Postersesjonen

På fredag ettermiddag finner du seminarets postersesjon.

Tid & sted: Veslefjellhall 2 & 3, kl. 17:00 - 18:30.


Poster

Svare på kategori spørsmål

Vil etablering av lytteratferd føre til økning av intraverbale ferdigheter?

Inger Karin Almås OsloMet - Storbyuniversitetet
Line Børtveit OsloMet- Storbyuniversitetet
Svein Eikeseth OsloMet - Storbyuniversitetet

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: I en barnehagehverdag blir det stilt en god del spørsmål, svarene vil være eksempler på intraverbal atferd. Begrensede ferdigheter innen denne verbale operanten vil blant annet føre til problemer med å føre en samtale med andre og utvikling av akademiske ferdigheter. Hos personer med forsinket språkutvikling og autismespekterforstyrrelse kan intraverbaler være svært begrenset eller fraværende. Kategorisering er vesentlig for begrepslæring og blir av Zantall, Galizio, Chritchfield (2002) definert som differensiell respondering til klasser av ikke identiske men diskriminerbare stimuli. Vi ønsket i denne studien å undersøke om etablering av lytteratferd vil føre til økt intraverbal atferd i form av å svare på kategori spørsmål. Deltager var et førskolebarn med Asberger syndrom. I tillegg ble de samme objektene i kategoriene testet for symmetri. Det ble benyttet et multiple probe design over tre sett med tre kategorier i hvert sett. Resultatene viste en økning av intraverbale ferdigheter innenfor de trente kategoriene.


Poster

Svare på når spørsmål.

Vil etablering av lytteratferd føre til økning av intraverbale ferdigheter?

Inger Karin Almås OsloMet - Storbyuniversitetet
Helene Strand OsloMet-Storbyuniversitetet
Grethe Henden Wang OsloMet - Storbyuniversitetet
Svein Eikeseth OsloMet - Storbyuniversitetet

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Intraverbal atferd blir av Skinner (1957) definert ved en verbal stimulus som fremmer en verbal respons som ikke har en punkt-til punkt korrespondanse med den verbale stimulusen og blir opprettholdt av generaliserte betingede forsterkere. Denne verbale operanten er viktig for blant annet sosial atferd og akademiske ferdigheter. Det har i den senere tid blitt arbeidet med å utarbeide effektive opplæringsmetoder for etablering av intraverbaler hos barn som ikke etablerer slik atferd i naturlige situasjoner. I denne studien undersøkte vi om etablering av lytteratferd kan føre til etablering av intraverbal atferd i form av å svare på når spørsmål. I tillegg ble det testet for emergent intraverbal atferd i form av andre spørsmål basert på innholdet i når spørsmålene. Deltakeren var en gutt i førskolealder med Asperger syndrom. Det ble benyttet et multiple probe design over atferd. Resultatene viste at etablering av lytteratferd førte til økning av intraverbal atferd og emergente intraverbaler.


Poster

Holtet bosenter og verksted

Inez Veronika Nordseth-Antonsen Velferdsetaten
Stein Marvold Oslo Kommune, Velferdsetaten

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: Vi ønsker å presentere en poster, som sammenfatter arbeidet som gjøres på hele Holtet bosenter og verksted.
Vi ønsker å trekke frem brukergruppa; hvem bor og arbeider på Holtet? Ulike motiverings- og forsterkersystemer, ferdighetstrening og sosiale historier. I tillegg ønsker vi å vise fremgangsmåte for hvordan råmaterialer blir jobbet med av brukerne på verkstedet, til ferdig produkt.


Poster

Hvordan kan lik praksis bidra til redusert forekomst av utfordrende atferd

Inez Veronika Nordseth-Antonsen Oslo kommune, Velferdsetaten
Kristin Maria Thomassen Oslo kommune, Velferdsetaten

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: Det skal presenteres et AB design. Tiltaket gjennomføres hos en dame med alvorlig utviklinghemming, som har en del utfordrende atferd i forbindelse med påkledning. Tiltaket er en handlingskjede i bilder, som personalet presenterer. Målet er at bruker skal bli mer selvstendig, opplever forutsigbarhet, og reduksjon i forekomst av utfordrende atferd. Diskusjonen tar for seg reliabilitet, validitet og valg av metode/teknikk.


