Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

På denne siden har vi samlet bidrag som ikke presenterer atferdsanalyse direkte, men som allikevel bør være av stor interesse for mange atferdsanalytikere.


Forelesning

Skadeavverging og læring

Karl Kristian Indreeide HAVA-Instituttet

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 11:15-12:00 (Storefjelltoppen 1)

Sammendrag: Skadeavvergingstiltak etableres for å hindre skade, ikke for å modifisere atferd. Likevel ville det være uklokt å ikke ta hensyn til læringen som kan finne sted under gjennomføring av slike tiltak.

Det er viktig å tenke klart både når det gjelder prioriteringen mellom skadeavverging og læring, og når det gjelder læringen som finner sted. Manglende klarhet på disse områdene er etter min erfaring en viktig feilkilde – både i utvikling og evaluering av skadeavvergingstiltak.

Foredraget er rett og slett et forsøk på å rydde opp litt i analyseapparatet på dette feltet, med utgangspunkt i grunnbegrepene i det operante paradigmet.


Forelesning

Et foredrag om å være søster til en mann med stort hjelpebehov og hvilke hensyn atferdsanalytikere bør ta overfor søsken

Eli Marte Rusten Spiss

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Søndag 10:00-12:00 (Nystølsfjellet)

Sammendrag: Det har vært mye fokus på søskenrelasjoner i familier der et av barna har store hjelpebehov og atferdsproblemer. Alle søsken blir preget av dette på godt og vondt. Mange søsken føler og tar på seg stort ansvar. De kan bli utsatt for vold og sjikane på daglig basis. Man føler kanskje avmakt ved å se foreldrene slite seg ut. Det kan være vanskelig å gjøre rede for problemene hjemme overfor venner og skolekamerater. Mange blir hjelpere for søsken når foreldrene blir gamle og faller fra. Forelesningen er basert på egen erfaring med å ha en bror med autisme og utviklingshemming. Den tar sikte på å gi noen tips til hva atferdsanalytikere kan gjøre for å lette på situasjonen for søsken.


Forelesning

Bruk av passive metoder for et aktivt liv

Psykisk syk, psykisk utviklingshemmet – eller er det bare atferd?

Trude Hoksrød Skedsmo kommune
Øyvind Solbakken Skedsmo kommune
Cecilie B. Jørgensen Skedsmo kommune
Linn Tangen Skedsmo kommune

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 15:00-16:45 (Storefjellhall 3)

Sammendrag: Skedsmo kommune overtok ansvaret for ei ung jente med alvorlige atferdsproblemer og psykiske lidelser i desember 2015. Målet var å gi et stabilt tjenestetilbud i kommunen, og redusere reinnleggelser i psykisk helsevern, både akutt- og langtidsbehandling. Dette har vi lyktes med.

Vi presenterte casen om de første 15 månedene på Nafo-seminaret 2016, med fokus på jenta og direkte tiltak for å redusere selvskading, utagering og ødeleggelser.
Jenta har redusert alvorlighet, intensitet og hyppighet i problematferd, og har gått fra å være passiv pasient til å gå på skole, være i tilpasset arbeid og ha en aktiv fritid basert på egne preferanser.

Denne presentasjonen vil vise de passive tiltakene; det vil si tiltak i forhold til fagadministrasjon, organisering, felles praksis og personalopplæring. De passive tiltakene kan oppsummeres som strukturert målrettet miljøarbeid, der personalkompetanse, meningsfylt aktivitet og godt samarbeid med eksterne parter har vært sentralt.

Presentasjonen legges opp som et mini-symposium, der vi først presentere kort historikk, topografi og omfang av atferdsproblemer, før en gjennomgang av de aktive og de passive metodene. Her er det fokus p oåpplæring, veiledning, fagadministrative systemer og lojalitet til tiltak (behandlingsintegritet). Til sist oppsummerer vi med grafisk framstilling av reduksjon i atferdsproblemer og vurderinger knyttet til «et mer aktivt og meningsfullt liv».

Et mål i lovverk er "meningsfylt tilværelse"- dette må sies nådd ved både subjektive og objektive kriterier for livskvalitet. Det gjenstår mye før målet om "lav intensitet i et møblert hjem" er nådd, men hva er realistisk når jenta selv ikke ønsker å bli frisk?


Forelesning

Implementering, eller innføring av ny prosedyre/arbeidsmetode/teknologi, hva sier forskningen?

Børge Strømgren Høgskolen i Oslo og Akershus

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Lørdag 11:15-13:00 (Storefjellhall 2)

Sammendrag: Fixsen er ofte sitert når temaet er generell implementering–det å innføre en ny prosedyre/arbeidsmetode/teknologi–og forskning om hvordan det best kan gjøres, eller hva som kreves for å lykkes. Siden har nyere studier og synteser kommet til. Det vil bli gitt en gjennomgang med eksempler på hvilke aktiviteter med tilhørende kapasiteter/ferdigheter/kompetanse som anses viktige å ivareta og å bygge når ny teknologi (eksempelvis et program som PMT eller en metode PRT) skal innføres på arbeidsplassen. Kapasiteter, eller kompetanse/ferdigheter, er både generelle og program- eller metode/teknologispesifikke. Det vil også bli presentert enkle verktøy for kartlegging av grad av implementering.


Forelesning

Den profesjonelle rollen i praksis

Nils Seim Nesodden kommune
Åse Christin Elvestad Nesodden kommune
Gry Tjernshaugen Gjefle Nesodden kommune
Linda Marie Kjøniksen Nesodden kommune

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 10:00-10:45 (Storefjelltoppen 1)

Sammendrag: Presentasjonen vår er basert på å vise miljøarbeiderens profesjonelle rolle og utførelse av atferdsanalyse i praktisk anvendelse. Viser til ulike tiltak hos en bruker med utagerende atferd med vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven kap 9, der miljøarbeiderrollen kan påvirke atferd hos bruker. Vi vil vise eksempler på tiltak i videofremvisning basert på rollespill.

Vi vinkler det som en generell utfordring i kommunene at manglende faglige kunnskaper kan virke hemmende for utvikling, gjennomføring og oppfølging av ulike tiltak.
Eksempel fra en bolig, hvor en slik gjennomføring er optimal med tettere samarbeid og oppfølging.


Temaer:
- Miljøarbeideren og den profesjonelle rollen
- Eksempler
- Videosnutter
- Grafer

Nøkkelord: Miljøarbeid, velferdsteknologi, utfordrende atferd.

