hverdag på tvers av bistandsbehov? System og organisering for å ivareta statens føringer og kommunens retningslinjer i lys av brukernes tilretteleggingsbehov.

Emilie Skjolden Fjeldvang Lørenskog kommune
Elizabeth B. Iturrieta Lørenskog kommune

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: Skogblomstveien (SKBV) er en avdeling i bo og omsorgstjenesten i Lørenskog kommune som yter tjenester til mennesker med ulike bistandsbehov. Ettersom det er stort sprik i brukernes ulike bistandsbehov setter det krav til at avdelingen og personal yter og tilrettelegger tjenester på en fleksibel og dynamisk måte. Vår utfordring er å gjennomføre målrettet arbeid rundt brukere som alle bor i egne leiligheter ute i kommunen. Presentasjonen vil ta utgangspunkt i statens føringer og kommunale retningslinjer for hvordan imøtekomme morgendagens tjenestebehov. I tråd med omorganisering av helse og omsorgstjenester vil vi også ha et ressursorientert perspektiv på brukeren. Presentasjonen vil videre vise hvordan SKBV organiseres ved bruk av FAS, velferdsteknologi og målrettet miljøarbeid for å sikre tilrettelagte tjenester basert på brukernes ulike forutsetninger. Vi ønsker å presentere vår tilnærming til denne innovative omorganiseringen og våre erfaringer så langt.


Det snakkes så mye om kvalitet, men hvordan gjør vi det?

Skedsmo kommune
Sabine Gulbrandsen Skedsmo kommune

Sammendrag: Utsikten er et kommunalt døgnkontinuerlig tjenestetilbud til ungdom med atferdsproblemer. Tjenesten er midlertidig, og gir tjenester uavhengig av diagnose og tidligere behandlingshistorikk. Målgruppa er ungdom 13-18 år. Vi har nå vært i drift i 2 år, og har lært viktigheten av informasjonsflyt, informasjonstilgang og kvalitet i alle ledd av driften. Vi presenterer hvordan vi har løst disse utfordringene, med opplæringsguider, internundervisning, teamtilhørighet og fagadministrative systemer i to nivåer; bruker og avdeling.


Utfordrende atferd - Temabasert gruppeveiledning og fagnettverk

Presentasjon av en modell for kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjenesten til kommunene i VVHF

Randi Eimhjellen Vestre Viken HF
Aina W Hay-Hansson Vestre Viken HF

Sammendrag: Med utgangspunkt i samhandlingsreformen og konkrete ønsker fra flere kommuner i foretaksområdet, har Vestre Viken HF - Habiliteringssenteret utarbeidet en modell for temabasert veiledning, for å styrke fagkompetansen i kommunene med henblikk på utfordrende atferd. Veiledningen tar utgangspunkt i anvendt atferdsanalyse.
Siden oppstart høsten 2015 er det gjennomført fire rekker med workshops, alle med tre dagssamlinger hver. Etter å ha fullført temaveiledningen inviteres deltakerne til å delta på fagnettverk fire ganger i året, med samme tema. Vi ønsker å presentere modellen og våre erfaringer så langt.


Hvordan kan kompetanseheving i personalgruppen, innlæring av kommunikasjonsferdigheter og forebyggende strategier, redusere bruk av tvang og makt hos en ung mann med 5:1 bemanning døgnet rundt?

Lene Skjaker Borgli Otrera AS
Nicolai Sønsteby Otrera AS
Martin Enger Otrera AS
Vegard Ulsund Otrera AS
Dijana Karanovic Otrera AS

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Problemstilling:
Hvordan kan kompetanseheving i personalgruppen, innlæring av kommunikasjonsferdigheter og forebyggende strategier, redusere bruk av tvang og makt hos en ung mann med 5:1 bemanning døgnet rundt?

Vi hadde fremlegg om samme case i 2017: «Snuoperasjon», hvor vi presenterte et veldig nytt tiltak. På denne tiden i fjor visste vi lite om hva effektene av det vi satte i gang, ville ha videre. Etter mange måneder, ser vi at tiltaket har hatt svært god effekt. Antall skadeavverginger har gått betraktelig ned, samt at graden av tvang har blitt redusert. Vi har også gjennomført mange kompetansehevende tiltak i personalgruppen, og har hatt et økt fokus på dette de siste seks månedene. Kompetanseheving var utgangspunktet for vår presentasjon i fjor, men vi så at vi ikke hadde kommet dit vi ønsket da seminaret nærmet seg. I tillegg satte vi i gang, som tidligere nevnt et skjermingstiltak, som resulterte i at det ble fokuset vårt i fjorårets presentasjon.

Vi har tett veiledning av habiliteringstjenesten i Oppland, ved Even Skavhaug og Erkki Rustad.