Poster

Imitasjonstrening

Innlæring av tegn for drikke hos en mann med autisme-spekter-forstyrrelse

Inez Veronika Nordseth-Antonsen Oslo kommune, Velferdsetaten
Heidi Mjøen Oslo kommune, Velferdsetaten

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Det skal presenteres et tiltak der vi gikk fra å "trene på å trene" (imitasjonstrening) til "innlæring av tegn for drikke" (generalisering). Tiltaket gjennomføres hos en ung mann med autisme-spekter-forstyrrelse, som ikke har noe verbalt språk, og kun benytter noen få tegn i samhandling med personalet. Tiltaket er en treningssituasjon som går over nesten 2 år, og som resulterer i at han lærer seg tegn for drikke og re-introduseres for tegnet "godteri". Tegnet for drikke er generalisert og han bruker begge tegnene utenom trening per i dag.


Poster

Kartlegging av problematferd ved bruk av interview-informed synthesized contingency analysis (Iisca)

Pernille Henriksen Oslo Kommune, Velferdsetaten
Petur Ingi Petursson Oslo Kommune, Velferdsetaten

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Det er brukt Hanley, 2012, som en guide til å gjennomføre en funksjonell analyse, bygget på et open-ended interview med nærmeste personalet. Resultatet blir brukt som baseline til et videre FCT tiltak, i henhold til Hanley 2014. Det vil bli presentert hvordan Open-ended interview ble gjennomført, og hvordan det førte til gjennomføringen av en kontrollbetingelse og en testbetingelse, og det vil presenteres data fra den gjennomførte Iisca'en.


Poster

Etablere meningsfull atferdskjede ved bruk av LTM prompting og forsterkning av selvstendige responser

Pernille Henriksen Oslo Kommune, Velferdsetaten

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Det er brukt oppgaveanalyse, og en LTM promtingprosedyre med sosial forsterkning av selvstendige responser for å etablere en handlingskjede som består av 22 delhandlinger for å skrive ut bilder av kjendiser på datamaskin. Det vil presenteres handlingskjeden, promtinghierarki, samt data fra tiltaket.


Poster

Prader-Willi-prosjekt i Aurskog-Høland kommune

Rita K. Nilsen Aurskog-Høland kommune
Siv Hege Tømmerhol Grøndahl Aurskog-Høland kommune

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: Aurskog-Høland kommune er i gang med et prosjekt for å gi brukere med Prader-Willi syndrom et godt tilbud både i forhold til boform, helse og livskvalitet. Prosjektet gjennomføres med støtte fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og i samarbeid med voksenhabiliteringstjenesten på Ahus. Kommunen ønsker å presentere prosjektet så langt.


Poster

Validering av screening instrument for emosjonelt ustabil- og dyssosial personlighetsforstyrrelse hos personer med psykisk utviklingshemning.

Frode Dragsten St. Olavs Hospital HF

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: Utbredelse av personlighetsforstyrrelse hos personer med psykisk utviklingshemning varierer mye og avhenger naturligvis av hvilke utvalg man studerer. De fleste studiene som er gjennomført med utviklingshemmede er basert på institusjonsutvalg, og forekomsten har derav vært betydelig høy (22-52%).

Problemer med diagnostisering av personlighetsforstyrrelser hos personer med psykisk utviklingshemning har gjennom de siste åra vært drøftet i fagpressen. Diagnosenes validitet er trukket i tvil med bakgrunn i forsinket utvikling og sosialisering, diagnostisk overskygging og manglende tilpasning av diagnostiske instrumenter.

Denne posteren viser påliteligheten av Brief screening instrument for vurdering personlighetsforstyrrelser hos personer med utviklingshemning.