I tillegg til presentører over bidrar følgende:
Linn Therese Aarstad, Susanne Urianstad, Anita Nilsen, Irena Stjepanovic og Laila Iren Lauvstad.


Forelesning

Hjelp vi har ikke sovet på 6 år

Foreldreprogram for å lære barn med autisme gode søvnvaner

Anne Marit Bygdnes Kvæfjord kommune

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 09:00-10:45 (Storefjellhall 1)

Sammendrag: Søvnforstyrrelser rammer i større grad barn med autisme enn andre barn. Utilstrekkelig søvn påvirker barns oppmerksomhet, hukommelse, aggressivitet, samhandling, evne til læring og livskvalitet generelt. Søvnproblemer forverrer grunnlidelsen og det rammer ikke bare barna, men hele familien, først og fremst mor.
Miljøtiltak har vist bedre langtidseffekt enn hypnotika hos både friske barn og barn med kroniske lidelser.
I denne forelesningen vil det bli gitt en innføring i ulike søvnlidelser, hva som påvirker søvn, datainnsamling ved søvnlidelser, ulike behandlingsmetoder og om utarbeidelse og gjennomføring av foreldrestyrt søvnbehandling. Det vil være presentasjon og drøfting av 15 behandlingsopplegg.


Forelesning

Analysemodell for selvbestemmelse

Pål Skogstad Oslo universitetssykehus
Øystein Rørhus Mjøsen Bo og habilitering AS

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 09:00-10:45 (Storefjellhall 2)

Sammendrag: De siste 30 årene har det skjedd en endring knyttet til autonomi. Autonomi som ideal har blitt moralsk trumf og den ypperste verdi. For å være ”god på selvbestemmelse” eller leve opp til autonomi-idealet kreves det mye oss som enkeltpersoner. Foreleserne presenterer en modell for hvordan en kan foreta vurderinger knyttet til selvbestemmelse og brukermedvirkning i enkeltsaker. Modellen består av fire sentrale faktorer som analyseres: generell og spesifikk adaptiv funksjon, korrelasjon mellom verbal atferd relatert til spesifikke valg og andre atferds-indikatorer, kort- og langsiktige læringseffekter (inklusive funksjonelle analyser) av valget og om valget bidrar til et aktivt deltakende liv. Det har vært en trend med økt autonomi for personer med store funksjonsnedsettelser uten at ferdigheter knyttet til valg eller virkningene av en slik praksis er analysert. Foreleserne viser eksempler på hvordan unyansert praksis knyttet til selvbestemmelse kan lede til en passiv tilværelse og sterkt forringet livskvalitet.


Forelesning

Selvmordsatferd hos psykisk utviklingshemmede

Forekomst, utfordringer, og behandling

Martin Øverlien Myhre Universitetet i Oslo
Jon Magnus Eilertsen OsloMet - Storbyuniversitetet

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Lørdag 15:00-18:00 (Veslefjellhall 1)

Sammendrag: Selvmordsatferd hos mennesker med psykisk utviklingshemming er et relativt sjeldent problem, men som generer store utfordringer for den berørte personen, pårørende og hjelpeapparatet. Første del vil beskrive forekomst og risikofaktorer for selvmordsatferd hos mennesker med psykisk utviklingshemning og/eller autisme sammenlignet med normal befolkningen. Utfordringer i forhold til tolkning av selvmordsatferd diskuteres kort. Andre del tar for seg vurderinger i forkant av behandling med fokus på selvmordsrisikovurderinger og funksjonelle analyser. Brukere med selvmordsatferd vil trenge koordinerte tjenester fra flere instanser, generelle forslag om ansvarsfordeling vil presenteres. Sist vil vi skildre potensielle behandlingsstrategier som kan benyttes i forhold til selvmordsatferd hos psykisk utviklingshemmede. Presentasjonen vil ta utgangspunkt i kasusbeskrivelse.


Workshop

Workshop i akademisk skriving: Fra idé til produkt

Erik Arntzen OsloMet - Storbyuniversitetet
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Torsdag 14:00-18:00 (Skogshorn)

Sammendrag: ”Simple truths are often difficult to notice and easy to dismiss. One of these truths that is necessary to understanding science is the fact that scientists are behaving organisms” (Johnston & Pennypacker, 1993 s. 4). Sitatets funksjon er å minne oss på at forsking, og akademisk skriving, ikke er noe mystisk, men tvert i mot analyserbar atferd.

Forskningsprosessen er en lang kjede med ulikt utseende atferd med ulik funksjon. Formålet med workshopen er å beskrive og påvirke den potensielle skribentens og forskerens atferd fra et tema stimulerer den første tenkingen til produktet er et bidrag til atferdsanalyse i tråd med APA stilen.

Workshopen baserer seg på at deltakerne har med problemstillinger og eventuelt noe skrevet materiale som kan bli posters, kronikker eller artikler. Problemstillingene og teksten er utgangspunkt for et styrt arbeid om mulige design, datainnsamling, feilkilder, skriveprosess og skrevet produkt. Maks antall deltakere er 12.


Workshop

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9- introduksjon til intern opplæring. Sånn gjør vi det i Lørenskog kommune.

Linn Cecilie Paulsen Lørenskog kommune
Janne Borglin Lørenskog kommune

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Torsdag 14:00-18:00 (Grupperom 1 Syningen)

Sammendrag: Hensikten med workshopen er å gi deltagerne økt kompetanse i kapittel 9, og et innblikk i hvordan man kan utføre internopplæring og internkontroll av kapittel 9 på arbeidsplassen (fylkesmennene setter stadig sterkere krav til dette ved stadfestelse av vedtak og ved tilsyn).

Workshopen består av fire deler, og tar utgangspunkt i Lørenskog kommunes internopplæring av kapittel 9. Del 1 og 2 inneholder korte presentasjoner fra lovverket med påfølgende gruppearbeider/diskusjoner. I del 3 har vi fokus på internkontroll av vedtak, med påfølgende gruppearbeid/diskusjon. Del 4 er en avsluttende del med oppsummering og spørsmål.

