Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Symposium: Behandling i fokus, rett og slett!

Kai-Ove Ottersen

Sykehuset innlandet HF

Behandling av utfordrende atferd etter atferdsanalytiske prinsipper er ofte basert på funksjonelle analyser. I innledningen vil det bli gjennomgått ulike former for funksjonelle analyser. Videre beskrives mulige behandlingsalternativer basert på funksjonelle analyser, men også behandling der funksjonelle analyser ikke er utført eller der resultatene ikke er entydige nok. Resten av symposiet består av eksempler på behandling, gjennomført på ulike måter og på ulike arenaer.


Enkel, mekanisk og lærerik avverging av direkte farlig atferd

Børge Holden

Sykehuset innlandet HFOm å rydde i menneskerotet

Trude Hoksrød

Lillestrøm kommune”Du skal ikke…”: En enkel atferdsavtale om hva klienten ikke skulle gjøre reduserte plaging av naboer og ansatte

Stein Modig Andersen

Stendi Heimta AS


Presentasjonen mangler foreløpig en omtale


Samhandlingsregler-Enkle råd førte til store endringer hos en 12 år gammel gutt

Jan-Ivar Sållman

Sykehuset innlandet HFReduksjon av en ungdoms fysiske og verbale utagering mot mor og far

Kai-Ove Ottersen

Ecura Bo og Habilitering


Format:Symposium
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Fredag (14:30-17:15)

Forekomst av mands ved to stimulusbetingelser hos to personer med Alzheimer sykdom

Sjur Granmo

Høgskolen i Østfold

Siv Leirvik

Høgskolen i Østfold

Pernille Andersen Lund

Høgskolen i Østfold

Jon A. Løkke

Høgskolen i Østfold

Jørn Arve Vold

Råde kommune

En review av studier fra tiden 1989 til 2004, som omhandler Skinners verbale operanter, frambringer et stort omfang av studier på operanten "mand". Likevel er mandrepertoaret til personer med demens lite beskrevet. Studien omhandler en beskrivelse av forekomsten til mand under stimulusbetingelsene Incidental Teaching og Interupted Behavior Chain. Deltakerne er to sykehjemsbeboere med Alzheimer sykdom. Datainnsamlingen innebar frekvensregistrering med partial interval recording med 2 minutters intervaller over fem økter med Incidental Teaching-betingelsen og fire økter med Interupted Behavior Chain-betingelsen. Dataene viser stor variasjon av manding under betingelsene og at deltakerne ikke nødvendigvis frambringer mand selv om betingelsene i miljøet skulle tilsi det. Framtidige studier bør inkludere en preferansekartlegging før Interupted Behavior Chain-betingelser som benytter spiselige stimuli, eller se på forekomsten av mand under betingede motivasjonelle operasjoner.

Format:Poster
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Etablering av grunnleggende språkferdigheter og tale hos ung mann med alvorlig grad av utviklingshemming

Fra manglende auditiv oppmerksomhet til imitasjon av ord, manding, tacting og intraverbaler

Tonje Gellein Åstad

Ås kommune

Tjenestemottaker er en ung mann med multifunksjonshemming og alvorlig grad av utviklingshemming. Gutten hadde ikke talespråk men kunne fremme lyder for å vise ubehag eller ”takke ja” til tilbud. Det var usikkert om dette var funksjonelt. Grunnet mye utagerende atferd ble trening startet for å etablere funksjonelt ”ja” og ”nei” gjennom andre lyder som for eksempel ”akk- akk” som ble tillagt funksjonen ”nei”. Dette fungerte rimelig godt og språktrening ble derfor vurdert videreført. Den største utfordringen i starten var å etablere auditiv stimuluskontroll og imitasjon av lyder.

Treningen som ble iverksatt bestod i første fase av å etablere grunnleggende språkferdigheter som å ha oppmerksomhet (blikk) mot trener, holde hender og kropp i ro og være i treningssituasjoner. Deretter ble et nitidig arbeid på å etablere vokal imitasjon på enkeltlyder initiert.
Forelesningen vil beskrive progresjonen fra dette nivået og frem til etablering av imitasjon av ord, mands, tacts og intraverbaler.

Video av trening og ulike opplæringsteknikker som prompt-pompt/fading og shaping fra de ulike fasene vil bli vist.

Format:Forelesning
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Lørdag (11:15-13:00)

Workshop: Forebyggende atferd

Karl Kristian Indreeide

HAVAInstituttet

Aggressiv og voldelig atferd oppstår ikke i et vakuum. Truende eller farlig oppførsel igangsettes og opprettholdes som regel av andre personers atferd. Det er heller ikke vilkårlig hvilke typer atferd som fungerer som diskriminative stimuli, motivasjonelle operasjoner eller forsterkere for aggressiv og voldelig atferd. Atferd som legger til rette for aggressiv og voldelig atferd er som regel typisk ikke bare i individets historie, men i menneskeartens historie. Likeledes er det atferdstopografier, verbale og nonverbale, som typisk legger til rette for fravær av aggressiv og voldelig atferd. Slike atferdstopografier kan vi kalle ”forebyggende atferd”. Målet for workshopen er å styrke deltakernes repertoar av forebyggende atferd.

Format:Workshop
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Torsdag (16:00-19:00)

Workshop: Hvordan utarbeide effektive tegnøkonomisystemer, etablere og sikre opprettholdelse av betinget forsterkningseffekt

Jonny Finstad

Mjøsen Bo og Habilitering AS

Helt siden B.F. Skinners ”The Behavior of Organisms” fra 1938 har betinget forsterkning vært et mye drøftet og anvendt prinsipp i atferdsanalysen. I 1968 presenterte Allyon og Azrin ” The Token Economy: A Motivational System for Therapy and Rehabilitation”, som handler om utarbeiding av effektive tegnøkonomisystemer.
I dag er tegnøkonomi anvendt med stort hell i en rekke prosedyrer som struktureringsprogrammer, opplæringstiltak og i atferdsreduserende tiltak som for eksempel DRO.
Workshopen tar sikte på å gi deltagerne grunnlag for selv å etablere nøytrale stimuli som betingede forsterkere, utarbeide effektive tegnøkonomisystemer, lage forsterkningsarrangement som forebygger avbetinging, samt lage ulike former for spare-/bonussystemer. Det vil bli noe teoretisk innføring (ca. 1,5 time) og masse praktiske eksempler. Det er muligheter for deltagerne til å drøfte mulig måter å arrangere tegnøkonomi på de tjenestemottakerne de selv jobber med.