Poster

Etablere tacting av tre bildestimuli ved hjelp av tegnøkonomi

Laila Nilsen Ullensaker kommune
Aina Ledal Ullensaker kommune
Birgit Lotten Westrum Ullensaker kommune
Guro Dunvoll Akershus universitetssykehus HF

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Posterpresentasjonen omhandler kommunikasjonstrening hos en voksen mann med alvorlig psykisk utviklingshemming og atypisk autisme. Formålet med pilot-prosjektet var å trene tact av tre ulike bildestimuli ved hjelp av prompts og et tegnøkonomisystem.
Tiltaket ble utført med tre stimuli; bilder av jakke, bukse og t-skjorte presentert på Ipad. Responser som ble målt var riktig navn til bilde og korrekt uttale. Det ble utført baseline av tact av bilder hvor deltageren ble presentert alle tre bildene i randomisert rekkefølge og spurt om å navngi bilde uten prompts på navn eller tilbakemeldinger. Trening av tact ble gjennomført ved hjelp av verbale prompts, trener uttalte navnet på bildet, og fading av prompts. Det ble utlevert tokens i tegnøkonomisystem ved korrekt respons, etter 5 tokens kunne deltager velge mellom to på forhånd kartlagte sluttforsterkere. Etter trening ble det gjennomført en test hvor alle tre stimuliene ble presentert i randomisert rekkefølge og deltageren ble bedt om å navngi disse. Det ble her benyttet prompts ved feil i uttale. Resultatene presenteres i en AB design og viser en økning fra 0% korrekt i baseline for alle tre bildene til 100% korrekt navn og uttale under test for bilder av t-skjorte og bilde av bukse. Bilde av genser hadde en score under test på 25% korrekt uten prompt og 75% korrekt med prompt på uttale. Styrker og svakheter ved gjennomføring, samt planlagte endringer på bakgrunn av piloten blir diskutert.


Poster

Effects of Instructions on Stimulus Equivalence Responding

Annika Poulsen OsloMet - Storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - Storbyuniversitetet

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: The role of instructions in stimulus equivalence research has often been discussed without being considerably empirically investigated. Generally, as little information as possible are given to participants, to limit the potential effects of instructions on stimulus equivalence responding. In this present stimulus equivalence experiment, instructions are investigated by using a linear series training structure with three 3-member classes. Participants were assigned to either one of three conditions, consisting of: general instructions (e.g., “your task is to find out which stimuli that belongs together”), specific instructions (e.g., “this stimulus is a fish and belongs together with the car which is this stimulus”) or a control group without instructions about the task. The depended measures are number of training trials and equivalence responding. The results show that the condition with general instructions gave a higher result of equivalence responding (i.e., 58 %) compared to the other conditions (i.e., 8 % and 8 %, respectively).


Poster

Demens

Utredning av demens hos utviklingshemmede ved Avdeling voksenhabilitering, Ahus

May Glad Lien Akershus universitetssykehus HF

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: Posteren vil gjennomgå hvordan demens hos personer med utviklingshemming utredes ved Avdeling voksenhabilitering på Akershus Universitetssykehus.


Poster

Bruk av Betinget Diskriminasjon i Trening av Gjenkjennelse av Nærpersoner hos en Mann med Alzheimer

Anette Brogård Antonsen OsloMet - Storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - Storbyuniversitetet

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: I denne studien deltok en mann på 72 år med Alzheimers sykdom. Han hadde en Mini Mental Status (MMS) skåre på 27. Deltakeren ble presentert for ulike betinget diskriminasjon prosedyrer, der stimuliene var bilder av hans nærpersoner, deres navn og deres familierelasjon. Hensikten med studien var å identifisere eventuelle stimuluskontrollmangler og reetablere stimuluskontroll. Resultatene viste at deltakeren systematisk feilresponderte til noen av stimuliene. Videre viste resultatene hvordan man gjennom systematisk endring av den betingede diskriminasjonsprosedyren reetablerte korrekt stimuluskontroll.