Fjorårets problemstilling: Hvordan kan vi med endring av rammebetingelser og tett veiledning, redusere bruk av tvang og makt hos en ung mann med 5:1 bemanning døgnet rundt?Symposium

Symposium: Still keeping it simple: Om behandling av utfordrende atferd

Kai-Ove Ottersen Mjøsen Bo og habilitering AS

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 15:00-17:30 (Storefjelltoppen 1)

Sammendrag: Som fagpersoner blir vi ofte bedt om å bistå ved behandling av utfordrende atferd (UA). Det er mye dokumentasjon på at atferdsanalytiske prinsipper og metoder er nyttige i forhold til det. Symposiet består av en teoretisk innledning om UA, og en praktisk del med eksempler på behandling. I det første innlegget beskrives ulike former for funksjonelle vurderinger. Dette bør være en del av forarbeidet når man har mål om å redusere UA. Deretter gås det gjennom en rekke mulige behandlingsmetoder basert på funn fra funksjonelle vurderinger, både der atferdens funksjon er entydig og når funksjon er vanskeligere å finne, ofte kalt aktive og passive metoder.
Resten av symposiet består av praktiske eksempler på «enkle» behandlingstiltak ved UA. Eksemplene viser behandling utført på ulike arenaer, overfor mennesker med ulike diagnoser, og med ulike behandlingsvalg. Vi forsøker å vise at det ofte er mulig å komme langt med enkle tiltak.


En teoretisk innledning til behandling av utfordrende atferd

Kai-Ove Ottersen Mjøsen Bo og habilitering AS

Bruk av kommunens nødetater for å stoppe sterkt truende og til dels voldelig atferd hos mann med lett utviklingshemning

Børge Holden Sykehuset innlandet HF

Storhamar knuser alle

- en atferdsavtale for å redusere uro og forstyrrelser i klasserommet og i friminutt, for en gutt med ADHD

Marius Hansen Sykehuset Innlandet HF

Behandling av voldelig atferd hos mann med lett utviklingshemming

Marius Bakken Sykehuset Innlandet HF

Praktiske eksempler der fagadministrative systemer har vært avgjørende for å redusere bruk av tvang og makt

Bjørn Andre Torve Sykehuset Innlandet HF

Symposium

Symposium: Kommunikasjon og sosiale ferdigheter

Jonny Finstad Ecura Helse og Omsorg
Anne Louise Finstad Mjøsen Bo og habilitering AS

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 09:00-13:00 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Symposiet viser en stor bredde i anvendte metoder innen atferdsanalyse og ikke minst arbeid med ulike målgrupper. Her får vi opplæringsmetoder på barn, ungdom og foreldre. Strukturering for å endre samhandlingsmønstre og redusere tvangsbruk, etablering av sosiale ferdigheter hos store og små samt reduksjon av psykotrop medikasjon på en systematisk og profesjonell måte. Alle presentører arbeider daglig for Mjøsen Bo og habilitering AS - et selskap i Ecura Helse og omsorg.


Sosial ferdighetstrening med gutt i 3. trinn

Silje Owren Ødemark Mjøsen Bo og habilitering AS
Anne Louise Finstad Mjøsen Bo og habilitering AS

Sammendrag: Elev i 3.klasse med utfordringer i sosiale settinger. Eleven viser frustrasjon og sinne i situasjoner der andre barn kommer med innspill på regler i lek, eller der barna ikke følger reglene han har laget. Eleven har utfordringer med å vente på tur, få instrukser fra andre og at barn gjør noe annet enn det han forventer.

Vi viser hvordan vi har hjulpet eleven å bruke alternativ atferd til slag, spark og/eller biting under betingelser som ofte leder til utfordrende atferd. Vi ønsker i denne presentasjonen å rette søkelyset på hvordan man kan trene barn i å håndtere utfordrende sosiale settinger ved å kombinere bruken av for eksempel regelstyring, dagsplaner og DRO.


«Du går på do når jeg sier det!»

Lena Opsahl Mjøsen Bo og habilitering AS
Lisa Anita Sannerud Høisæt Mjøsen Bo og habilitering AS

Sammendrag: Ei ung jente som siden hun var liten har kontrollert og styrt sin egen familie til det ekstreme. For ett år siden fikk hun heldøgns omsorgstjeneste i regi Mjøsen Bo og habilitering. En del av arbeidet har vært å bedre samhandlingen mellom jenta og hennes familie.

Vi legger frem treningsprogrammet som er anvendt med mål om å bedre samhandling mellom jenta og familien.


Fra lydimitasjon til talespråk

Marianne Aschim Frydenhaug Skole
Renate Jensen Frydenhaug skole

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: En presentasjon av en 9 år gammel jente som var god til å slå, bite, lugge, ja hele repertoaret, men som manglet tale for å uttrykke ønsker, behov og å si ifra om ubehag.

Å tørre å legge andre fag til side for å prioritere kun et målområde er ikke alltid lett i en travel skolehverdag.
Jenta var 9 år da vi bestemte oss for å ta eleven ut av den ordinære timeplanen og gjennomføre intensive arbeidsøkter hver dag med fokus på lydimitasjon og ordproduksjon.