I workshopen ønsker vi å diskutere reelle situasjoner. Det er derfor ønskelig å få tilsendt case, minimum to uker i forkant. Formatet på dette kommer vi tilbake til. Casene må være detaljerte, men ikke bryte med taushetsplikten. Vi vil foreta et utvalg fra mottatte case til bruk i gruppearbeidene. Case kan sendes til: lpauls@lorenskog.kommune.no


Workshop

Om psykisk utviklingshemming

En grunnleggende opplæringspakke

Kim Berge NAKU
Cato Brunvand Ellingsen NAKU

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Torsdag 16:00-19:00 (Grupperom 4 Syningen)

Sammendrag: Å utvikle gode atferdsanalytiske tiltak for personer med utviklingshemming betinges av at man har god kunnskap om den man lager tiltaket for og kunnskap om hva diagnosen utviklingshemming kan innebære. NAKU har utviklet en grunnleggende opplæringspakke om utviklingshemming. Denne pakken er gratis og består av film og korte artikler, inklusive en test som måler kunnskapsnivå etter endt opplæring. Materialet er tilpasset mobiltelefon. Filmen består av fire deler, der den første delen er en innledning til de tre påfølgende filmene som handler om lett psykisk utviklingshemming, moderat psykisk utviklingshemming og alvorlig og dyp psykisk utviklingshemming.

NAKU anbefaler at opplæringspakken om utviklingshemming inngår i opplæringen til alle som yter tjenester til personer med utviklingshemming i Norge.

På workshopen vil vi både vise til hvorfor det er viktig med kunnskap om utviklingshemming og hvordan en kan bygge slik kunnskap i den enkelte virksomhet. Vi vil presentere filmen og materiale slik at det kan tas i bruk av personell med veiledningsansvar i skoleverket og helse- og omsorgstjenestene. Dette gjøres gjennom praktiske oppgaver. Trailer av filmen finner dere her: https://www.youtube.com/watch?v=Tmj47GKJZaQ

Workshopen passer for både ansatte som selv trenger kunnskap om utviklingshemming og opplæringsansvarlige som trenger slikt materiale i sitt arbeid med å bygge kunnskap om utviklingshemming i sin virksomhet.


Workshop

Ansikt til ansikt

Enkle grep for å mestre komplekse møter og samtaler, effektivisere tidsbruk og øke kvalitet

Thore Ottershagen Lunner kommune

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Torsdag 16:00-19:00 (Grupperom 5 Syningen)

Sammendrag: Foredragsholder er virksomhetsleder i Sørum kommune og har lang erfaring fra ledermøter, fagmøter, utviklingssamtaler, personalsaker, forhandlinger etc. Workshopen går gjennom hvordan vi ved analyse av atferd og endring av miljøbetingelser med enkle grep kan gjøre møter mer produktive:

- Forberedelser
- Saksliste
- Velg av møterom
- Hvordan kontrollere egen atferd
- Avsporinger
- Konflikt
- Konklusjoner og referat
- Etterarbeid

I workshopen blir det anledning til å arbeide med forberedelser til egne møter


Poster

Holtet bosenter og verksted

Inez Veronika Nordseth-Antonsen Velferdsetaten
Stein Marvold Oslo Kommune, Velferdsetaten

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 17:00-18:30 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Vi ønsker å presentere en poster, som sammenfatter arbeidet som gjøres på hele Holtet bosenter og verksted.
Vi ønsker å trekke frem brukergruppa; hvem bor og arbeider på Holtet? Ulike motiverings- og forsterkersystemer, ferdighetstrening og sosiale historier. I tillegg ønsker vi å vise fremgangsmåte for hvordan råmaterialer blir jobbet med av brukerne på verkstedet, til ferdig produkt.


Poster

Hvordan kan lik praksis bidra til redusert forekomst av utfordrende atferd

Inez Veronika Nordseth-Antonsen Oslo kommune, Velferdsetaten
Kristin Maria Thomassen Oslo kommune, Velferdsetaten

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 17:00-18:30 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Det skal presenteres et AB design. Tiltaket gjennomføres hos en dame med alvorlig utviklinghemming, som har en del utfordrende atferd i forbindelse med påkledning. Tiltaket er en handlingskjede i bilder, som personalet presenterer. Målet er at bruker skal bli mer selvstendig, opplever forutsigbarhet, og reduksjon i forekomst av utfordrende atferd. Diskusjonen tar for seg reliabilitet, validitet og valg av metode/teknikk.


Poster

Prader-Willi-prosjekt i Aurskog-Høland kommune

Rita K. Nilsen Aurskog-Høland kommune
Siv Hege Tømmerhol Grøndahl Aurskog-Høland kommune

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 17:00-18:30 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Aurskog-Høland kommune er i gang med et prosjekt for å gi brukere med Prader-Willi syndrom et godt tilbud både i forhold til boform, helse og livskvalitet. Prosjektet gjennomføres med støtte fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og i samarbeid med voksenhabiliteringstjenesten på Ahus. Kommunen ønsker å presentere prosjektet så langt.


Poster

Validering av screening instrument for emosjonelt ustabil- og dyssosial personlighetsforstyrrelse hos personer med psykisk utviklingshemning.

Frode Dragsten St. Olavs Hospital HF

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 17:00-18:30 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Utbredelse av personlighetsforstyrrelse hos personer med psykisk utviklingshemning varierer mye og avhenger naturligvis av hvilke utvalg man studerer. De fleste studiene som er gjennomført med utviklingshemmede er basert på institusjonsutvalg, og forekomsten har derav vært betydelig høy (22-52%).

Problemer med diagnostisering av personlighetsforstyrrelser hos personer med psykisk utviklingshemning har gjennom de siste åra vært drøftet i fagpressen. Diagnosenes validitet er trukket i tvil med bakgrunn i forsinket utvikling og sosialisering, diagnostisk overskygging og manglende tilpasning av diagnostiske instrumenter.

Denne posteren viser påliteligheten av Brief screening instrument for vurdering personlighetsforstyrrelser hos personer med utviklingshemning.


Poster

Demens

Utredning av demens hos utviklingshemmede ved Avdeling voksenhabilitering, Ahus

May Glad Lien Akershus universitetssykehus HF

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 17:00-18:30 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Posteren vil gjennomgå hvordan demens hos personer med utviklingshemming utredes ved Avdeling voksenhabilitering på Akershus Universitetssykehus.


Forelesingsrekke

Forelesningsrekke: Kvalitet i målrettet miljøarbeid

Trude Hoksrød Skedsmo kommune

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Lørdag 09:00-13:00
Lørdag 15:00-17:30 (Storefjellhall 3)


Kan man utvikle et tilpasningsdyktig arbeidsverktøy til å møte den atferdsanalytiske fremtid?

