Nafo-seminaret

Nafo-seminaret har vært arrangert årlig siden foreningen ble stiftet i 1973. I mange år flyttet seminaret rundt på ulike steder, men siden slutten av 80-tallet har det blitt avholdt på Storefjell Resort Hotel på Golsfjellet i april/mai hvert år. Både omfanget av programmet på seminaret og oppslutningen om det har øket forholdsvis jevnt og trutt siden midten av 90-tallet, og de senere årene har seminaret blitt besøkt av i størrelsesorden 750 personer. Seminaret strekker seg over fem dager og er delt i et hovedseminar og et tilleggsseminar.

Programmet

Tilleggsseminaret

Nafo-seminaret starter med et arrangement vi har kalt tilleggsseminaret og som tar for seg et avgrenset tema som skifter fra år til år. Til tilleggsseminaret inviteres forelesere fra inn- og utland med spesiell kompetanse på det aktuelle temaet. På årets seminar var det etikk som sto i fokus, og professor Sven Arntzen fra Høgskolen i Telemark holdt forelesningen "Etikk og atferdsanalyse - et problematisk forhold?" som innledning til en svært vellykket paneldebatt over temaet.

Hovedseminar

Hovedseminaret starter på torsdag ettermiddag og varer frem til lunsj på søndag. Seminarprogrammet kommer i hovedsak til gjennom at medlemmer og andre melder inn forelesninger, symposier og postere til styret i foreningen høsten i forveien. I tillegg vil styret i foreningen tidvis invitere noen foredragsholdere til å forelese om spesielle temaer. Dette vil typisk være internasjonale størrelser som man mener det norske miljøet bør få gleden av å høre.

Det atferdsanalytiske miljøet har vært i vekst gjennom mange år, og dette reflekteres også i mengden program på hovedseminaret. De senere årene har vi i stadig større grad måttet begrense de enkelte forelesernes tid gjennom å samordne presentasjoner i tematiske symposier. Likevel har det de senere årene vært nødvendig å benytte inntil 10 forelesningssaler samtidig for å få plass til alt.

På seminaret i 2011 ble det for første gang og med stor suksess arrangert en egen postersesjon. Særlig gledelig var det at mange studenter bidro med slike presenstasjoner. På årets seminar ble postersesjonen videreført, og det synes åpenbart at denne vil bli et varig innslag på Nafo-seminaret i årene som kommer.

Workshopsesjonen var årets arrangementsmessige nyvinning, og i likhet med posterne som ble innført året før, synes dette å ha vært et stor suksess. Workshopene som ble avholdt på torsdag ettermiddag skilte seg fra forelesningene forøvrig ved å være mer undervisningspregede, og de hadde gjerne begrensninger i antall deltakere. Det er grunn til å tro at flere av workshopene som ble avholdt i år også vil bli å finne på neste års seminarprogram.