Målpersonen har diagnose lett psykisk utviklingshemming, ekspressiv språkforstyrrelse og fra 2017, ADHD diagnose.

Presentasjonen vil ha hovedvekt på språktreningen, hvordan vi gikk fram og hvordan imitasjon av lydkombinasjoner ble en atferdsåpner for fremgang på andre områder. Den vil også gi et bilde av totalsituasjonen med utredning av ADHD og hvordan språket hjelper henne til å takle vanskelige situasjoner i hverdagen.

Jenta er i dag 12 år, hun snakker i fulle setninger, men uttalen hennes er ikke optimal. Hun gjør seg likevel godt forstått av både voksne og medelever. Hun har god fremgang i de fleste fag og uønsket atferd er redusert til et minimum.


Jeg vil drepe deg - Skal vi drikke kaffe?

ART er faktisk smart

Arne Johansen Lillehammer kommune
Monika Holje Lillehammer Kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Presentasjonen vil ta for seg en ung dame med atypisk autisme som flyttet til bofellesskapet i 2011. Historikk fra oppstart og innblikk i den alvorlige og krevende atferdsproblematikken vil bli lagt frem. I tillegg til et godt fagsystem med stort fokus på forenlig praksis så har ART hatt mye å si for hennes utvikling. Hovedfokuset i denne presentasjonen vil derfor ligge fra 2013 frem til dags dato med gjennomføring av ART kurs, implementering av ART i bofellesskapets fagsystemer og gradvis økt fokus på generalisering.
Videoklipp av henne og annen data vil også bli benyttet.


Anvendt atferdsanalyse som metode for å øke omsorgskompetanse hos kvinne med sønn på 5 år

Lene Degvold Mjøsen Bo og habilitering AS
Anne Louise Finstad Mjøsen Bo og habilitering AS

Sammendrag: Barnevernstjeneste hadde følgende bestilling til Mjøsen bo og Habilitering: veiledning som har til hensikt å øke omsorgskompetanse hos mor med sønn på fem år. Mor har diagnosen lettere psykisk utviklingshemming, og anses av å være i behov av bistand for å yte tilstrekkelig/god nok omsorg innenfor områder som omhandler daglige rutiner, grensesetting, opprettholdelse av krav, aldersadekvate forventninger og emosjonell omsorg. Vi vil vise hvordan vi etter kartlegging utviklet tiltaksplan og strukturering- og opplæringstiltak, og hvordan vi har jobbet praktisk med hands-on veiledning for å gi mor verktøy for å lykkes som omsorgsutøver knyttet til ovennevnte områder, samt evalueringsrutiner og samarbeid med oppdragsgiver.


Symposium

Symposium: Behandling og opplæring i kommunal regi

Ulf Larsen Lørenskog kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Lørdag 15:00-18:00 (Nystølsfjellet)

Sammendrag: Hensikten med symposiet er å vise en bredde i behandling og opplæring gjennomført i kommunen, og vise eksempler på bruk av målrettet miljøarbeid i omsorgstjenestene.

Tjenestemottakerne som presenteres har varierende grad av utviklingshemning og mottar varierende grad av tjenester, fra punkttjenester noen timer i uka, til to til en-bemanning døgnkontinuerlig.

Presentasjonene viser ulike intervensjoner brukt i behandling og opplæring. Felles for innleggene er at det dreier seg om personer med utviklingshemning og/eller autisme, og at behandlingen er såpass enkel at den lar seg gjennomføre i kommunale tjenester med mange tjenesteytere, der det er varierende grad av kompetanse hos de ansatte.

Foreleserne er ansatte i bo- og omsorgstjenesten i Lørenskog kommune.


En dusj hver dag så er alle på lag!

Utforming og gjennomføring av dusjtiltak for en ung mann med punkttjenester og lett utviklingshemning

Celin Aabol Lørenskog kommune
Sara Karine Vang Lørenskog kommune

Sammendrag: Presentasjonen viser utforming av tiltak for dusj, hvordan tjenesteyting har endret seg over tid samt konsekvensene av endringen. Mannen dusjer selvstendig men noe motvillig. Vi belyser ulike problemstillinger knyttet til utforming og gjennomføring av tiltak for dusj. Målet er å finne mønstre som viser hvilke dager dusj forekommer oftest og se på om endringer i tiltak vil ha effekt på de dagene han ikke dusjer.


Du verden for en forandring!

Atferdsavtale for å fremme selvstendighet og initiativ til aktiviteter for en ung mann med moderat utviklingshemning

Kristine Vingen Lørenskog kommune
Kai-Ove Ottersen Lørenskog kommune

Sammendrag: Mannen i dette fremlegget innehar mange ADL-ferdigheter, men han er avhengig av personalets nærvær for å utføre dagligdagse gjøremål. Atferdsavtalen som ble iverksatt viste umiddelbart økning i egeninitiativ til å utføre oppgaver og aktiviteter, og en reduksjon i fremvisning av utfordrende atferd.