Philip Andreas Aspholt-Weisser WeissTech AS
Even Skavhaug Sykehuset Innlandet

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: I en hverdag hvor kommunehelsetjenesten stadig ser etter muligheter for innsparing blir det mer og mer krevende å opprettholde godt målrettet miljøarbeid rundt enkeltbrukere, sikre et godt faglig innhold og sette inn forebyggende tiltak for å ivareta et godt tjenestetilbud. Kan vi i tjenesten utvikle teknologi som fremmer muligheten for å effektivisere det daglige atferdsanalytiske arbeid og målretta miljøarbeid? Hvordan sikre gode individuelle behandlingsforløp i ett stort system?

Forelesningen vil ta for seg prosessen rundt å utvikle et digital fagadministrativt system som har til hensikt å sikre brukerne et godt tjenestetilbud og trygge de ansatte også i perioder med økonomiske nedskjæringer, økte sykemeldinger og vaklende personalmiljø.


Bruk av faseplaner i fagadministrative systemer

Faseplaner som et hjelpemiddel/verktøy til å sikre rette tjenester til rett tid til mennesker med utviklingshemming og psykiske lidelser med periodevise funksjonsfall/symptombelastning.

Bente Hagen Sør-Odal kommune
Kari Grinden Lilleseth Sør-Odal kommune

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: Bruk av faseplaner i FAS har vist at personalet blir tryggere i sin jobb mot tjenestemottakere som har periodevise funksjonsfall /symptombelastning. Dette kan sikre at personalgruppen kjenner igjen hvilken fase tjenestemottakeren er i og hvilke tiltak man skal arbeide etter.
En faseplan beskriver til en hver tid tjenestenivået og innholdet i dagsplanen, bemanning, medisinering og samarbeid mot lege/spesialisthelsetjenesten.
Vi sier noe om vår erfaring med faseplaner, hva en slik plan bør inneholde, hvem den passer for og implementering hos «samarbeidspartnere» (lege, pårørende osv.). I tillegg vil vi si noe om hvordan faseplaner har bidratt til et bedre samarbeid med psykiatriske institusjoner ol. Vi viser eksempler på ulike faseplaner som er i bruk i vår tjeneste i dag og hvordan vi jobber etter disse.


Hvordan kvalitetssikre mestring av egen hverdag på tvers av bistandsbehov? System og organisering for å ivareta statens føringer og kommunens retningslinjer i lys av brukernes tilretteleggingsbehov.

Emilie Skjolden Fjeldvang Lørenskog kommune
Elizabeth B. Iturrieta Lørenskog kommune

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: Skogblomstveien (SKBV) er en avdeling i bo og omsorgstjenesten i Lørenskog kommune som yter tjenester til mennesker med ulike bistandsbehov. Ettersom det er stort sprik i brukernes ulike bistandsbehov setter det krav til at avdelingen og personal yter og tilrettelegger tjenester på en fleksibel og dynamisk måte. Vår utfordring er å gjennomføre målrettet arbeid rundt brukere som alle bor i egne leiligheter ute i kommunen. Presentasjonen vil ta utgangspunkt i statens føringer og kommunale retningslinjer for hvordan imøtekomme morgendagens tjenestebehov. I tråd med omorganisering av helse og omsorgstjenester vil vi også ha et ressursorientert perspektiv på brukeren. Presentasjonen vil videre vise hvordan SKBV organiseres ved bruk av FAS, velferdsteknologi og målrettet miljøarbeid for å sikre tilrettelagte tjenester basert på brukernes ulike forutsetninger. Vi ønsker å presentere vår tilnærming til denne innovative omorganiseringen og våre erfaringer så langt.


Det snakkes så mye om kvalitet, men hvordan gjør vi det?

Skedsmo kommune
Sabine Gulbrandsen Skedsmo kommune

Sammendrag: Utsikten er et kommunalt døgnkontinuerlig tjenestetilbud til ungdom med atferdsproblemer. Tjenesten er midlertidig, og gir tjenester uavhengig av diagnose og tidligere behandlingshistorikk. Målgruppa er ungdom 13-18 år. Vi har nå vært i drift i 2 år, og har lært viktigheten av informasjonsflyt, informasjonstilgang og kvalitet i alle ledd av driften. Vi presenterer hvordan vi har løst disse utfordringene, med opplæringsguider, internundervisning, teamtilhørighet og fagadministrative systemer i to nivåer; bruker og avdeling.


Utfordrende atferd - Temabasert gruppeveiledning og fagnettverk

Presentasjon av en modell for kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjenesten til kommunene i VVHF

Randi Eimhjellen Vestre Viken HF
Aina W Hay-Hansson Vestre Viken HF

Sammendrag: Med utgangspunkt i samhandlingsreformen og konkrete ønsker fra flere kommuner i foretaksområdet, har Vestre Viken HF - Habiliteringssenteret utarbeidet en modell for temabasert veiledning, for å styrke fagkompetansen i kommunene med henblikk på utfordrende atferd. Veiledningen tar utgangspunkt i anvendt atferdsanalyse.
Siden oppstart høsten 2015 er det gjennomført fire rekker med workshops, alle med tre dagssamlinger hver. Etter å ha fullført temaveiledningen inviteres deltakerne til å delta på fagnettverk fire ganger i året, med samme tema. Vi ønsker å presentere modellen og våre erfaringer så langt.


Hvordan kan kompetanseheving i personalgruppen, innlæring av kommunikasjonsferdigheter og forebyggende strategier, redusere bruk av tvang og makt hos en ung mann med 5:1 bemanning døgnet rundt?

Lene Skjaker Borgli Otrera AS
Nicolai Sønsteby Otrera AS
Martin Enger Otrera AS
Vegard Ulsund Otrera AS
Dijana Karanovic Otrera AS

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Problemstilling:
Hvordan kan kompetanseheving i personalgruppen, innlæring av kommunikasjonsferdigheter og forebyggende strategier, redusere bruk av tvang og makt hos en ung mann med 5:1 bemanning døgnet rundt?

Vi hadde fremlegg om samme case i 2017: «Snuoperasjon», hvor vi presenterte et veldig nytt tiltak. På denne tiden i fjor visste vi lite om hva effektene av det vi satte i gang, ville ha videre. Etter mange måneder, ser vi at tiltaket har hatt svært god effekt. Antall skadeavverginger har gått betraktelig ned, samt at graden av tvang har blitt redusert. Vi har også gjennomført mange kompetansehevende tiltak i personalgruppen, og har hatt et økt fokus på dette de siste seks månedene. Kompetanseheving var utgangspunktet for vår presentasjon i fjor, men vi så at vi ikke hadde kommet dit vi ønsket da seminaret nærmet seg. I tillegg satte vi i gang, som tidligere nevnt et skjermingstiltak, som resulterte i at det ble fokuset vårt i fjorårets presentasjon.