Format:Workshop
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Torsdag (15:00-19:00)

Workshop: Strategier for å etablere flyt i atferd hos personer i alle aldre

Jan-Ivar Sållman

Sykehuset innlandet HF

Dag Gladmann Sørheim

Karlsrud skole

Presisjonsopplæring (PO) er etter hvert godt kjent i Norge, og erfaringer viser at det kan være et effektivt system i opplæring.

Workshopen gir en introduksjon i Presisjonsopplæring og det sentrale er strategier for etablering av flyt i atferd hos personer i alle aldre. Registrering i Standard Endringsskjema (SES) er en del av workshopen, men ikke hovedinnhold. Det legges opp til noen praktiske øvelser med veiledning fra presentørene.
Presentørene benytter seg av analoge og digitale hjelpemidler under workshopen. Dette kan være alt i fra flashcards til dataprogrammet ”Tempolex”.

Fokus gjennom workshopen er: 1) oppnåelse av flyt, 2) strategier for måloppnåelse, 3) deling av individuelle caser (der det kan tas opp spesifikke spørsmål rundt elever deltakerne arbeider med, profiler og registreringer i SES).

Format:Workshop
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Torsdag (16:00-19:00)

Workshop: Klinisk atferdsanalyse for de fleste

- praktisk rettet innføringsworkshop i Acceptance and commitment Therapy (ACT)

Trym Nordstrand Jacobsen

ACT&BET instituttet

Funksjonell kontekstullt orienterte terapier innenfor en tradisjonell samtaleterapi-ramme har de siste årene blitt utviklet/mer synlig. Blant de mest fremtredende er Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Behavioral Activation og Functional Analytic Psychotherapy.

ACT er en tilnærming hvor formålet er å fremme psykologisk fleksibilitet og verdibaserte handlingsmønstre. I ACT er det særlig 6 hovedprosesser man arbeider med for å fostre psykologisk fleksibilitet: kontakt med her og nå; kognitiv defusjonering; fleksibel selv-perspektivtaking; klargjøre personlige verdier; engasjere seg i verdibaserte handlinger.

Denne workshopen gir deltakerne mulighet til å lære om ACT, både gjennom å selv få "kjenne på" de sentrale prosessene i ACT gjennom øvelser i større og små grupper, og teoretisk gjennom mer undervisningsbaserte bolker. Formålet med workshopen er å gi deltakerne en innføring og grunnleggende forståelse for de sentrale prosessene i ACT; både de som leder til psykologisk infleksibilitet/psykopatologi og deres motsatser som leder til psykologisk fleksibilitet og mer effektive og verdifulle liv.

Vi vil også se på hvordan ACT kan brukes til å ramme inn og integrere både Behavioral Activation og Functional Analytic Psychotherapy.

Format:Workshop
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Torsdag (14:00-19:00)

Workshop: Målrettet arbeid med sosial ferdighetstrening

Asbjørg Merete Berget

Sykehuset Innlandet, Habiliteringstjenesten i Oppland

Bente Svendsrud

Oslo universitetssykehus

Aggression Replacement Training (ART) er en metode for trening i sosial kompetanse som består av komponentene sosial ferdighetstrening, sinnekontrolltrening og moralsk resoneringstrening. Treningen foregår i grupper på 4-8 elever. Forelesningen vil gi en kort innføring i ART, med en fordypning i komponenten sosial ferdighetstrening.

Deltakerne vil gjennom praktiske oppgaver få erfart hvordan en gjennomfører treningen, velger ut ferdigheter for treningen, samt arbeider med opprettholdelse av ferdighetene. Videre vil det i form av en casepresentasjon gis eksempel på hvordan programmet kan brukes ovenfor mennesker med autisme og psykisk utviklingshemming.

Målet med workshopen er at deltagerne skal lære å arbeide målrettet med innlæring av sosiale ferdigheter.

Format:Workshop
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Torsdag (15:00-19:00)
Tema:Opplæringsmetodikk og pedagogikk

Lett forståelig formidling av atferdsanalytiske prinsipper

Presentasjon av to atferdsanalytiske bøker

Are Karlsen

Senter for Forebygging, Tønsberg

Jørn Isaksen

Sykehuset Innlandet

Foreldrepappen – Kjøreregler for en positiv barneoppdragelse (Karlsen og Isaksen, 2008) hadde som formål å formidle virkningsfulle prinsipper i barneoppdragelse. Prinsippene er atferdsanalytiske, men beskrevet med et enkelt språk uten bruk av fagterminologi. Boka retter seg både mot foreldre og fagfolk.

Innføring i Atferdsanalyse (Isaksen og Karlsen, 2013) er en ny innføringsbok i anvendt atferdsanalyse. Boka gjennomgår sentrale begreper og prinsipper i atferdsanalysen, og gir en rekke eksempler på hvordan atferdsanalytisk arbeid kan gjennomføres i praksis. Boka er relevant både for studenter, fagfolk og andre som vil lære mer om hvordan en endrer atferd.

