Program for tilleggsseminaret onsdag 5. og torsdag 6. mai

Verbal atferd

Erik Arntzen

OsloMet - storbyuniversitetet


Verbal Behavior: Skinner’s great extrapolation

Julie S. Vargas

Skinner Foundation


In his 1938 book The Behavior of Organisms Skinner barely mentions human behavior, saying “Let him extrapolate who will.” Skinner himself was already extrapolating. This talk has two parts: The first part traces the development of Skinner’s analysis of verbal behavior from the 1930s to his 1957 book. The second part discusses Skinner’s basic classification of sources of control, including why a tantrum is not a mand, why a description of a past event is not a tact, and why a tact differs from a referent. Educational implications of the contingencies involved will illustrate Skinner’s analysis.


Lingual Behavior: Extending Skinner's Analysis of Verbal Behavior

Ernest Vargas

Skinner Foundation


Skinner’s analysis of verbal behavior concentrates on the controls over the verbalizer—speaker, writer, or gesturer. These controls derive from his experimental analysis of behavior and replace the hypothetical agency in conventional conceptions of meaning. His definition of verbal behavior requires a verbal community that shapes stipulated forms of action—language. Skinner addresses language and the lingual community and, more extensively, mediational actions. He forgoes their detailed examination for that of the verbalizer. Skinner’s Theory of Contingency Selection covers all components of lingual behavior. Lingual behavior results from the dynamic interaction among a lingual community, a mediator, and a verbalizer, and their respective milieus—social, physical, and biological. Skinner adumbrated the attributes of lingual behavior. A full account of lingual behavior requires the analysis of the dynamics and contingency controls over all attributes and their interaction.


Viten om språk, språkvitenskap og vitenskapelig språk- en vareopptelling med prognoser.

Jon Arne Farsethås

Leder i Nafo


Det er over femti år siden Skinner publiserte Verbal Behavior. Selv mente han at dette var hans viktigste arbeid. Hvordan kan man i dag vurdere bokens status og betydning i forhold til hva man har av kunnskaper om språk og språkfunksjoner, hvor denne kunnskapen er framkommet, og hvordan man tenker i de dominerende språkvitenskapelige miljøene?


Treningsopplegg innen verbal atferd i en atferdanalytisk tradisjon

Heidi Skorge Olaff

OsloMet - storbyuniversitetet


Trening på verbale responser har vært sentralt innefor tidlig og intensiv opplæring av barn med autisme basert på anvendt atferdsanalyse. Det er snart 50 år siden (siden tidlig på 1960-tallet) Ole Ivar Lovaas introduserte intensiv trening på verbal responser hos barn med utviklingsforstyrrelser. Dette regnes ofte som den første studien innefor atferdsanalytisk språkopplæring av barn med autisme. Siden den gang har ”Lovaas-modellen” blitt gradvis endret og vi har fått andre tilnærminger som Sundberg’s Verbal Behavior og Douglas Greer’s CABAS - tilnærming. Presentasjonen vil gi en oppsummering av hvordan noen retninger har utviklet seg samt en kort oppsummering av kjennetegn ved den enkelte tilnærming. Noen av kontroversene rundt hvilke strategier som er mest effektive i etablering av verbal atferd vil også bli belyst, herunder Discrete Trial Teaching (DTT) vs Natural Environment Teaching (NET) tilnærminger. Avslutningsvis vil presentasjonen gi en vurdering av hvordan det norske fagfeltet har utviklet seg.


Reduksjon av ikke-adekvat verbal atferd gjennom trening av verbale klasser

Monica Vandbakk

OsloMet - storbyuniversitetet

Arnt Gisnås

Oslo universitetssykehus


En plan for etablering av funksjonell og adekvat verbal atferd er viktig også hos voksne personer med utviklingshemning. Mange har utviklet lite rasjonell og adekvat verbal atferd, så som psykotisk tale. Slik atferd er ofte betraktet som atferd som i liten grad påvirkes av miljømessige hendelser. Formålet med denne studien var å trene ulike verbale operanter hos en voksen dame med autisme og utviklingshemning for å redusere forekomst av ikke-adekvat eller psykotisk atferd. Prosedyren var basert på en studie gjort av Arntzen m. fl. (2006). Resultatene viste at det var mulig å etablere et mer funksjonelt verbalt repertoar hos målpersonen ved hjelp av denne prosedyren, og posttestene viste at både varighet og antall igangsatte samtaler av psykotisk karakter ble betydelig redusert.


Etablering av reseptivt og ekspressivt språk hos barn med autisme og andre utviklingsforstyrrelser

Kim Liland

Senter for tidligintervensjon

Astrid Synnøve Valmo

Senter for tidligintervensjon


Innenfor tidligintervensjon har det tradisjonelt vært vanlig å dele språkopplæringen inn i reseptivt og ekspressivt språk. Et overordnet mål for opplæringen er å etablere de ulike ferdighetene på et generalisert nivå. For å komme dit trenger man et opplæringsprogram som er tilpasset det enkelte barn, med tanke på valg av stimulusmateriell, valg av målrespons, mestringskriterier, læringshastighet og motivasjon. Presentasjonen vil vise eksempler på oppbygging og trening av ulike programmer.


Sammenligning av topografibasert og seleksjonsbasert verbal atferd

Tore Vignes

Gjesdal kommune


Jack Michael (1985) skiller mellom to typer av verbal atferd, seleksjonsbasert og topografibasert. Dette skillet er nyttig når en skal velge enklere og mer fastlagte former for kommunikasjon for personer som i alle fall inntil videre ikke har forutsetninger for å lære mer avansert kommunikasjon. Denne forelesningen beskriver dette perspektivet, samt faktorer som bør påvirke valg av kommunikasjonssystem. Forelesningen vil gå gjennom Vignes (2007) som sammenlignet topografibasert og seleksjonsbasert verbal atferd hos tre personer med autisme og utviklingshemning og tre normalt utviklede barn i forhold til hvilket perspektiv som var mest effektivt ved innlæring.

Format:Tilleggsseminar
Kategori:
Tid:Onsdag (15:30-19:00)
Torsdag (09:00-13:00)