Poster

Etablering av et nytt ord ved DTT/NET hos et utviklingshemmet barn

Martin Olsson OsloMet - Storbyuniversitetet
Frida Holmedahl Isaksen OsloMet - Storbyuniversitetet
Jelica Markus OsloMet - Storbyuniversitetet

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Det å ikke ha et funksjonelt talespråk kan være til stor utfordring for mennesker med ulike utviklingshemninger. Det å ikke bli forstått eller ha mulighet til å uttrykke seg som andre mennesker kan være krevende og vanskelig for personen det gjelder. Den aktuelle studien omhandler derfor språktrening der målet var å etablere et nytt ord for målpersonen. Prosjektet fremstiller et barn i tenårene med Downs syndrom samt autistiske trekk. Han har en uttalt atferdsmessig problematikk av sammensatt karakter. Hans atferdsproblem og praktiske hjelpebehov er store og han trenger god oppfølgning og tilrettelegging. Han har store språkvansker, og har et stort behov for struktur og forutsigbarhet da han lett kan bli frustrert. Deltaker kommuniserer ved hjelp av bilder og tegn, samt at han har noen ord i sitt vokabular. I dette studentprosjektet ønsket vi å lære han et nytt ord som vi så på som en nødvendighet for han. Her baserte vi oss på hans interesser og verdier, og tok det som utgangspunkt i tiltaksarbeidet. Det ble dermed satt i gang to tiltaksplaner, en Ekkoik trening av ordet «KAST» ved gjennomføring av Discrete trial training på elevrom. Og det andre tiltaket var Mand trening av ordet «KAST» ved Natural environment training. Dette ble gjennomført i en periode på 9 ukers varighet, ved flere treningsøkter per dag. Tiltak 1 ble iverksatt først der målet var å lære han uttale av ordet, når mestringskriteriene vi satt oss ble nådd gikk vi over til tiltak 2. På grunn av vanskeligheter med å uttale «S» lyden, ble ordet «KA» akseptert som riktig respons. Tiltak 2 var særtrening i naturlig miljø hvor elev skulle bruke ordet kast i de situasjonene han ønsket at treneren skal kaste en ball.

Det ble benyttet et AB- design der vi registrerte ved et FRP- skjema, slik at vi skulle kunne se om tiltakene vi iverksatte ville ha en effekt på den aktuelle målpersonen. Resultatene viste god fremgang og målene ble innfridd etter 9 ukers trening.


Poster

Stimulus Ekvivalens og N400

Elektrofysiologiske mål på etablering av ekvivalensklasser

Guro Dunvoll OsloMet, Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus
Erik Arntzen OsloMet - Storbyuniversitetet
Torbjørn Elvsåshagen Oslo universitetssykehus
Christoffer Hatlestad Oslo universitetssykehus
Eva Malt Akserhus universitetssykehus

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: Mål av hjernens aktivitet som EEG (elektroencefalografi) kan bidra til å øke vår forståelse av kompleks menneskelig atferd. N400 er et EEG-komponent som tolkes til å reflektere semantiske relasjoner mellom meningsbærende stimuli. To ord som står i relasjon til hverandre produserer ikke N400 responsen, mens to ord som ikke står i relasjon til hverandre gjør. Dette er også vist i studier hvor stimuli ikke er direkte trent. Dette pilot prosjektet består av to eksperimenter. Disse ble gjennomført med 6 frivillige deltagere som ble trent i tre klasser med tre medlemmer i hver med C stimuli som familiær. Etter trening og test av et utvalg av relasjonene i en Matching to Sample (MTS) prosedyre ble det gjennomført en priming prosedyre hvor relaterte og urelaterte stimuli par ble presentert. Under det første eksperimentet ble simultan matching benyttet mens det i det andre eksperimentet ble benyttet et 0 sekunders delay. Det ble også gjort andre justeringer fra det første til det andre eksperimentet som kortere test i MTS, færre stimuli presentasjoner under priming, endringer i størrelse på stimuli og varighet av stimuli presentasjon og inter-stimuli-intervall. Resultatene viser en signifikant forskjell mellom urelaterte og relaterte stimuli par i eksperiment to.
Resultatene viser hvordan eksperimentelle betingelser kan påvirke N400 og støtter tidligere funn om at N400 kan benyttes som elektrofysiologiske mål på etablering av ekvivalensklasser.


Poster

Effects of Training Structures on Stimulus Equivalence – An Overview

Live Fay Braaten OsloMet - Storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - Storbyuniversitetet

Kategori: Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse

Sammendrag: The order stimuli are presented in a conditional discrimination procedure is called training structure and have shown to affect the formation of equivalence classes. The three most frequently used is called many-to-one (MTO), one-to-many (OTM), and linear series (LS). This poster presents an overview of experiments that have investigated the effect of training structures on emergent responding. These experiments vary in regards to class size, number of classes, number of comparison stimuli, types of stimuli, participants, design, and what sort of instruction have been given. Despite these variations, there seems to be an overall tendency that MTO produces a higher outcome in tests with children and people with developmental disabilities and that OTM produces a higher outcome in tests with adults. Other experiments show little or no difference between MTO and OTM concerning emergent responding. The LS training structure has shown to be the least efficient out of the three structures.