Format:Poster
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Atypisk autisme, identitet og ”normalitet”

Hvordan sikre kvalitativ inkludering uten at ”normalitet” skal overstyre utvikling av egen identitet? Case fra Byåsen skole

Trude Nordhuus Moe

Byåsen skole

Tove Aunaas

Byåsen skole

Kine Spigseth

Byåsen skole

Hanne Fiskaa

Båsen skole

”Mobilt team” er en nytenkt, annen måte å organisere spesialpedagogisk opplæring på for å ivareta elever med utfordrende atferd. Deler av teamet jobber primært med autismespekterforstyrrelse og bruker autoritativ treneratferd og avtalestyring som verktøy. Teamets medlemmer gir også veiledning til kontaktlærere og andre som jobber daglig med elevene.

Case: Gutt på 6. trinn med atypisk autisme og lett psykisk utviklingshemming. Gutten viser sosialt uforutsigbar atferd både overfor medelever og voksne. Vi demonstrerer praktiske eksempler på opplæringstiltak, bl.a. med avtalestyring, både på grupperom og sammen med klassen. Eleven skal bygges «innenfra» som et fundament i sosialiseringen. Eleven deltar ukentlig i 7-12 timer ordinær undervisning.

Format:Forelesning
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Fredag (16:00-16:45)

Erfaringer med ABA/EIBI i skolen

Anniken Vig Hellerdal

Sætre skole, Hurum kommune

ABA står for Applied Behavioural Analysis mens EIBI betyr Early Intensive Behavioural Intervention.

Sætre skole i Hurum kommune gir intensiv behandling etter denne modellen til fire elever med diagnosen autisme. Alle elevene går i vanlige klasser og følger vanlig undervisning men mottar deler av sin undervising i liten gruppe eller en-til-en. Elevene får opplæring på skolen, SFO og i hjemmet. Opplæringen følger programmer etter en logisk rekkefølge basert på trinnvis suksess. Klevstrand-klinikken veileder ukentlig ansatte og foreldre.

Forelesningen vil inneholde casepresentasjoner av de fire elevene, gjennomgang av ABA/EIBI modellen, samt presentasjon av data som viser effekter av opplæringen. Det vil også bli presentert erfaringer fra hvordan vi har jobbet for å sikre overganger fra barnehage til skole, og fra barneskole til ungdomskole.

Foreleseren er vernepleier og spesialpedagog og jobber selv direkte med elevene på Sætre skole, samt veileder andre ansatte som jobber etter denne metoden.

Format:Forelesning
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Fredag (11:15-13:00)

Workshop: Atferdsavtaler

Terje Gundhus

Oslo universitetssykehus

Jan Laursen

Oslo universitetssykehus

Workshopen innledes med at deltakerne får en introduksjon av hovedelementene i avtalestyring med blant annet videodemonstrasjon. Det vil bli utdelt oppgaver som omhandler hvordan planlegge, utforme og iverksette et avtalestyringstiltak. Oppgavene besvares gruppevis og presenteres i plenum. Det vil bli gitt løpende veiledning under gruppearbeide.

Ved gruppeinndelingen vil det bli tatt hensyn til om noen av deltakerne kommer fra samme tjenestested eller hva slags erfaringsbakgrunn de har med bruk av atferdsavtaler.

Deltakerne forventes å ha noe kunnskap om og evt. erfaring med de metodiske prinsippene i atferdsavtaler.

Format:Workshop
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Torsdag (14:00-18:00)

Workshop: Funksjonelle analyser

Kari Anne Torp Bertelsen

Halden Kommune

Marianne Solvang

Halden kommune

Monica Thowsen

Halden kommune

Espen Søyland

Halden kommune

Workshopens tema er funksjonelle analyser som brukes for å identifisere miljømessige årsaker til at utfordrende atferd. En type funksjonelle analyser er FAK-analyser, eller deskriptive analyser. Workshopen består av grunnleggende opplæring i FAK-analyser. Deltagerne gjennomfører ett kort opplæringsprogram bestående av forelesning og gjennomgang av eksempler på konkrete og ikke-konkrete beskrivelser av observasjoner. Deltagerne øver på direkte observasjon og konkrete beskrivelser av foranledninger og konsekvenser. De praktiske øvelsene er basert på video-opptak av personer med utfordrende atferd. Målet med opplæringen er at deltagerne skriver konkrete, objektive beskrivelser av foranledninger og konsekvenser av atferd basert på observasjoner. Analysene er grunnlag for å trekke slutninger om atferd, og er viktige ferdigheter når funksjonelle analyser benyttes. Workshopen krever ingen forkunnskaper og er aktuell for alle som er interessert i funksjonelle analyser og krever aktiv deltagelse.

Format:Workshop
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Torsdag (15:00-19:00)

Symposium: Tidlig intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse

Svein Eikeseth

OsloMet - storbyuniversitetet

Tidlig intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse (TIOBA) er en opplæringsform blir mye benyttet i norske barnehager. Opplæringsformen blir blant annet benyttet ovenfor barn med autismespekterforstyrrelser (ASF). I symposiet blir det presentert ulike opplæringsformer som blir anvendt ovenfor førskolebarn med ASF.


Pivotal Response Treatment (PRT)

Kenneth Larsen

Oslo universitetssykehus - Ullevål

Alvdis Roulund

Glenne regionale senter for autisme

Anne Ekrheim

Glenne regionale senter for autisme

Mari Østgaard

Kapellveien habiliteringssenter


Pivotal Response Treatment (PRT) eller opplæring i kjerneferdigheter er en evidensbasert intervensjon for barn med ASF. PRT fokuserer på opplæring i de miljøer barna til en hver tid befinner, retter seg spesifikt inn mot kjerneområder. Disse områdene anses som fundamenter som fremmer bedre og generaliserte forbedringer innen mange andre områder.

Regionalt fagmiljø for autisme, adhd, tourettes syndrom og narkolepsi vil i samarbeid med Koegel Autism Center bidra til å utdanne og sertifisere en gruppe fagpersoner i metoden PRT. Denne gruppen vil etter gjennomført sertifisering ha ansvar for kurs og konsultasjoner til andre fagpersoner.

Forelesningen vil beskrive system for kvalitetssikring av PRT og hvordan dette skal implementeres i Helse Sør-Øst.