Vi har tett veiledning av habiliteringstjenesten i Oppland, ved Even Skavhaug og Erkki Rustad.


Fjorårets problemstilling: Hvordan kan vi med endring av rammebetingelser og tett veiledning, redusere bruk av tvang og makt hos en ung mann med 5:1 bemanning døgnet rundt?Symposium

Symposium: Seksualitet og funksjonsnedsettelse

Peter B. Zachariassen Oslo universitetssykehus

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Lørdag 09:00-13:00 (Storefjelltoppen 2)

Sammendrag: I en årrekke har det blitt avholdt et symposium rundt temaet seksualitet og funksjonsnedsettelse på NAFO-seminaret. Også i år har vi fått samlet en rekke ildsjeler, som har lyst til å fortelle om arbeidet de gjør innen ulike felt, som strekker seg fra hands-on klinisk jobbing til fagformidling på høgskolenivå samt mer teoretiske refleksjoner. Symposiet er oppdelt i tre økt av ca. en times varighet inkludert korte pauser.

Det siste øktet vil være viet til rapporteringer fra områder som ikke er direkte knyttet til atferdsanalytisk teori eller praksis, men som erfaringsmessig kan ha stor interesse for fagfolk som søker mer generell informasjon om hva som skjer innen feltet sexologi og funksjonsnedsettelse.


Hvordan jobbe med seksuelt utfordrende atferd hos en person med utviklingshemning – en kasuistikk

Hedda Sivertsen Lervold Sykehuset Innlandet HF

Sammendrag: Kasuistikken belyser arbeidet med en lett psykisk utviklingshemmet mann, som fremviste seksuelt utfordrende atferd. Mannen bor i et kommunalt bofellesskap med heldøgns bemanning.

Det ble gjennomført funksjonelle analyser av den utfordrende atferden, som ga holdepunkt for antakelser om hva som motiverte atferden, og tiltak ble iverksatt på bakgrunn av disse vurderinger. Videre ble det gitt veiledning til personalgruppen som var basert på prinsippene innen målrettet miljøarbeid, og det ble innført fagadministrative systemer, som skulle sikre en mest mulig lik praksis på tvers av tjenesteytere.

Det gis en nærmere beskrivelse av tiltakene og resultater av det systematiske arbeidet vil bli presentert.


Har vi dokumentert effektive opplæringsprogram og –materiale for seksualitetsundervisning av mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse? Hva kan atferdsanalysen bidra med?

Peter B. Zachariassen Oslo universitetssykehus

Sammendrag: En litteraturgjennomgang viser at det finnes en rekke opplæringsprogram og dertil knyttet pedagogisk materiale, beregnet på å gi tilpasset seksualitetsopplæring til mennesker med psykisk utviklingshemning og tilgrensende diagnoser. Det blir imidlertid også pekt på at det er betydelige mangler, når det kommer til å identifisere de kritiske elementene i disse programmene/materialene i ft. å skape varige endringer i målpersonenes atferd og/eller kunnskaper. I de relativt få tilfeller hvor metodikken i opplæringen blir beskrevet mer detaljert refereres det ofte til prinsipper som er velkjente innen atferdsanalysen – eller som relativt lett kan beskrives innen rammene av en atferdsanalytisk modell. Vi skal se nærmere på hvordan prinsippene innen anvendt atferdsanalyse vil kunne bidra til å øke effekten av seksualitetsundervisning for mennesker med utviklingshemning og/eller gjennomgripende utviklingsforstyrrelser.


Tre tabuer stabla opp på hverandre – veiledning av tjenesteytere i møte med et tabubelagt tema

Silje Holtmon Akø Holmenkollen dagsenter og boliger

Sammendrag: Veiledning av de ansatte i møte med tabubelagt tema: Et barns begynnende utforsking av seksualitet. Som funksjonshemmet og psykisk utviklingshemmet fikk han ytterligere to tabu stablet opp på seg.

Bakgrunn: Gutt født 2003, alvorlig psykisk utviklingshemmet og døvblindfødt. I 2013 ble spesialisthelsetjenesten satt inn til å veilede, og vi fikk 2:1-bemanning.

I tolvårsalderen startet gutten med en ny atferd, en «ny og spennende» hobby: Stimulering av brystvorter og underliv. Innlegget beskriver hvordan personalet ble ivaretatt og veiledet til å møte denne atferden. Det ble dannet en arbeidsgruppe med faglig sterk utvikling basert på atferdsanalyse i praktisk anvendelse, og innlegget beskriver hvordan vi kunne bruke denne arbeidsformen til å veilede personalet i møte med den nye atferden.


Medforskning/”Inclusive research” med personer med intellektuell funksjonsnedsettelse

G. Hilde Lunde OsloMet - Storbyuniversitetet

Sammendrag: Lover, forskrifter og politiske føringer har i flere tiår presisert viktigheten av brukermedvirkning og selvbestemmelse for personer med utviklingshemming, men fortsatt er det lite forskning som utvikles sammen med dem. Brukermedvirkning handler om hvor mye innflytelse, hvilke påvirkningsmuligheter og hvor mye makt og myndighet som gis til brukeren. Hvordan kan vi øke vår forståelse for hvordan de forstår «kropp, identitet og seksualitet» ved aktiv å involvere dem i utvikling av forskningsprosjekter (kartleggingsskjema/-samtale). Presentasjon av to mulige prosjekter.


Evaluering av nettutdanningen «Seksuell helse og seksualitetsundervisning»

G. Hilde Lunde OsloMet - Storbyuniversitetet

Sammendrag: Foreløpige funn fra evaluering av e-læringskurs 10 studiepoeng (masternivå); Seksuell helse og seksualitetsundervisning.

Bakgrunn: Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), utviklet med støttet fra Norgesuniversitetet (NUV) et tverrprofesjonelt e-læringskurs i Seksuell helse og seksualitetsundervisning. Første studentopptak var høsten 2016 (studiet har opptak to ganger årlig).

Evalueringer ble utført ved hjelp av kvalitativ og kvantitativ metodikk. Kvalitativ metodikk ved fokusgrupper før og etter avsluttende kurs. Spørsmål for første fokusgruppe var relatert til forventninger basert på personlig motivasjon, inntrykk av kursbeskrivelser, av innhold og læringsutbytte. Spørsmål under siste fokusgruppe dreide seg om opplevd kurstilfredshet.