Poster

Emergens av Ekvivalensrelasjoner ved Manipuering av Treningsstrukturer og Presentasjon Sammenligningsstimuli

Karin Margrete Nilssen OsloMet - Storbyuniversitetet
Lovise Gjennestad OsloMet - Storbyuniversitetet
Anette Brogård Antonsen OsloMet - Storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - Storbyuniversitetet

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: I denne studien deltok 16 personer mellom 21 og 40 år. Det ble benyttet en kombinert single-subjekt design og gruppe design med reversering, der deltakerne ble delt i fire grupper. I treningen og testen i en betinget diskriminasjonsprosedyre ble det alternert mellom treningsstrukturene, many-to-one (MTO) og one-many-to (OTM) og presentasjon av sammenligningsstimuli, simultaneous matching-to-sample (SMTS) og delay matching-to-sample 0s (DMTS 0s). Hver gruppe ble presentert for tre ulike betingelser: (1) MTO med DMTS 0 s->SMTS->DMTS 0 s, (2) MTO med SMTS->DMTS 0s->SMTS, (3) OTM med DMTS 0 s->SMTS-> DMTS 0s, and (4) OTM med SMTS->DMTS 0 s->SMTS. Resultatene viste at noe flere av deltakerne som ikke responderte i henhold til ekvivalens i gruppe 3, mens det ellers var små forskjeller mellom gruppene.


Poster

Research Topics in the Experimental Studies of Complex Human Behavior Laboratory

Jon Magnus Eilertsen OsloMet - Storbyuniversitetet
Vanessa Aires-Pereira OsloMet - Storbyuniversitetet
Live Fay Braaten OsloMet - Storbyuniversitetet
Justice Mensah OsloMet - Storbyuniversitetet
Felix Høgnason OsloMet - Storbyuniversitetet
Anette Brogård Antonsen OsloMet - Storbyuniversitetet
Guro Dunvoll OsloMet - Storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - Storbyuniversitetet

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: The current poster provides an overview of investigations conducted at the Experimental Studies of Complex Human Behavior Laboratory in 2017 and up to date. The experiments were performed by students at bachelor, masters, and Ph.D. levels, along with faculty members of the Department of Behavioral Science of the Oslo Metropolitan University. They focused on variables affecting stimulus control, particularly on emergent relational responding, in normal adults and dementia patients. The manipulated variables include training structures, time intervals in delayed matching-to-sample tasks, limit hold contingencies, compound and meaningful stimulus. Their effects on generalization, transfer of function, sorting tasks, and brain activity are also taken into account. The experiments range from experimental analysis of behavior to translational research. Contact information for those interested to participate or collaborate with the lab will be provided.


Poster

Effekten av ulike treningsprotokolller på emergente relasjoner hos en person med demens

Heidi Grete Aasland OsloMet - Storbyuniversitetet
Hanna Steinunn Steingrimsdóttir OsloMet - Storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - Storbyuniversitetet

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: Demens er samlebetegnelse over ulike type sykdommer som har til felles å påvirke kognitive funksjoner i negativ retning, som for eksempel ved at individet ikke lenger husker det han eller hun husket før. Vaskulær demens er en slik sykdom der individet får skader i hjerne som følge av hjerneslag eller drypp. Deltakeren i denne studien var en 74 år gammel mann som hadde fått diagnose vaskulær demens. Han bodde på sykehjemmet der studien ble gjennomført. Studien var en replikasjon av tidligere eksperiment der formålet var å sammenligne effekten av bruk av simultan protokoll (SP) og simple-to-complex protokoll (STC) for etablering av stimulusklasser. Stimuliene som ble brukt var bilder av nærpersoner, navn og familierelasjon til deltaker. Resultatet viste at STC protokollen var mer effektiv for emergens av stimulusklasser. Videre tyder resultatet på at betingete diskriminasjonsprosedyren er sensitiv for endring i kognitive funksjoner.