Etablering av lese- og skriveferdigheter

Inger Karin Almås

Høgskolen i Oslo og Akershus


Lesing er en viktig ferdighet både i skolesammenheng og i dagligdagse situasjoner. Leseopplæring kan også være et nyttig hjelpemiddel i taletrening.

I presentasjonen vil det bli fokusert på leseopplæring for en gutt på 5 år med diagnosene autisme og utviklingshemning. Opplæringen ble gjennomført i barnehagen. Det vil bli en gjennomgang av progresjon og resultater i leseopplæringen fra etablering av matching ferdigheter (matching av bokstaver og ordbilder), lydering av enkelt bokstaver, gi riktig bokstav til trener på forespørsel, lesing av to bokstaver hvor det gradvis ble økt til fem bokstaver og matching av riktig ord til riktig bilde. Under alle trinnene ble det vekslet mellom snakker og lytter atferd i tillegg til skriveopplæring.


Etablering av trenerferdigheter ved bruk av videokonferanse

Aina W Hay-Hansson

Vestre Viken HF


Tidlig intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse (TIOBA) tilbys ved flere spesialisthelsetjenester i Norge og i enkelte kommuner, eksempelvis Senter for Tidlig Intervensjon i Oslo. Hensiktsmessig implementering av TIOBA fordrer veiledning minimum annenhver uke. Reisetid kan reduseres dersom veiledning og opplæring kan gjøres ved bruk av videokonferanse.

Forelesningen vil gjennomgå en undersøkelse av effekten av opplæring ved bruk av videokonferanse. Fjorten trenere deltok og ble målt direkte på utføring av grunnleggende Discrete Trail Teaching (DTT) in vivo med barn med autisme. Resultatene så langt viser at bruk av videokonferanse kan være en virkningsfull, rask og kostnadsbesparende måte for å lære personalet hvordan en utfører grunnleggende DTT.


Etablering av kompleks intraverbal atferd hos barn med ASD ved å trene benevning av objekter på et bilde som alle er innenfor samme kategori

Elisabeth Ulvestad Rustebakke

Høgskolen i Oslo og Akershus

Sigmund Eldevik

Høgskolen i Oslo og Akershus


Studien tar for seg kompleks intraverbal atferd og vil undersøke om man kan lære barn med autisme å benevne flere ting innenfor en kategori ved bruk av visuelle stimuli som prompt og multiple eksemplartrening som protokoll.

Det ble gjennomført 10 probe spørsmål før treningen, som dannet en baseline. Disse spørsmålene/kategoriene ble ikke trent. De samme 10 spørsmålene ble gjentatt etter treningen var gjennomført. Det ble brukt et Non-concurrent multiple baseline design på tvers av deltakere.

Treningen bestod av følgende: På instruks ”hva hører hjemme…” blir barna bedt om å benevne et minimum av 5 ting som hører hjemme i den gitte kategorien. Dersom barnet ikke svarer, eller svarer for få, blir et bilde av kategorien presentert. Barnet får så instruksen på nytt. Når barnet kan nevne 5 ting innenfor kategorien med bildet tilstedet blir bildet tatt bort og barnet får samme instruks ”Hva hører hjemme…”. Når barnet kan benevne 5 ting uten bildet tilstedet går man videre til neste kategori. Hjelpeinstruks underveis i trening var vokale ytringer som ”Du kan se for deg bildet i hodet også prøve og nevne flere ting”.


Kan man ved hjelp av en voksen modell etablere nonsens setningsstruktur hos vanligfungerende barn

Mette Sørensen

Høgskolen i Oslo og Akershus

Svein Eikeseth

OsloMet - storbyuniversitetet


Det hevdes at en atferdsanalytisk forståelse av verbalatferd forutsetter at all atferd etableres gjennom eksplisitt forsterkning. Dette er en feilaktig fremstilling av atferdsanalysen. En atferdsanalytisk forståelse innebærer at verbalatferd kan etableres bl.a. ved hjelp av modellering og i fravær av eksplisitt forsterkning (Schlinger 1995). I følge Palmer (1996) er ”parity” en viktig forsterker i språktilegnelsen. Parity innebærer den automatiske forsterker som oppstår når man hører sin egen stemme si det samme som en modell har sagt. Det foreligger noen studier som har vist at barn kan tilegne seg verbalatferd ved hjelp av modellering (Wright 2006; Whitehurst et al., 1974; Østvik, Eikeseth, & Klintwall, 2012). Det er imidlertid uklart om påvist endring i verbalatferd skyldes endring av stimuluskontroll eller om barna faktisk har lært en ny atferd. Dette fordi den nye språkstrukturen eksisterete fra før i barnas språkkultur. I denne studien har vi etablert en grammatikalsk form som ikke eksisterer fra før i barnas språkkultur. Etablering av denne språkstrukturen innebærer således at barna har tilegnet seg ny verbalatferd som et resultat av modellering. Designen var en multippel baseline design på tvers av deltagere. Deltagerne var tre vanlig fungerende barn på litt over 3 år.


En analyse av verbal stimulus kontroll for intraverbal atferd: Implikasjoner for praksis og anvendt forskning

Svein Eikeseth

OsloMet - storbyuniversitetet


Et fellestrekk ved den mangelfulle språkutviklingen hos mange barn med autisme (og andre utviklingsforstyrrelser) er en manglende tilegnelse av et komplekst intraverbal repertoar. Vanskelighetene med å lære intraverbal atferd kan til dels være knyttet til det faktum at stimulus kontroll for slik atferd vanligvis innebærer svært komplekse verbale stimuli. Verbal stimulus kontroll for intraverbal atferd kan innebære diskriminative stimuli, kondisjonal stimulus kontroll, og/eller compound (sammensatte) stimuli. Denne presentasjonen viser eksempler på ulike typer stimulus kontroll, og hvordan man ved hjelp av å trene lytteratferd kan etablere kompleks intraverbal atferd. Det gis implikasjoner for språktrening og anvendt forskning.