Kvantitativ metodikk ved et online spørreskjema (nettskjema) med 30 spørsmål i etterkant av kurset.
Etiske momenter ble diskutert gjennom hele prosessen, det ble sikrer anonymitet og informert samtykke. Foreløpige funn diskuteres.


PUST UT: seksuell helse for skeive mennesker med psykisk utviklingshemning – oppsummering av erfaringer fra det første året med et gruppetilbud

Carina Elisabeth Carlsen FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Ada Svarstad Solberg FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Kaisa Milch Johannessen FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Sammendrag: PUST UT er et tilbud til mennesker med utviklingshemming som definerer seg selv som «skeive», og er ment som et sosialt treffpunkt hvor skeive mennesker med utviklingshemming kan snakke fritt om kjønn og seksualitet. Grunntanken er å skape et seksualvennlig miljø, og nettverksbygging. Dette innebærer at deltagerne kan treffe andre som også har skeive tanker, følelser og behov, og ha en opplevelse av at det er både greit og viktig å snakke om seksualitet, da mange mennesker med utviklingshemmede kan oppleve stigma og uvilje i form av å anerkjennes som seksuelle vesener.

PUST UT er frivillig drevet, og drives av to vernepleiere og en sykepleier. Fokuset for arbeidet ligger ikke på detaljert kartlegging og tiltak, og har således ingen behandlende funksjon. Likevel inneholder gruppetilbudet undervisning, i form av informasjonsskriv og korte notater om kveldens tema. Utdanningsmaterialet som er hentet ut, er hentet fra KIS-manualen, som er tilegnet mennesker med utviklingshemming. KIS (kropp, identitet og seksualitet) ble laget av Habliteringsteamet ved Nordlandssykehuset i et samarbeidsprosjekt med Helsedirektoratet.


Sex som funker - hvordan snakke med ungdom om seksuell helse

Anette Remme Unge funksjonshemmede

Sammendrag: Anette Remme er prosjektleder for seksuell helse i foreningen Unge funksjonshemmede. Hun vil fortelle om prosjektet «Sex som funker», som har søkt å belyse hvilke utfordringer, ønsker og behov unge med kronisk sykdom og funksjonsnedsettelser har i forhold til seksuell helse. Gjennom intervju med 40 ungdommer og helsepersonell kommer det frem hvordan helsepersonell bedre kan møte ungdommene på dette tema, hva ungdommene ønsker av informasjon, og om hvordan helsepersonell kan tilegne seg kunnskapen og tryggheten til å snakke om seksuell helse. Temaer som vil bli berørt i dette innlegget er blant annet: fordommer, myter, seksualitet, identitet og fertilitet.


Symposium

Symposium: Kommunikasjon og sosiale ferdigheter

Jonny Finstad Ecura Helse og Omsorg
Anne Louise Finstad Mjøsen Bo og habilitering AS

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 09:00-13:00 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Symposiet viser en stor bredde i anvendte metoder innen atferdsanalyse og ikke minst arbeid med ulike målgrupper. Her får vi opplæringsmetoder på barn, ungdom og foreldre. Strukturering for å endre samhandlingsmønstre og redusere tvangsbruk, etablering av sosiale ferdigheter hos store og små samt reduksjon av psykotrop medikasjon på en systematisk og profesjonell måte. Alle presentører arbeider daglig for Mjøsen Bo og habilitering AS - et selskap i Ecura Helse og omsorg.


Sosial ferdighetstrening med gutt i 3. trinn

Silje Owren Ødemark Mjøsen Bo og habilitering AS
Anne Louise Finstad Mjøsen Bo og habilitering AS

Sammendrag: Elev i 3.klasse med utfordringer i sosiale settinger. Eleven viser frustrasjon og sinne i situasjoner der andre barn kommer med innspill på regler i lek, eller der barna ikke følger reglene han har laget. Eleven har utfordringer med å vente på tur, få instrukser fra andre og at barn gjør noe annet enn det han forventer.

Vi viser hvordan vi har hjulpet eleven å bruke alternativ atferd til slag, spark og/eller biting under betingelser som ofte leder til utfordrende atferd. Vi ønsker i denne presentasjonen å rette søkelyset på hvordan man kan trene barn i å håndtere utfordrende sosiale settinger ved å kombinere bruken av for eksempel regelstyring, dagsplaner og DRO.


«Du går på do når jeg sier det!»

Lena Opsahl Mjøsen Bo og habilitering AS
Lisa Anita Sannerud Høisæt Mjøsen Bo og habilitering AS

Sammendrag: Ei ung jente som siden hun var liten har kontrollert og styrt sin egen familie til det ekstreme. For ett år siden fikk hun heldøgns omsorgstjeneste i regi Mjøsen Bo og habilitering. En del av arbeidet har vært å bedre samhandlingen mellom jenta og hennes familie.

Vi legger frem treningsprogrammet som er anvendt med mål om å bedre samhandling mellom jenta og familien.


Fra lydimitasjon til talespråk

Marianne Aschim Frydenhaug Skole
Renate Jensen Frydenhaug skole

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: En presentasjon av en 9 år gammel jente som var god til å slå, bite, lugge, ja hele repertoaret, men som manglet tale for å uttrykke ønsker, behov og å si ifra om ubehag.

Å tørre å legge andre fag til side for å prioritere kun et målområde er ikke alltid lett i en travel skolehverdag.
Jenta var 9 år da vi bestemte oss for å ta eleven ut av den ordinære timeplanen og gjennomføre intensive arbeidsøkter hver dag med fokus på lydimitasjon og ordproduksjon.

Målpersonen har diagnose lett psykisk utviklingshemming, ekspressiv språkforstyrrelse og fra 2017, ADHD diagnose.

Presentasjonen vil ha hovedvekt på språktreningen, hvordan vi gikk fram og hvordan imitasjon av lydkombinasjoner ble en atferdsåpner for fremgang på andre områder. Den vil også gi et bilde av totalsituasjonen med utredning av ADHD og hvordan språket hjelper henne til å takle vanskelige situasjoner i hverdagen.

Jenta er i dag 12 år, hun snakker i fulle setninger, men uttalen hennes er ikke optimal. Hun gjør seg likevel godt forstått av både voksne og medelever. Hun har god fremgang i de fleste fag og uønsket atferd er redusert til et minimum.


