Presentasjoner innen andre temaer

Relasjoner til klienter, et stebarn i atferdsanalysen?

Børge Holden

Sykehuset innlandet HF

Atferdsanalysen har fokusert lite på at gode relasjoner til klienten kan styrke effekten av behandling. Det finnes en del om det her og der, men lite direkte. Jeg går gjennom hva ’gode relasjoner’ innebærer, og gjengir empiri som viser at gode relasjoner kan styrke behandlingseffekt. Jeg drøfter også atferdsanalytiske grep for å bedre relasjoner, og at ikke alle idealer alltid kan oppfylles. Jeg tar også opp faktorer som kan medføre direkte dårlige relasjoner, og som en bør styre unna. Til slutt har jeg en del anekdotiske eksempler på at atferdsanalytisk behandling, som i noen tilfeller til og med har inneholdt tvang, har styrket relasjoner mellom klienter og behandlere, det vil miljøpersonell og i dette tilfellet veiledende psykolog.

Format:Forelesning
Kategori:
Tid:Fredag (09:00-10:45)
Tema:Annet

Tips for å lykkes med rollespill i etablering og videreutvikling av personalferdigheter

Karl Kristian Indreeide

HAVA-Instituttet

Martin Olsson

Oslo kommune, Ullevålsveien 34

Rollespill kan være et effektivt virkemiddel for kompetanseøkning, men kan også framstå som en serie pinlige seanser som, når det kommer til stykket, gir lite endring i ønsket retning.

Én nøkkel til å lykkes med bruk av rollespill er å avklare hva slags funksjon rollespillet skal ha. Skal det brukes til å øve inn ferdigheter eller utforske handlingsalternativer? Eller er det en del av kartleggingen av en gitt persons atferdstopgrafier? En annen nøkkel til å lykkes med rollespill er å respektere generelle prinsipper for effektiv endring av atferd, særlig når rollespillet skal ha en ferdighetsøkende funksjon. ”Realisme” er sjelden tilstrekkelig for å få jobben gjort.

Foredragsholderne har omfattende erfaring med bruk av rollespill, særlig når det gjelder å etablere ønsket personalatferd, både innen miljøterapeutiske og skadeavvergende strategier.

Foredraget vil gå gjennom faktorer innen tilrettelegging og gjennomføring som har vist seg avgjørende for om man lykkes eller mislykkes med bruk av rollespill. Eksempler og demonstrasjoner vil inngå i foredraget.

Format:Forelesning
Kategori:
Tid:Lørdag (09:00-10:45)
Tema:Annet

Atferdsanalyse og kommunen

Hvordan øke sannsynligheten for at atferdsanalytikere får praktisere sitt fag ute i kommunene

Thore Ottershagen

Lunner kommune

Foredraget egner seg for personer som opplever at de ikke når frem med ønske om atferdsanalytisk arbeid på sin arbeidsplass eller som er nyutdannet. Hvordan kan de øke sannsynligheten for at de får utøve sitt fag. Hvilke erfaringer har de med kommunene og hvilke erfaringer har kommunene med dem.

Foredragsholder er vernepleier, leder for tjenestene til funksjonshemmede i Sørum Kommune og har lang erfaring både som fagperson , og å være leder for fagpersoner.

Foredraget er et forsøk på en erfaringsutveksling og dialog mellom deltagere og foredragsholder og tar utgangspunkt i egne erfaringer.

Format:Forelesning
Kategori:
Tid:Søndag (10:00-12:00)
Tema:Annet

Symposium: Organisering og kvalitetssikring av faglig forsvarlige tjenester

Terje Gundhus

Oslo universitetssykehus

Symposiet vil ta for seg fire bidrag som på forskjellige måter har organisert og kvalitetssikret heldøgnstjenester for psykisk utviklingshemmede for å sikre høy grad av faglig- og etisk forsvarlighet. Tema som vil bli belyst er bl.a. fagadministrasjon, personalopplæring, forenlig praksis, miniprosjekt og endring av arbeidskultur.


Opplever tjenesteytere at det er vanskelig å utføre forenlig praksis?

En presentasjon om kvalitetssikring av Fagadministrativ system (FAS)

Florus Groentjes

Ecura Bo og Habilitering


Bør alle tjenesteytere være oppdatert på gjeldende fagadministrasjon når de er i samhandling med tjenestemottakeren? Er helgevaktene like viktig i tjenesteyting enn de som jobber i 100%? Bolig Schu har utarbeidet et redskap for å kvalitetssikre forenlig praksis. Presentasjonen vil ta for seg utfordringer, planlegging, utvikling, iverksetting og oppfølging som er viktig for å ivareta et godt tilbud til tjenestemottakere.
I form av diagrammer blir det framvist en gradvis forbedring av kvalitetssikringen fra både Bolig Schu og Ullevålsveien 34 avd. 3.
Det skal også vises en videofilm av iscenesatt personalatferd før og etter igangsetting av tiltaket.
Hva er gunstigst metode for å oppnå en suksessrik felles ansvarsfølelse blant samtlige tjenesteytere?


Hvordan etablere faglig- og etisk forsvarlige tjenester til kvinne med autismespekterlidelse og høyfrekvent utfordrende atferd?

Etablering av personalferdigheter og organisering av vedlikeholdstrening

Steinar J. Nevland

Unicare BAB AS

Øystein Marrable

BAB Omsorg

Ragnhild Pedersen

BAB Omsorg


Innlegget vil beskrive forhold rundt etablering av miniprosjekt, organisering av tjenester, personalopplæring og samarbeid med pårørende og spesialisthelsetjenesten for en kvinne i tenårene med bl.a. autismespekterlidelse. Videre vil det bli redegjort for hvordan data ble brukt til å sikre riktig medikamentell behandling og evaluering av miljøterapeutiske tiltak.