Format:Symposium
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Lørdag (09:00-13:00)

Symposium: Teknologiske løsninger i atferdsanalytisk arbeid

Stein Evensen

Horten kommune


Velferdsteknologi på læringsområdet; et tema for atferdsanalysen?

Maskinlæring, kunstig intelligens, seleksjonsbaserte systemer - hva finnes og hvordan brukes de?

Stein Evensen

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndorm og Narkolepsi

Kenneth Larsen

Regionalt fagmiljø for autisme ADHD, Tourettes syndrom og Narkolepsi


1. del; Velferdsteknologi er et satsingsområde i Norge. Bruk av teknologi for å øke læring, mestringsevne og derved livskvaliteten til tjenestemottakere og samtidig hente ut gevinster for samfunnet er meget aktuelle temaer. En gjennomgang av utviklingen på området gis. Politisk, faglig og teknologisk. Regionalt fagmiljø deltar i et nordisk nettverk for velferdsteknologi og arbeidet her vi bli presentert.

2. del. Kan maskiner lære? Velferdsteknologi for læringsområdet bygger i stor grad på seleksjonsbaserte systemer. En gjennomgang av teori og anvendelse for atferdsanalysen blir gitt


Opplæring i bruk av IPhone i gruppe.

Opplæring i bruk av personlig digitale assistenter /håndholdte enheter for personer med autismespektrumforstyrrelser, ADHD og Tourettes syndrom.

Stein Evensen

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og Narkolepsi

Kenneth Larsen

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og Narkolepsi


Prosjektet undersøker om opplæring i bruk av standard teknologi som leveres med PDA vil kunne øke mestring av utfordringer relatert til eksekutive funksjoner hos personer med ASF, ADHD og Tourettes syndrom. Prosjektet vil utvikle og prøve ut en undervisningspakke for personer med ASF, ADHD og Tourettes syndrom og eksekutive funksjonsvansker og deres nærpersoner.

Undervisningspakken er basert på anvendt atferdsanalyse, den forskning som er tilgjengelig knyttet til eksekutive vansker hos målgruppen, forskning på bruk av PDA og klinisk erfaring med målgruppen. Sentrale elementer/tema i opplæringspakken vil omhandle eksekutive vansker, teknologien i PDA, bruk av kalender, påminnelser og lokalisasjonsbasert informasjon.

Resultater og erfaringer fra en, eller to grupper blir presentert.


Nettbrett og mobiltelefoner til opplæring og registrering

en presentasjon av de beste programmene ("appene")

Dag Gladmann Sørheim

Karlsrud skole

Ida Sofia Koskela Nordahl

Høgskolen i Oslo og Akershus


En rekke apper egner seg fint i opplæringssituasjoner, for eksempel til å etablere verbal atferd, akademiske ferdigheter eller til problemløsning. I tillegg finnes tusenvis av spill, bilder, video og musikk, viss stimuli kan være effektive forsterkere. Tegnøkonomi-brett kan også lastes ned. De beste opplæringsappene vil bli presentert.

Disse håndholdte enhetene tilbyr også mange gode registreringsverktøy, som kan erstatte permer, skjemaer og blyanter. Registreringsappene er nøyaktige, brukervennlige og tidsbesparende. De beste registreringsappene vil bli presentert.

Foredraget vil være praktisk rettet, og passer til alle som jobber med tjenesteyting basert på anvendt atferdsanalyse.

Format:Symposium
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Fredag (09:00-13:00)

Omfanget og funksjonen til to problematferder hos en person med demens

Vibeke Jacobsen

Høgskolen i Østfold

Andreas Nygaard

Høgskolen i Østfold

Jon A. Løkke

Høgskolen i Østfold

Jørn Arve Vold

Råde kommune

I studien er direkte observasjon og scatterplot med frekvensregistrering benyttet for å finne omfanget av urin/avføring utenom toalettbesøk og be om å skifte bukse. Indirekte funksjonelle analyser som MAS og FAI er benyttet sammen med direkte observasjon for å finne atferdenes funksjon. Resultatene viser at urin/avføring utenom toalettbesøk og be om å skifte bukse forekommer fra en til tre ganger per økt. FAI og direkte observasjon viser at problematferdene er opprettholdt av oppmerksomhet. MAS indikerer at oppmerksomhetsfunksjonen ligger litt over materiell og sensorisk funksjon. Videre arbeid bør inkludere andre problematferder som er i kjede med problematferdene og tiltak som NCR for å redusere problematferdene til null.

Format:Poster
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Atferdsavtaler

Vil bruk av atferdsavtaler øke fysisk aktivitet i en treningssituasjon hos en overvektig kvinne med Downs syndrom?

Marianne Nævdal

Monica Vandbakk

Høgskolen i Oslo og Akershus

Folk flest liker å ha kontroll over og styre sin egen hverdag. Mange av oss har en almanakk, kalender eller dagbok som vi skriver ned hva vi skal gjøre i løpet av uka. Vi setter oss mål som vi ønsker å fullføre innen et spesielt tidspunkt. Noen ganger er man kanskje ikke like motivert til litt tyngre gjøremål, og da kan atferdsavtaler være fint å bruke. Det er mye empiri som har vist at atferdsavtaler kan være en egnet metode for å påvirke enkeltindividers atferd. Den aktuelle studien omhandler en kvinne i midten av trettiårene med Downs syndrom. Hun er sykelig overvektig med en BMI på 46.44. I dette studentprosjektet ønsket vi å øke målpersonens fysiske aktivitet for på sikt å få en vektnedgang og bedre kondisjon. Det ble dermed satt i gang en atferdsavtale og et treningsprogram hun skulle utføre en gang i uken i tillegg til aktivitetene hun hadde ellers. Det ble benyttet et kriterie-endringsdesign for å kunne registrere om hun klarte å fullføre målene i treningen som vi hadde satt oss. Resultatene viste oss at hun hadde en god fremgang og oppnådde alle målene i treningsprogrammet.