Jeg vil drepe deg - Skal vi drikke kaffe?

ART er faktisk smart

Arne Johansen Lillehammer kommune
Monika Holje Lillehammer Kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Presentasjonen vil ta for seg en ung dame med atypisk autisme som flyttet til bofellesskapet i 2011. Historikk fra oppstart og innblikk i den alvorlige og krevende atferdsproblematikken vil bli lagt frem. I tillegg til et godt fagsystem med stort fokus på forenlig praksis så har ART hatt mye å si for hennes utvikling. Hovedfokuset i denne presentasjonen vil derfor ligge fra 2013 frem til dags dato med gjennomføring av ART kurs, implementering av ART i bofellesskapets fagsystemer og gradvis økt fokus på generalisering.
Videoklipp av henne og annen data vil også bli benyttet.


Anvendt atferdsanalyse som metode for å øke omsorgskompetanse hos kvinne med sønn på 5 år

Lene Degvold Mjøsen Bo og habilitering AS
Anne Louise Finstad Mjøsen Bo og habilitering AS

Sammendrag: Barnevernstjeneste hadde følgende bestilling til Mjøsen bo og Habilitering: veiledning som har til hensikt å øke omsorgskompetanse hos mor med sønn på fem år. Mor har diagnosen lettere psykisk utviklingshemming, og anses av å være i behov av bistand for å yte tilstrekkelig/god nok omsorg innenfor områder som omhandler daglige rutiner, grensesetting, opprettholdelse av krav, aldersadekvate forventninger og emosjonell omsorg. Vi vil vise hvordan vi etter kartlegging utviklet tiltaksplan og strukturering- og opplæringstiltak, og hvordan vi har jobbet praktisk med hands-on veiledning for å gi mor verktøy for å lykkes som omsorgsutøver knyttet til ovennevnte områder, samt evalueringsrutiner og samarbeid med oppdragsgiver.


Symposium

Symposium: Effekter av Tidlig Intervensjon for Barn med Autisme; Resultater fra Oslo og Bergen Kommune

Sigmund Eldevik OsloMet - Storbyuniversitetet

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Lørdag 15:00-16:00 (Storefjellhall 2)


Effekter av Tidlig Intervensjon for Barn med Autisme

Christine Lie Senter for Tidlig Intervensjon
Sigmund Eldevik OsloMet - Storbyuniversitetet

Sammendrag: Tidlig og intensiv opplæring basert på atferdsanalyse (TIOBA) har blitt tilbudt gjennom Senter for Tidlig Intervensjon (STI) i Oslo Kommune siden 2000. Vi har tidligere publisert evalueringer av dette tilbudet i internasjonale peer-review tidsskrifter. Vi gjør nå en ny evaluering av tilbudet. Alle barn med autisme som har mottatt intervensjon gjennom STI mellom 2011 og 2017 er inkludert i studien. Barna ble testet ved inntak og etter omtrent to år med intervensjon. Effekter ble målt med en standardisert intelligenstest, et intervju med barnehagepersonal og foreldre som kartlegger generelt funksjonsnivå i hverdagen (kommunikasjon, selvhjelp og sosiale ferdigheter) og en sjekkliste som gir skårer for alvorlighetsgraden av autisme. Resultatene er sammenlignet med publiserte resultater fra andre sentra i inn- og utland. Foreløpig konklusjon tyder på at TIOBA gitt under kommunale betingelser kan gi klinisk betydningsfulle effekter både på intellektuell fungering, generell tilpasning i dagliglivet og autistisk atferd.


Effekt av tidlig og intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse for førskolebarn med autismespekterforstyrrelse i Bergen kommune.

Roy Tønnesen Bergen Kommune

Sammendrag: Siden 2005 har Bergen kommune gitt tilbud om tidlig og intensiv opplæring basert på atferdsanalyse (TIOBA) til barn med autismespekterforstyrrelser (ASF). Siden 2011 har vi evaluert effekten av TIOBA ved å måle alvorlighetsgraden av autismesymptomer og adaptive ferdigheter ved inntak og etter hvert år intervensjon. Formålet med denne studien var å evaluere effekt av TIOBA gitt til barn med ASF i Bergen kommune. Deltakerne i denne studien er barn med ASD (to til seks år). Intervensjonsgruppen er barn som mottok veiledning fra Avdeling Autisme mellom 2011 og 2015. Kontrollgruppen er barn som mottok vanlig spesialpedagogisk opplæring. Utfallsmål var Childhood Autism Rating Scale -2ed (CARS) og Vineland Adaptive Behavior Scales, Second Edition. Statistiske analyser viser at barna i intervensjonsgruppen hadde signifikant reduksjon i autismespesifikk atferd og signifikant økning i adaptive ferdigheter etter ett og to år med opplæring. Foreløpig konklusjon er at TIOBA gitt under kommunale betingelser kan gi klinisk betydningsfulle effekter.


Symposium

Symposium: Utfordrende atferd – ulike løsninger og alternative tiltak

Else Marie K. Grønnerud Sykehuset Innlandet HF

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 15:00-17:45 (Nystølsfjellet)


Opplæring og tilrettelegging rundt to jenter med Smith Magenis syndrom

Else Marie K. Grønnerud Sykehuset Innlandet HF

Sammendrag: Smith Magenis syndrom er en sjelden diagnose som innebærer store utfordringer rundt blant annet søvn, utfordrende atferd og læring. Vi vil presentere to jenter med Smith Magenis syndrom. Den ene mottar Intensiv atferdsanalytisk opplæring i barnehage med gode resultater. Den andre jenta følger stort sett klassen sin på grunnskolen med bruk av atferdsavtaler som støtte og struktureringstiltak. Vi vil presentere tilrettelegging, tiltak og resultater.


Jeg vil ikke ha hjelp av deg !

Bruk av DRO prosedyre for å få gitt bistand når tjenestemottager kaster ut enkelte tjenesteytere

Lars Markus Verpeide Bakke Sørum kommune
Anett Lageraaen Berget Sørum kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Målperson er en dame på 28 år med alvorlig utviklingshemming, cerebral parese og epilepsi. Hun bor i egen leilighet hvor hun har 1:1 bemanning. Hun er avhengig av bistand i alle daglige gjøremål. Hun skiller sterkt mellom personale og deler dem i Ja og Nei personale. Ja- personale får gitt henne bistand og hun er i godt humør mens hun avviser Nei - personale. Dette gjør hun ved å be personale forlate leiligheten eller ved trusler, vold og selvskading. Det ble igangsatt en DRO prosedyre med forsterkning av all atferd som tillater personale å være tilstede i leiligheten og gi bistand.