Vi drikker kaffe og spiser dadler!

En NCR-prosedyre for å redusere forekomst av picaatferd og selvskading hos en voksen dame med alvorlig utviklingshemning

Linn Cecilie Paulsen Lørenskog kommune

Sammendrag: Damen som presenteres har alvorlig utviklingshemning og picaatferd. Hun spiser sigarettsneiper og snus da hun er ute, og i leiligheten spiser hun kaffepulver, teposer og store mengder sukker.
En NCR-prosedyre som primært ble iverksatt i et forsøk på å redusere picaatferd presenteres. Forekomst av selvskading i perioden prosedyren har vært i bruk beskrives også.


Metodene har vist seg effektive på skolen, la oss ta de i bruk på avlastningen!

Tilrettelegging for en gutt på 10 år med autisme for å redusere utfordrende atferd på avlastningen

Jeneba Christine Øgaard Kanu Lørenskog Kommune

Sammendrag: Fremlegget viser hvordan skole og avlastning har samarbeidet for å skape like strukturer på de to arenaene. Det vil legges frem hvordan samarbeidet organiseres og beskrivelser av tiltakene for gutten på begge steder. Resultater i form av redusert forekomst av utfordrende atferd og redusert bruk av tvang presenteres.


Symposium

Symposium: Habiliteringsarbeid i praksis

Casepresentasjoner fra pasientarbeid ved Avdeling voksenhabilitering, Akershus universitetssykehus HF og samarbeidspartnere.

Anine Walle Akershus universitetssykehus HF

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Lørdag 11:15-13:00 (Nystølsfjellet)

Sammendrag: Symposiumet vil presentere forskjellige pasient kasustikker som behandles ved Avdeling voksenhabilitering. Samarbeidspartnere fra bydeler/kommuner vil også delta ved noen av presentasjonene. Det vil presenteres fulle habiliteringsforløp fra start til slutt: kartlegging, behandling og evaluering.


Et helhetlig habiliteringstiltak

Ole Kristian Storli Akershus universitetssykehus HF

Sammendrag: Casefremlegg av mann med diagnosen moderat psykisk utviklingshemming som fremviste en brå atferdsendring med høyfrekvent og alvorlig utfordrende atferd. Presentasjonen vil ta for seg utrednings- og behandlingsforløpet fra endringen frem til dagens situasjon. Problemstillingen har vært kompleks og sammensatt og forløpet har bestått av tverrfaglig samarbeid, utprøving av forebyggende tiltak og vedtak etter KHOL kap.9. Beskrivelser av behandling og tiltak vil bli presentert, samt resultatene av disse.


Bruk av sjekkliste for å redusere ropeatferd

Ole Kristian Storli Akershus universitetssykehus HF
Siri Aasbakken Olsen Sørum kommune

Sammendrag: Presentasjon av hvordan man benyttet seg av sjekkliste for å sikre lik praksis i et tiltak for å redusere ropeatferd. Det vil bli presentert en gjennomgang av hvordan sjekklisten ble utarbeidet, presentert for personalgruppen og iverksatt. Data fra tiltaket og faglige begrunnelser vil bli gjennomgått.


Reduksjon av problematferd via handlingskjeder, tegnøkonomi og personalopplærling

Ida Martine L'orange Melby Akershus universitetssykehus HF
Ida Wenger Eidsvoll kommune
Monica Paulsen Eidsvoll kommune

Sammendrag: Gjennomgang av to års kartlegging og behandling av ung kvinne med moderat psykisk utviklingshemming og atypisk autisme. Ved oppstart hadde ikke pasienten dusjet eller skiftet på flere uker, hun nektet samhandling med personal 79% av tiden og var særspiser. Det var i tillegg mye utfordrende atferd i form av selvskading, gris med avføring, fysiske og verbale angrep mot andre og kasting av gjenstander. Beskrivelse og evaluering av iverksatte tiltak.


Eksponeringstrening på pasient med autisme, schizofreni og sosial angst

May Glad Lien Akershus universitetssykehus HF

Sammendrag: En pasient med autisme henvist for utredning av psykisk lidelse og optimalisering av behandling. Under utredning fremkom det at pasient har sosial angst og en schizofreni som var vanskelig å behandle medikamentelt. Pasient ønsket å få bistand til å håndtere sin sosiale angst. Presentasjonen vil gi et innblikk i hvordan man kan legge opp en behandling med eksponeringstrening på en slik måte at pasienter med diagnosene schizofreni, autisme og sosial angst kan oppleve mestring, bedring og ikke blir psykisk dårligere av treningen/behandlingen.


En helt enkel avtale

Guro Dunvoll Akershus universitetssykehus HF

Sammendrag: I denne casen presenteres er tiltak i form av en enkel atferdsavtale. Avtalen etableres for å øke tilstedeværelse på jobb hos ei dame med en psykisk utviklingshemming og det benyttes en chancing criterion design hvor kriterie for måloppnåelse endres over tid. Resultatene viser at ved bruk av en enkel atferdsavtale lykkes det å etablere faste tidspunkt for avreise.