Poster

Overføring av emosjonelt ladede stimuli

Jon Magnus Eilertsen OsloMet - Storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - Storbyuniversitetet

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: Stimuli i en ekvivalensklasse er per definisjon gjensidig utskiftbare selv om de ikke er fysisk like hverandre. Om en av stimuliene i en ekvivalensklasse er familiære og innehar en pre-eksperimentell funksjon, vil ofte de andre medlemmene i klassen erverve de samme funksjonene. I den foreliggende studien har åtte deltakere hvorav fire menn og fire kvinner trent betingede diskriminasjoner (AB, AC, CD, DE, EF). Hver av A stimuliene (A1, A2, og A3) besto av fire sinte, nøytrale, og glade ansikter. Etter to tester for henholdsvis transitivitet og ekvivalens (BF, BF, og FB, FB) fikk deltakerne utlevert en semantic differential scale hvor de skulle rangere D stimuliene ut ifra bi-polare adjektiv (positiv – negativ). Resultatene viser at for flere av deltakerne kan scoringen på semantic differential av D-stimuliene sees i sammenheng med antall korrekte testrelasjoner. To deltakere hadde flere antall korrekte i andre test for ekvivalens, mens en hadde flere antall korrekte i andre test for transitivitet.


Poster

Spytting under måltid

Fredrik Dammen Ullensaker kommune
Trym Schjervheim Ullensaker kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Tjenestemottakeren kan ha problematferd som er uforenelig med sosial omgang og som kan bidra med å skape problemer for seg selv og omgivelsene. Disse forskjellige atferdene kan øke og minske i intensitet og diskrimineres ikke mellom ulike arenaer.

Problematferden som det ble satt i gang et tiltak rundt, var spytting under måltid. Tjenestemottaker tygde maten sin og spyttet det ut igjen på tallerkenen sin, noe som kunne forekomme flere ganger gjennom et måltid. Det ble gjennomført en baseline på 14 dager. Her ble tidsbruken per måltid i leiligheten registrert, frokost, lunsj, middag og kveldsmat. Det ble benyttet en frekvensregistrering, samtidig som man registrerte hvilket måltid det gjaldt. Frekvensregistreringen som ble benyttet var en forekomstregistrering ved direkte observasjon. Etter tiltaket ble igangsatt så man en ønsket effekt etter at en regel ble innført. Under arbeidet med tiltaket har sjekklisten til Løkke og Salthe blitt benyttet.


Poster

Bruk av tvang og makt – hvor var vi, hva har skjedd på veien, hvor er vi nå?

Line Konradsen HAVA-Instituttet
HAVA-Instituttet

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Blant gruppen av mennesker med diagnosen psykisk utviklingshemming er det ofte ulike former for utfordrende atferd. Hos mange er dette av en så alvorlig grad og av hyppig forekomst at det vil være nødvendig med vedtak gjennom Khol kapittel 9. Forebygging, løpende evaluering av pågående tiltak og «ransaking» av egen og andres praksis er faktorer som kan bidra til nedgang i bruk av tvang og makt. Presentasjonen beskriver hvordan et team rundt en ung mann med diagnose innenfor autismespekteret har arbeidet systematisk for å sikre forutsigbarhet, oppnå flyt i gjennomføring av dagsplan og forbedre personalatferd for å minke tvangsbruk.


Poster

Generalisert Kombinering av Ord gjennom Trening i Matrise Hos en Gutt med Autisme

Dragana Jankovic OsloMet - Storbyuniversitetet
Sigmund Eldevik OsloMet - Storbyuniversitetet

Kategori: Anvendt atferdsanalyse

Sammendrag: Studien tar for seg bruk av sufficient exemplare training i en matrise med ønsket om å oppnå rekombinativ generalisering (Frampton, 2016). Deltageren var en tre år gammel gutt med diagnosen atypisk autisme. Vi skulle lære han å kombinere subjekt og verb i en setning. Senere utførte vi samme prosedyre med farger og objekter. Deltageren kunne benevne verbene, subjektene, fargene og objektene fra før.