De tok en dag av gangen, men når ingen så, hendte det de tok to... "Fra undring til endring"

Strukturering av personalatferd og viktigheten av teamsamarbeid.

Camilla Berg-Andersen
Kjersti Horgen

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: Casepresentasjonen omhandler en ung gutt med diagnosene Sturge Weber syndrom, alvorlig psykisk utviklingshemming og epilepsi. Han kan fremvise forskjellig type utfordrende atferd mot personalet i kravsituasjoner . Vi så det som svært viktig å ha så lik praksis i morgensituasjonen som mulig for en som har behov for kontroll og forutsigbarhet i hverdagen.

Forelesningen tar for seg hvordan tjenestetilbudet endret seg fra og virke utfordrende og krevende, til at man så positive endringer både hos bruker og personal. Det vil bli presentert kartlegging i tidlig fase over antall instrukser og hvor forskjellig tjenesteytere gikk frem, samt endringene på tid og instrukser før og etter tiltak. Fremlegg av bilder i en handlingskjede (delmål) for morgensituasjon og bruker sin delaktighet rundt tiltaket. Avslutningsvis vil vi fortelle om dagen i dag og veien vi har valgt videre.


Herre over eget liv

Bruk av ASK (Alternativ Supplerende Kommunikasjon) for å gi en mann med Angelman syndrom oversikt og selvbestemmelse over eget liv

Ted Kvevli Sørum kommune
Hanne Christiansen Sørum kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Målperson er 30 år, har Angelman Syndrom, bipolar lidelse og alvorlig utviklingshemming. Han bor i egen leilighet. Han har 2:1 bemanning, og våken nattevakt. Dagsformen har store variasjoner. På NAFO- seminaeret 2017 ble det presentert hvordan dagsplan og krav tilpasses hans ulike perioder. Han har alvorlig selvskading i dårlige perioder og det er fattet vedtak om bruk av tvang for å forhindre vesentlig skade. Han har et begrenset verbalt språk, og benytter kun 5 tegn. Det er igangsatt et tiltak med innføring av ASK, i form av pekebok og temaplater. Programmet som er brukt for ASK er Widgit Go. Resultatene fra registreringene og sentrale prinsipper inngår i fremlegget.


Hvem vinner fotballkampen?

Rita Berget Nord-Fron kommune
Asbjørg Merete Berget Sykehuset innlandet HF

Sammendrag: Presentasjonen er en casepresentasjon som tar for seg hvordan atferdsavtaler med utgangspunkt i målpersonens hovedinteresse ble brukt for å redusere utfordrende atferd og fremme ADL- og sosiale ferdigheter.


Forelesning

Flerregionale EIBI Fagprosedyrer

Alvdis Roulund Glenne regionale senter for autisme
Marit Skaret Nordlandsykehuset

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 12:15-13:00 (Storefjellhall 1)

Sammendrag: I arbeidet med å sikre evidensbasert praksis på tvers av helseregionene, ble det i 2014 etablert en prosjektgruppe med medlemmer fra tre regioner, og en representant fra Autismeforeningen. Oppdraget var å utarbeide en felles fagprosedyre for EIBI.

Denne fagprosedyren skulle beskrive gjennomføring av intervensjonen og være en kvalitetsstandard for EIBI i spesialisthelsetjenesten i samhandling med kommunen. Fagprosedyren beskriver hovedrammene for behandling og forløp, og inneholder forslag til både prosedyrer og verktøyer som er aktuelle i de ulike delene av forløpet. De store individuelle forskjellene i pasientgruppen stiller likevel høye krav til individuelle kliniske vurderinger.

Presentasjonen vil gi en oversikt over fagprosedyrens oppbygging med særlig fokus på den kompetansen som er nødvendig for å kunne tilby EIBI i tråd med kvalitetsstandarden.


Forelesning

Anvendelse av hjerneavbildningsteknikken funksjonell nær-infrarød spektroskopi i forskning på autisme og tidlig intervensjon

Philip Wigglesworth OsloMet - Storbyuniversitetet
Kristine Solbrekke Ryen OsloMet - Storbyuniversitetet

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 11:15-12:00 (Storefjellhall 1)

Sammendrag: Funksjonell hjerneavbildning, eller neuroimaging, har tilført mye interessant og viktig forskning på autisme (ASD) de siste 20 årene. Denne forskningen har primært sett på forskjeller i hjerneaktivitetsmønstre mellom personer med autisme og normalt utviklede personer i et forsøk på å avdekke de nevrobiologiske karakteristikkene ved autisme. Det har derimot vært en rekke utfordringer relatert til hvor inngripende og upraktiske de ulike hjerneavbildningsteknikkene er. Derfor har det vært knyttet mye spenning i forskningsfeltet omkring en ny type hjerneavbildning kalt funksjonell nær-infrarødt spektroskopi (fNIRS), fordi den tåler kroppslig bevegelse og derfor anses som mer velegnet for personer med utviklingsforstyrrelser slik som autisme. I den aktuelle presentasjonen vil vi gjennomgå hva fNIRS er, hva fNIRS-studier har funnet med hensyn til autisme, og vi vil drøfte det videre potensialet til fNIRS innenfor atferdsanalytisk forskning – spesielt med fokus på tidlig intervensjon (TIOBA).


Forelesning

Biologiske aspekter bak atferd

Nils Olav Aanonsen Oslo universitetssykehus

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Lørdag 11:15-13:00 (Veslefjellhall 1)

Sammendrag: Nevrologien bak empati: Er det et definerbart nevrobiologisk grunnlag for vår evne til innsikt i andre, medfølelse, innlevelse og læring. Er evne til sosial interaksjon avhengig av spesialiserte «speilnevroner»? Nevrologiske funn og spekulasjoner omkring det biologiske grunnlaget for empati.

Autisme og biologi, «more than a gut feeeling»: Autisme diagnostiseres i stadig økende omfang og tilstanden oppfattes i dag som en nevrobiologisk utviklingsforstyrrelse. Utover at det synes åpenbart at det er et samvirke mellom miljø og gener, så er biologien bak autisme fremdeles svært ufullstendig forstått. Forskningen i det biologiske samvirket har imidlertid gitt helt nye og uventede perspektiver på mulige sammenhenger mellom foreldrenes immunaktivering, gentranskripsjoner, tarmflora og miljøgifter.