Format:Poster
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Jobb34

Det lønner seg med tegnøkonomi

Martin Olsson

Oslo kommune, Ullevålsveien 34

Camilla Lavik

Oslo kommune, Ullevålsveien 34

Jobb34 er et prosjekt drevet av Ullevålsveien34. Formålet med prosjektet er i første omgang å etablere et arbeidsrettet dagtilbud for to beboere i Ullevålsveien 34, med spesielt stort oppfølgingsbehov.

Foruten å fylle arbeidsdagen med meningsfulle aktiviteter, er en av hovedmålsettingenene å utvikle effektive og individuelt tilpassede lønns og bonussystemer - ved bruk av atferdsanalytiske prinsipper.

Ved å benytte tegnøkonomi og kontant betaling formidles forsterkende hendelser kontingent på ønsket atferd. Eksempler på dette er oppmøte på jobb, gjennomføring av dagens arbeidsoppgaver, riktig bruk av arbeidsklær og krav til hygiene. Målbare arbeidskrav og måling av oppmøte på jobb er også viktige faktorer i Jobb34.

Det er laget forskjellige systemer som vises frem i presentasjonen.

Format:Poster
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Tegnøkonomi og forsterkning av oppmøte etter friminutt i en barneskole

Mai Linda Andresen

Høgskolen i Østfold

Jon A. Løkke

Høgskolen i Østfold

I denne studien dokumenteres effekten av tegnøkonomi på en klasse i barneskolen. Deltakerne er 16 elever mellom syv og åtte år. Målet innebar at 80 % av elevene var inne i klasserommet 5 minutter etter at det hadde ringt inn. Funksjonelle analyser viste at det var mer spennende å være ute i skolegården enn å komme inn til klassen etter at det hadde ringt inn. Tiltaket ble utført i klasserommet til elevene. Datainnsamlingen er planlagt og samlet inn i tråd med en ABAB design. Data viser at tegnøkonomi har god effekt på å få inn elevene til ønsket tid etter friminutt. Tiltaket er enkelt og er mulig å videreføre med lærere som tilretteleggere.

Format:Poster
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Atferdsanalytisk tiltak basert på NCR, DNRO og momentary DRO, overfor multifunksjonshemmet dame som skriker i ulike situasjoner

Ole-Jørgen Hess

Høgskolen i Oslo og Akershus

Monica Vandbakk

OsloMet - storbyuniversitetet

Det å kunne delta i sosiale settinger er vesentlig for de fleste, det at man har atferd som gjør at man blir mye isolert kan gjøre livet monotont og kjedelig. I studien presenteres et atferdsanalytisk tiltak basert på NCR (ikke kontingent forsterkning), og DNRO (differensiell negativ forsterkning av annen atferd) og «momentary» DRO (differensiell forsterkning av annen atferd), overfor skriking. Målpersonen var en kvinne med multifunksjonshemning. Hennes hyppige og voldsomme skriking medførte at hun ble mye isolert i sin leilighet. Det ble foretatt en funksjonell analyse som viste at atferden var opprettholdt av oppmerksomhet og det å komme bort fra situasjoner. En AB design ble benyttet og det ble registrert antall skrikeepisoder. Resultatet viste at målpersonen hadde betydelig nedgang i skriking.

Format:Poster
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Etablering av hensiktsmessig døgnrytme hos en 18 år gammel gutt med diagnosen ADHD ved hjelp av enkle atferdsavtaler

May Anita Belseth

Høgskolen i Oslo og Akershus

Linda Gjerstad

Høgskolen i Oslo og Akershus

Monica Vandbakk

OsloMet - storbyuniversitetet

Å ha gode rutiner for hensiktsmessig døgnrytme kan være en viktig del av hverdagen for de aller fleste, når man har ekstra utfordringer i hverdagen som ved ADHD kan dette være ekstra viktig. Studien handler om en gutt på 18 år med ADHD, han hadde ingen faste rutiner for hverken å stå opp eller å legge seg, historien viste at han kom for sent eller uteble fra jobb flere ganger i uken. Det ble utarbeidet en enkel atferdsavtale der målet var at gutten skulle etablere hensiktsmessig døgnrytme og bli mer selvstendig i disse situasjonene. Det ble benyttet en multiple baseline design for å kunne registrere de valgte målatferdene som ble igangsatt på ulike tidspunkt under tiltaket. Resultatene viste god effekt overfor samtlige målatferder.

Format:Poster
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Symposium «Selveksperimentering, selvendring og atferdsanalyse versjon II»

Jon A. Løkke

Høgskolen i Østfold

Selveksperimentering har en lang historie i medisin og psykologi, men en kortere historie i atferdsanalysen. Selveksperimentering og selvendring dreier seg om analyse og påvirkning av forsterkningsbetingelsene for egen atferd og akseptabel dokumentasjon av endringen.
Formålet med symposiet er å understreke at prinsippene for atferdsendring også gjelder atferden til studenter, terapeuter eller forskere. Vi ønsker å stimulere til økt anvendelse av atferdsanalytiske prinsipper i eget privatliv og arbeid. Symposiet arrangeres for andre år på rad. I symposiet presenteres en rekke korte innlegg (ca. 12 minutters varighet) med data fra forsøk på selvendring innenfor temaer som økonomistyring, styring av døgnrytme, overspising av snop, trening og kroppsvekt, bilkjøring og bøter, akademisk skriving, regulering av alkoholinntak og hjemmelading av patroner til våpen.


Regulering av døgnrytme

Silje Mangen Hjellnes

Høgskolen i Oslo og Akershus


Deltaker har som uvane å både legge seg sent å stå opp sent dersom hun ikke har faste avtaler som skole o.l å forholde seg til om morgenen. Hun sover lenge om morgenen, og når hun først våkner legger hun seg ofte ned igjen for å sove en stund til. Hun får da lite ut av dagen, og døgnrytmen hennes blir snudd slik hun blir trøtt og lite opplagt på dager hun må stå opp tidlig. Det ble brukt en changing criterion design med 3 faser der hun måtte stå opp litt og litt tidligere ettersom hun nådde et visst mestringskrav. Det ble brukt tegnøkonomi der hun fikk 3 kryss i et skjema for hvert mestringskrav, og skjemaet var fullt etter 9 kryss. Hun kunne da veksle den inn i en stor forsterker.