Symposium

Symposum: Arbeid og dagaktiviteter for utviklingshemmede

Tre eksempler

Terje Gundhus Oslo universitetssykehus

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 15:00-18:00 (Syningen)

Sammendrag: I grunnlovens § 110 heter det at ”Det paaligger Statens Myndigheder at lægge forholdene til Rette for at ethvert arbeidsdygtig Menneske kan skaffe seg Udkomme ved sit Arbeide.” I dag er det nok slik at utviklingshemmede er en av de gruppene som møter de fleste og tyngste barrierene når det kommer til muligheter for å delta i arbeidslivet, og det fremheves at gapet mellom utviklingshemmedes forutsetninger og arbeidslivets krav blir stadig større (NOU 2016:17, ”På lik linje”).

Selv om mange utviklingshemmede havner utenfor det ordinære arbeidslivet, finnes det eksempler på vernede bedrifter som tilrettelegger for varig tilrettelagt arbeid (VTA) tilpasset arbeidstakerens arbeidsevne, dag og aktivitetssentere som skreddersyr arbeidsoppgaver og aktiviteter for arbeidstakere med høyt bistandsbehov og kreative foretak som utvikler sin egen arbeidsmodell basert på arbeidstrening og samhold.

I symposiet blir tre slike eksempler presentert, og felles for dem er at de baserer sin tilnærming på prinsipper fra målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse.


Jobb34 – et sosialt entreprenørskap

Erlend Hoff Jensen Oslo Kommune, Velferdsetaten

Sammendrag: Jobb34 startet opp 2012 og er et dag-/aktivitetstilbud for utviklingshemmede. I Jobb34 driver vi en cafe´ i Brenneriveien 5, storkjøkken m/catering, egen grønnsakshage og aquaponics m.m. Jobb34 har laget en arbeidsmodell hvor en jobber ut fra atferdsanalytiske prinsipper med blant annet tegnøkonomisystemer. Vårt ønske med Jobb34 videre er å kunne integrere flere som havner utenfor arbeidslivet på en eller annen måte. For eksempel mennesker som har behov for arbeidstrening, språkutvikling eller bare trenger erfaring fra arbeidslivet.


Natur, utfordrende atferd og produksjon – ingen umulig kombinasjon

Rebekka Ulstein Holmenkollen dagsenter og boliger
Linda Evensen Holmenkollen dagsenter og boliger

Sammendrag: Fremlegget presenterer arbeids- og aktivitetstilbudet til en voksen mann med utviklingshemming og autisme. Gjennom mange år har det vært fokusert på en rekke ulike tiltak, tilrettelegginger og arbeidsoppgaver som alle har hatt som mål å fremme en variert og meningsfull hverdag på tross av tidvis omfattende og alvorlig utfordrende atferd. Dette i form av angrep på personal, selvskading og utpreget ritualistisk/tvangspreget atferd. Atferd som har skapt behov for vedtak om bruk av tvang, helt fra lovverket trådte i kraft i 1999 og frem til i dag. Det forebyggende arbeidet har basert seg på prinsipper for målrettet miljøarbeid og atferdsanalytisk forståelse. Med bruk av video vil ulike aktiviteter og arbeidsoppgaver illustreres og fokuset vil være på hvordan tilrettelegging over tid har bidratt til mestring og selvstendig utførelse av arbeidsoppgaver. Herunder konkretisering av hjelpebetingelser, dagsplan, kroppsspråk, posisjonering og verbal atferd som både hjelp og til hinder i tjenesteytingen. Det har også vært jobbet systematisk med lik praksis på tvers av bolig og dagsenter, FAS-systemer og registreringsrutiner.


Varig tilrettelagt arbeid (VTA), målrettet miljøarbeid og atferdsanalyse

Linda Stadsøy Grjotheim Fossheim verksteder, avdeling Aktiv hverdag
Chris Safari Fossheim verksteder, avdeling Aktiv hverdag

Sammendrag: I dette framlegget vil vi presentere hvordan målrettet miljøarbeid og atferdsanalyse kan anvendes i tilrettelagt arbeid. Presentasjonen tar utgangspunkt i arbeidshverdagen i en verkstedbedrifts VTA avdeling. Hovedfokuset i VTA er at arbeidet er tilpasset arbeidstakers arbeidsevne og utvikling av arbeidstakers ressurser. Aktiv Hverdag er en VTA-avdeling som retter seg mot arbeidstakere som har særskilt behov for tilrettelegging og tettere bemanning enn vanlige VTA avdelinger. Sentralt er tilrettelegging av miljø, effektiv samhandling og opplæring, og erfaringer tilsier en systematisk metodisk tilnærming. Anvendt atferdsanalyse er derfor en viktig del i det målrettede arbeidet, der tiltakene innrettes mot tydelige mål.