Organisering av tjenester for utviklingshemmede med tilleggsdiagnoser i psykiatrispekteret

Hilde G. Stenberg

Sandefjord kommune

Ivar Enghaug

Sandefjord kommune


Med utgangspunkt i to tjenestemottakere med omfattende 4A-vedtak, ønsker vi i denne presentasjonen å redegjøre for organisering av bolig- og ambulante tjenester i Sandefjord kommune.


Utfordringer + endringer = muligheter

Hanne Bøe Tesfamichael

Lillehammer kommune

Karin M. Pladsen

Lillehammer kommune

Marita Andreassen

Lillehammer kommune


Innlegget er basert på arbeid som er gjort overfor personalet i en gruppebolig for fire brukere der lang tid med store utfordringer hadde ledet til et behov for endringer i arbeidskultur og en økt satsing på faglig arbeid. Vi vil beskrive arbeidet som har blitt gjort med å endre fokus i personalgruppa og presentere ulike verktøy som har blitt benyttet underveis.

Format:Symposium
Kategori:
Tid:Lørdag (09:00-13:00)
Tema:Annet

Mission impossible

- eller ser vi ikke skogen for bare trær

Jan Gunnar Berg

BAOS AS

Lars Ole Bolneset

Ridderne AS

En forelesning om forebygging, andre løsninger og tillitskapende tiltak for å unngå bruk av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning, med utgangspunkt i kravene i sosialtjenesteloven og pasientrettighetsloven.
En av de store utfordringene i arbeidet med å unngå bruk av tvang og makt er å ha en bred nok tilnærming til de situasjonen som utløser bruken av tvang. Likevel er det vår erfaring at mange av løsningene ofte kan være så enkle at de kan være vanskelige å komme på.
Gjennom presentasjon av praktiske eksempler viser vi hvordan en gjennom opplæring av ansatte, arbeide med ansattes holdninger, endringer i fysiske rammebetingelser, tilrettelegge for økt selvbestemmelse og gjennom å foreta enkle endringer i situasjonen som leder til bruk av tvang kan legge grunnen for en tjenesteyting med minst mulig bruk av alle former for tvang og makt.

Format:Forelesning
Kategori:
Tid:Søndag (10:00-12:00)
Tema:Annet

Kan man jobbe atferdsanalytisk med seksualitet? Noen eksempler.

Peter B. Zachariassen

Oslo universitetssykehus

Vi vil med denne gjennomgang diskutere hvordan atferdanalysen kan bidra til forståelsen av menneskelig seksualitet, og – ikke minst – belyse hvordan grunnleggende prinsipper fra anvendt atferdsanalyse/målrettet miljøarbeid kan benyttes i arbeidet med seksualitet i ft. mennesker med utviklingshemning og/eller gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. Det innebærer at vi kommer innom bl.a. datainnsamling, observasjon, definisjoner av målatferd, pre- og posttesting, funksjonelle analyser, oppgaveanalyse samt atferdsanalytiske prinsipp i opplæringsprogram. Sistnevnte vil inkludere bruk av positiv forsterkning samt imitasjon/modellæring m.m. Presentasjonen vil bli illustrert med en rekke eksempler fra klinisk praksis med vekt på 1) atferdsendrende tiltak ved utfordrende seksuell atferd og 2) opplæringstiltak over for utviklingshemmede med svake sosioseksuelle kunnskaper. Eksempler på utfordrende seksuell atferd vil være upassende eller farlig onaniatferd. Som et eksempel på et konkret opplæringsprogram vil vi gå gjennom deler av ”Sexuality Education for Children and Adolescents with Developmental Disabilities” (Florida Developmental Disabilities Council, Inc.) – et atferdsanalytisk basert program som ligger fritt tilgjengelig på Internett.

Format:Forelesning
Kategori:
Tid:Fredag (11:15-13:00)
Tema:Annet

Om Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning

- med spesiell vekt på makt og tvang

Cato Brunvand Ellingsen

NAKU

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning (NAKU) sin hovedoppgave er å utvikle det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for utviklingshemmede, og hovedmålgruppen er kommunalt ansatte. Kompetansemiljøet skal bidra til at kommunalt ansatte kan dra nytte av erfaringer i andre kommuner, av faglig veiledning i nettverk og av tilgang på forskning og fagutvikling ved høgskoler og universitet.

Forelesningen vil presentere NAKU, med særlig vekt på arbeid knyttet til makt og tvang. Det vil bli åpnet for dialog om tjeneste- og fagutvikling knyttet til arbeid for personer med utviklingshemning, samt om videre utvikling av kompetansemiljøet.

Format:Forelesning
Kategori:
Tid:Fredag (17:15-18:00)
Tema:Annet

Kan enkelte mennesker ta skade av å bli eksponert for pornografiske materiale?

Bernt Barstad

St. Olavs Hospital HF

For få år siden skjedde det en endring ift type pornografi som kan selges over disk her i Norge. Dette skjedde ved at "sladden" forsvant, i kjølvannet av dette skjedde også en endring i utvalget av porno, hvor tidsskrifter og filmer med tema orientert mot fetisjisme og SM.

Foreleser vil vise til denne endringen/ utviklingen og se dette i lys av utviklingshemmedes læringsstrategier, for derigjennom presentere og begrunne en hypotese om at porno kan være til skade for enkelte mennesker med utviklingshemning. Videre vil det vises til tiltak knyttet til pornobruk.

Format:Forelesning
Kategori:
Tid:Fredag (09:00-10:45)
Tema:Annet