Redusert snopinntak

Marita Kvia

Asker Kommune


Jeg vil redusere snopinntak grunnet vektøkning etter røykeslutt. Det ble først prøvt ut en ABAB design, der den uavhengige variabelen var å gi selvinststruksjon om å ikke spise snop. Data som blir fremstillt er antall dager per uke jeg har spist snop. Dette designet har data på 25 uker. Resultatene og konklusjonen er tvetydige. Baselinedata er ustabile. Dette viser hvordan en ikke skal utføre et eksperiment. Designet viser ingen eksperimentell kontroll. Etter 25 uker prøver jeg et changing criterion design for å redusere spising av snop. Snopinntak blir operasjonalisert etter en poengliste. Baselinedata skal vise hvor mye snopinntak jeg har per uke i poeng. Baselinedata tas over flere uker grunnet at snopinntaket varierer stort etter om jeg er på skole, hjemme eller på jobb. Resultatet og konklusjon er ikke ferdigstillt.


Endring av egen kjøreatferd

Linda Teikari

Grannes skole


Avhengig variabel i denne studien er overholdelse av fartsgrenser. Undertegnede har lang historie på å kjøre for fort. Fartsoverskridelsene forekommer i større eller mindre grad hver eneste gang bilen benyttes. Undertegnede har fått et ukjent antall fartsbøter, og har flere prikker på førerkortet. Reduksjon av atferden å kjøre for fort har stor grad av sosial validitet. Trygg Trafikk og Statens Vegvesen (2012) melder at fart var medvirkende årsak til 47 % av alle trafikkulykker mellom 2005-2011. I tillegg ønsker undertegnede å unngå flere bøter og eventuelt førerkortbeslag. Det benyttes en changing criterion design med gradvis reduksjon av fartsoverskridelsene, kombinert med et tegnøkonomisystem dersom kriterium for forsterkning overholdes. Det er valgt å registrere kjøreatferden ved bruk av momentary time sample, der det under hver kjøretur registreres hvorvidt fartsgrensen overholdes innen 5 minutters intervaller. Målet er å kjøre maksimalt 5 km/t over gjeldende fartsgrense. Det vil tas opprettholdelsesdata etter 1 og 2 måneder. Første uke med baseline viste 0 % overholdelse av fartsgrensene.


Endring av leggetider

Linda Teikari

Grannes skole


Avhengig variabel i denne studien er leggetid før arbeidsdager (søndag – torsdag). Undertegnede legger seg som regel ikke før kl. 01.00-01.30 før arbeidsdager. Atferden å legge seg sent forekommer selv på dager der undertegnede må stå opp 05.30/06.00, og resulterer i at undertegnede i varierende grad merker søvndeprivasjonen på kroppen neste dag.

Det vil benyttes en changing criterion design med gradvis endring av leggetid, kombinert med et tegnøkonomisystem dersom kriterium for forsterkning overholdes. Det er valgt å registrere antall kvelder pr. uke med overholdt leggetid. Målet er å legge seg senest 23.30 på kvelder før arbeidsdager. Det vil tas opprettholdelsesdata etter 1 og 2 måneder.


Forbedring av ferdigheter i hjemmelading

Linda Teikari

Grannes skole


Avhengig variabel i denne studien er forbedring av ferdigheter innen hjemmelading. Undertegnede er jeger og har nylig begynt å lade egne patroner. Atferdskjeden å lade en patron består av en rekke delhandlinger; bl.a. oppmåling av krutt, kuleisetting og «hand priming», dvs. å sette nye tennhetter i hylsene. I forbindelse med lading av egne patroner er presisjon svært viktig, særlig ved oppmåling av krutt og tilpasning av lengden på patronen. Ved hand priming benyttes et håndholdt apparatur/dispenser med en beholder for tennhetter. Tomhylsa settes inn i apparaturet og når man klemmer til håndtaket vil tennhetta festes i bunnen av hylsa. Studien vil undersøke effekten av «precision teaching»/»fluency»-trening av «hand priming». Det er blitt valgt en enkel AB-design med test av opprettholdelse etter 1 og 2 måneder. Pr. i dag mestrer undertegnede atferden å sette i nye tennhetter, men det er også ønskelig å trene økt hurtighet i forhold til denne delhandlingen, da man gjerne lader mange patroner om gangen. Det vil innledningsvis bli vist til normative data, dvs. antall hand-primede hylser pr. minutt hos eksperter på hjemmelading, dette for å kunne sette et mål for treningen. Det vil også bli vist video, samt grafiske fremstillinger av undertegnedes progresjon.


Unngåelsesmotivert vektnedgang ved hjelp av synlig vektregistrering, og forbrenning av forhåndsdefinert ukentlig kaloriantall

Jon Magnus Eilertsen

OsloMet - storbyuniversitetet


På bakgrunn av tidligere vellykket vektnedgang, ble målvekt på 100kg oppnådd. Færre treningsøkter og dårlig kosthold har ført til en vektøkning til 108 kg. Den avhengige variabelen er egen vekt, og uavhengige variabler er synlig kontinuerlig registrering av vekt, sammen med trening for å oppnå ukentlig mål av antall kalorier forbrent ved trening. En pulsklokke foretar automatisk registrering av kaloriforbrenning ved trening. Vektregistreringen henger synlig på kjøleskapet hjemme. Det er benyttet en ikke eksperimentell N=1 design, i en AB fase med A fasen som baseline fase.