En arbeidstaker hadde utfordrende atferd som preget miljøet i avdelingen. Arbeidstakeren kunne sabotere arbeidet (for eksempel ved å legge feil artikler i poser), stjele nøkler til arbeidsledere, stjele fra andre arbeidstakere, holde igjen både arbeidstakere og arbeidsledere og stenge dører (passasjer). Videre forstyrre andre mens de jobbet ved å rope og rote til systemet på bordene etc.

En gjennomgående behovskartlegging ble foretatt, det ble gjort observasjoner og analyse av atferden, samt kartlegging av ressurser og problemområder. Det ble definert mål om å redusere uønsket atferd og økt sosial fungering.

I samarbeid med læringspsykologi-studenter ble det igangsatt et dagsplanstyrings-tiltak, kombinert med tegnøkonomi. Videre ble det laget samhandlingsregler som skulle gjøre det mer forutsigbart for arbeidstakeren. Etter flere måneder ble det dokumentert en reduksjon av uønsket atferd, og tiltaket har bidratt til at arbeidstakeren i dag kan være arbeidsdeltakende i en VTA avdeling.


Symposium

Symposium: Establishing Verbal Behavior in Typically Developing Children and Children with Autism

Hanne Augland (Chair) OsloMet - Storbyuniversitetet
Caio Miguel (Discussant) California State University

Kategori: Anvendt atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 15:00-16:45 (Storefjellhall 1)


The Role of Conditioning of Reinforcers and the Emergence of Naming

Heidi Skorge Olaff OsloMet - Storbyuniversitetet
Per Holth OsloMet - Storbyuniversitetet

Sammendrag: When naming is acquired, children are able to learn new object-name relations from observing others’ tacts. Naming consists of basic verbal operants and listener responses. These operants are typically maintained by conditioned social reinforcers, such as smile, nods, acknowledgements, change of visual focus, and so on. Unfortunately, these consequences rarely function as reinforcers for behavior in children with autism. The purpose of the present study was to enhance naming skills through operant conditioning of social consequences. Then, the naming skills were exposed to those conditioned reinforcers. The results showed increased naming skills: Three of four preschool participants demonstrated full naming after social stimuli were conditioned as reinforcers, whereas one participant showed only the listener part of naming. This study adds to the literature that shows the importance of establishing relevant social conditioned reinforcers to improve complex social behavior in children with autism, such as naming.


Transfer from Listener to Speaker versus Transfer from Speaker to Listener

Hanne Augland OsloMet - Storbyuniversitetet

Sammendrag: Most Early Intensive Behavioral Intervention-manuals state that listener behavior should be mastered before training a tact repertoire. To date, however, only a few studies have examined this question and the results have been somewhat mixed. Participants were one child with Autism Spectrum Disorders (ASD) and 8 typical children. Using an alternating treatment design three stimuli were trained as listener behavior alternated with three stimuli trained as impure tacts. After mastering one of the conditions, transfer to the other condition were tested under extinction. All children showed higher degree of transfer from impure tacts to listener behavior as compared to transfer from listener behavior to impure tacts. Results suggest that transfer from impure tacts to listener behavior occurs more often than transfer from listener behavior to impure tacts. Moreover, impure tacts can be acquired without first having learned to respond to the stimuli tacted as a listener.


Effects of Sufficient Exemplar Training on Naming

Roy Salomonsen Universitetssykehuset Nord Norge
Sigmund Eldevik OsloMet - Storbyuniversitetet

Sammendrag: The aim of this study was to evaluate the effect of a sufficient exemplar procedure on establishment of naming. Naming was defined as responding as a listener and speaker after hearing and observing another person give name to the object. A non-concurrent multiple probe design across three children with autism was used to evaluate the training procedure. Naming probes were conducted to establish baseline for each participant. In the intervention phase naming probes were conducted prior to the introduction of each new object, and only response classes where the participants failed were trained (i.e. either listener or speaker or both). New objects were trained one at a time until naming occurred, and then generalization probes to other settings and people were conducted. Results showed that two out of three participants showed naming skills, and the third participant improved her performance. The results suggests that naming could be established using a sufficient exemplar training procedure, and that the training procedure seems suitable for monitoring generalization effects. This allows for a large degree of individualization.


Symposium

Symposium: Utfordrende atferd – ulike løsninger og alternative tiltak

Else Marie K. Grønnerud Sykehuset Innlandet HF

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 15:00-17:45 (Nystølsfjellet)


Opplæring og tilrettelegging rundt to jenter med Smith Magenis syndrom

Else Marie K. Grønnerud Sykehuset Innlandet HF

Sammendrag: Smith Magenis syndrom er en sjelden diagnose som innebærer store utfordringer rundt blant annet søvn, utfordrende atferd og læring. Vi vil presentere to jenter med Smith Magenis syndrom. Den ene mottar Intensiv atferdsanalytisk opplæring i barnehage med gode resultater. Den andre jenta følger stort sett klassen sin på grunnskolen med bruk av atferdsavtaler som støtte og struktureringstiltak. Vi vil presentere tilrettelegging, tiltak og resultater.


Jeg vil ikke ha hjelp av deg !

Bruk av DRO prosedyre for å få gitt bistand når tjenestemottager kaster ut enkelte tjenesteytere

Lars Markus Verpeide Bakke Sørum kommune
Anett Lageraaen Berget Sørum kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Målperson er en dame på 28 år med alvorlig utviklingshemming, cerebral parese og epilepsi. Hun bor i egen leilighet hvor hun har 1:1 bemanning. Hun er avhengig av bistand i alle daglige gjøremål. Hun skiller sterkt mellom personale og deler dem i Ja og Nei personale. Ja- personale får gitt henne bistand og hun er i godt humør mens hun avviser Nei - personale. Dette gjør hun ved å be personale forlate leiligheten eller ved trusler, vold og selvskading. Det ble igangsatt en DRO prosedyre med forsterkning av all atferd som tillater personale å være tilstede i leiligheten og gi bistand.


De tok en dag av gangen, men når ingen så, hendte det de tok to... "Fra undring til endring"

Strukturering av personalatferd og viktigheten av teamsamarbeid.

Camilla Berg-Andersen
Kjersti Horgen

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: Casepresentasjonen omhandler en ung gutt med diagnosene Sturge Weber syndrom, alvorlig psykisk utviklingshemming og epilepsi. Han kan fremvise forskjellig type utfordrende atferd mot personalet i kravsituasjoner . Vi så det som svært viktig å ha så lik praksis i morgensituasjonen som mulig for en som har behov for kontroll og forutsigbarhet i hverdagen.

Forelesningen tar for seg hvordan tjenestetilbudet endret seg fra og virke utfordrende og krevende, til at man så positive endringer både hos bruker og personal. Det vil bli presentert kartlegging i tidlig fase over antall instrukser og hvor forskjellig tjenesteytere gikk frem, samt endringene på tid og instrukser før og etter tiltak. Fremlegg av bilder i en handlingskjede (delmål) for morgensituasjon og bruker sin delaktighet rundt tiltaket. Avslutningsvis vil vi fortelle om dagen i dag og veien vi har valgt videre.


Herre over eget liv

Bruk av ASK (Alternativ Supplerende Kommunikasjon) for å gi en mann med Angelman syndrom oversikt og selvbestemmelse over eget liv

Ted Kvevli Sørum kommune
Hanne Christiansen Sørum kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Målperson er 30 år, har Angelman Syndrom, bipolar lidelse og alvorlig utviklingshemming. Han bor i egen leilighet. Han har 2:1 bemanning, og våken nattevakt. Dagsformen har store variasjoner. På NAFO- seminaeret 2017 ble det presentert hvordan dagsplan og krav tilpasses hans ulike perioder. Han har alvorlig selvskading i dårlige perioder og det er fattet vedtak om bruk av tvang for å forhindre vesentlig skade. Han har et begrenset verbalt språk, og benytter kun 5 tegn. Det er igangsatt et tiltak med innføring av ASK, i form av pekebok og temaplater. Programmet som er brukt for ASK er Widgit Go. Resultatene fra registreringene og sentrale prinsipper inngår i fremlegget.


Hvem vinner fotballkampen?

Rita Berget Nord-Fron kommune
Asbjørg Merete Berget Sykehuset innlandet HF

Sammendrag: Presentasjonen er en casepresentasjon som tar for seg hvordan atferdsavtaler med utgangspunkt i målpersonens hovedinteresse ble brukt for å redusere utfordrende atferd og fremme ADL- og sosiale ferdigheter.


Forelesning på forseminar

Moles, Melanomas, and Stimulus Control

Ruth Kopperud OsloMet - Storbyuniversitetet

Kategori: Anvendt atferdsanalyse

Sammendrag: Stimulus control is essential to reduce the prevalence of malignant melanoma. Annually, 2000 people in Norway are diagnosed with malignant melanoma—around 400 of them. die. We will present participants who entered our experiment, unable to discriminate between harmful and harmless moles. A few hours training matching-to-sample tasks, enabled all participants to discriminate successfully. The participants established stimulus control by recognizing the different categories of moles. Additionally, the participants responded in accordance with equivalence. The study was submitted to The Norwegian Cancer Association was informed about the findings and the promising results were presented to cancer researchers, and to the Health Directorate, in a consensus meeting arranged by the Cancer Association. Furthermore, the study contributed in a national campaign which the Cancer Association launched to promote measures needed to the control of skin cancer. We launched the SAFE test.


Poster

Spytting under måltid

Fredrik Dammen Ullensaker kommune
Trym Schjervheim Ullensaker kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 17:00-18:30 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Tjenestemottakeren kan ha problematferd som er uforenelig med sosial omgang og som kan bidra med å skape problemer for seg selv og omgivelsene. Disse forskjellige atferdene kan øke og minske i intensitet og diskrimineres ikke mellom ulike arenaer.

Problematferden som det ble satt i gang et tiltak rundt, var spytting under måltid. Tjenestemottaker tygde maten sin og spyttet det ut igjen på tallerkenen sin, noe som kunne forekomme flere ganger gjennom et måltid. Det ble gjennomført en baseline på 14 dager. Her ble tidsbruken per måltid i leiligheten registrert, frokost, lunsj, middag og kveldsmat. Det ble benyttet en frekvensregistrering, samtidig som man registrerte hvilket måltid det gjaldt. Frekvensregistreringen som ble benyttet var en forekomstregistrering ved direkte observasjon. Etter tiltaket ble igangsatt så man en ønsket effekt etter at en regel ble innført. Under arbeidet med tiltaket har sjekklisten til Løkke og Salthe blitt benyttet.


Poster

Bruk av tvang og makt – hvor var vi, hva har skjedd på veien, hvor er vi nå?

Line Konradsen HAVA-Instituttet
HAVA-Instituttet

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 17:00-18:30 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Blant gruppen av mennesker med diagnosen psykisk utviklingshemming er det ofte ulike former for utfordrende atferd. Hos mange er dette av en så alvorlig grad og av hyppig forekomst at det vil være nødvendig med vedtak gjennom Khol kapittel 9. Forebygging, løpende evaluering av pågående tiltak og «ransaking» av egen og andres praksis er faktorer som kan bidra til nedgang i bruk av tvang og makt. Presentasjonen beskriver hvordan et team rundt en ung mann med diagnose innenfor autismespekteret har arbeidet systematisk for å sikre forutsigbarhet, oppnå flyt i gjennomføring av dagsplan og forbedre personalatferd for å minke tvangsbruk.


Poster

Generalisert Kombinering av Ord gjennom Trening i Matrise Hos en Gutt med Autisme

Dragana Jankovic OsloMet - Storbyuniversitetet
Sigmund Eldevik OsloMet - Storbyuniversitetet

Kategori: Anvendt atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 17:00-18:30 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Studien tar for seg bruk av sufficient exemplare training i en matrise med ønsket om å oppnå rekombinativ generalisering (Frampton, 2016). Deltageren var en tre år gammel gutt med diagnosen atypisk autisme. Vi skulle lære han å kombinere subjekt og verb i en setning. Senere utførte vi samme prosedyre med farger og objekter. Deltageren kunne benevne verbene, subjektene, fargene og objektene fra før.


Forelesning

Reduksjon av utfordrende atferd og bruk av tvang gjennom systematisk evaluering av bruk av psykotropisk medikasjon

Tore Korsgård Mjøsen Bo og habilitering AS

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Søndag 11:00-12:00 (Veslefjellhall 1)

Sammendrag: Forelesningen omhandler reduksjon i utfordrende atferd hos en voksen person med lett psykisk utviklingshemming. Historisk er behandlingen preget av relativt hyppige innleggelser i psykisk helsevern, etter mistanke om psykose. Behandlingen viste seg som vanskelig og førte til en utprøving av en rekke miljømessige og medikamentelle tiltak, tilsynelatende uten effekt. Personen får sitt tjenestetilbud overført til Mjøsen Bo- og Habilitering i 2016. Ved ankomst til oss fremviste personen høye forekomster av utfordrende atferd. Vi tok i bruk funksjonelle analyser av atferd og etablerte lik praksis. I samarbeid med DPS og fastlege kunne vi derfor systematisk evaluere effekten av psykotrope medikamenter og finne frem til en mer hensiktsmessig dosering. Effekten av reduksjon av dosering viser en klar reduksjon i utfordrende atferd, og derfor også betydelig redusert tvangsbruk.


Forelesning på forseminar

A Comparison of Two Discrimination Training Procedures to Teach Receptive Labelling to Children with Autism Spectrum Disorder

Brittany Marie DiSanti OsloMet - Storbyuniversitetet

Kategori: Anvendt atferdsanalyse

Sammendrag: The study compared receptive labeling involving conditional discriminations to children with autism. The study included six children ranging in age from 9-years to 13-years old with 50 or less receptive labels and 200 or more receptive labels. All participants were exposed to two sessions a day of the Structured Mix before Counterbalanced Random Rotation (SMCRR) procedure and Counterbalanced Random Rotation (CRR) procedure. The SMCRR procedure included five steps with mass trials, and intermixing of stimuli before randomization. The CRR procedure involved random order of stimuli from onset. Participants were exposed to one, two, or three stimulus sets using both conditions. Results indicated a mix in effectiveness with procedures, but altogether the SMCRR procedure required less trials, less prompts, but more errors. There is potential evidence for faulty stimulus control for participants who did not master the SMCRR procedure. This possibility merits further study.