Reduksjon av vekt og alkoholinntak

Svein Åge Hansen

Selvstendig konsulent innen autismeintervensjon


Presentøren tar sikte på å replikere et kasus som ble beskrevet i Howard Rachlin’s bok Behaviorism in Everyday Life (1980). Fokus nummer 1 er å etablere kontroll på daglig kaloriinntak, med vektreduksjon som forhåpentlig resultat. Fokus nummer 2 er å redusere antallet alkoholholdige drinker per dag, og planen er å kontrollere alkoholinntak, ikke total eliminering. Som en kuriositet måles forekomsten av seksuell kontakt med kone, og eventuell endring i frekvensen av intimitet i løpet av undersøkelsen vil kunne dokumenteres.

Blodtrykk, blodsukker, og kolesterol måles også før igangsetting av baseline, og sjekkes igjen etter ca 3, 6 og 12 måneder, eller ved undersøkelsens slutt.


"Selvet" i atferdsanalysen

Jon A. Løkke

Høgskolen i Østfold


«Selvet» som et psykologisk begrep er sentralt i atferdsanalysens klassiske litteratur. I innlegget presenteres «selv» begrepet slik det er beskrevet av Skinner og andre behaviorister. En antimentalistisk og funksjonell beskrivelse av «selvet» som atferdsrepertoar gjør selvendring mulig.

Format:Symposium
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Lørdag (11:15-13:00)
Lørdag (15:00-15:45)

Symposium: Atferdsanalytiske tiltak i skolen

Magdalena Hernes

Glenne regionale senter for autisme

Symposiet gir eksempler på vellykkede atferdsanalytiske tiltak i skolen med hensyn på generell opplæring, sosial kompetanse, inkludering og arbeid med problematferd. Sentrale begreper vil gjennomgås og det vil bli gitt eksempler på atferdsanalytiske tiltak i skole. Symposiet vil dekke både gruppebasert og individbaserte tiltak. Noen hindringer for innføring av atferdsanalytisk metodikk vil også bli berørt.


Hvordan implementere atferdsanalytiske prinsipper i en vanlig skoleklasse på 1-4 trinn?

Magdalena Hernes

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Kenneth Larsen

Regionalt senter for ADHD, autisme, Tourettes syndrom og narkolepsi


I forbindelse med Kunnskapsløftet har fokuset på effektiv og dokumenterbar opplæring i norsk skole blitt styrket og fokuset på måloppnåelse for alle elever fører til at behovet for effektiv opplæringsmetodikk er stort.

Anvendt atferdsanalyse har gjennom forskning og praktisk arbeid i skolen vist seg å være en effektiv metodikk for opplæring innen de fleste fag og også i sosial kompetanse. I dagens skole benyttes det i flere sammenhenger metoder og teknikker som baserer seg på atferdsanalytisk teori og forskning.

Foreleserne vil med praksisnære beskrivelser av de tekniske begrepene innen atferdsanalyse, og typiske eksempler fra skolehverdag i forhold til alle begrepene både ut fra individnivå og gruppenivå vise hvordan lærere som arbeider på småskoletrinnet (1-4. klasse) kan systematisere dette arbeidet gjennom å benytte anvendt atferdsanalyse til å planlegge og gjennomføre effektiv og positiv opplæring i et større omfang. Gjennom dette kan lærene fremme motivasjon til læring og skape et godt sosialt klima i klasserommet og i andre situasjoner på skolen.


"Spesialskolen" i "Normalskolen"

Hvordan sikre kvalitativ inkludering av elever med atferdsproblematikk? Presentasjon av mobilt team og case fra Byåsen skole

Trude Nordhuus Moe

Byåsen skole

Tove Aunaas

Byåsen skole

Kine Spigseth

Byåsen skole

Hanne Fiskaa

Byåsen skole


«Mobilt team» er en nytenkende og nyskapende måte å organisere et spesialpedagogisk tilbud på, for å ivareta elever som har særlig utfordrende atferd. Med autoritativ treneratferd og avtalestyring som verktøy jobber teamet primært med utfordrende atferd og rullerer mellom flere trinn. Teamets medlemmer gir også veiledning til kontaktlærer/andre som daglig jobber med elevene.

Case: Gutt på 2.trinn med utagerende atferd. Tilmeldt fra barnehage som ekstremt voldelig. Manglende sosiale ferdigheter ble løst med aggresjon som var hans form for kommunikasjon. Praktiske eksempler på opplæringstiltak og avtalestyring som verktøy innenfor ulike typer opplæring.


Generalisering i aART (adapted Aggression Replacement Training)

Børge Strømgren

Høgskolen i Oslo og Akershus


Trening i sosiale ferdigheter med aART som metode innebærer vanligvis trening med en gruppe elever i et eget rom. Dette gjør at selve ferdighetslæringen foregår uavhengig av konteksten ferdigheten bør brukes i, og dermed blir det viktig å legge vekt på generalisering. Forelesingen tar for seg generalisering i aART, med kort forklaring av sentrale begreper og strategier. Det vil bli beskrevet hvilke strategier som er innebygget i selve aART-programmet og hvilke en i tillegg bør vektlegge i planlegging og gjennomføring av treningen.


Funksjonell analyse/ kartlegging i skolen

Børge Strømgren

OsloMet - storbyuniversitetet


Funksjonell analyse/kartlegging kan i vanlig skole brukes for å avdekke årsaker til både problematferd og problemer med skolefag. Det er imidlertid noen ekstra utfordringer ved bruk av disse i skolen, og det er ikke vanlig at de bidrar til at det utvikles funksjonelle tiltaksplaner. Det kan imidlertid være noe enklere å gjennomføre funksjonell kartlegging av faglige problemer enn av atferdsproblemer.

Format:Symposium
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Fredag (09:00-11:45)

Symposium: Avlastning som arena for forebygging og behandling av utfordrende atferd

Børge Holden

Sykehuset innlandet HF

Avlastning ytes i utgangspunktet til foreldre som har spesielt krevende omsorgsoppgaver. Formålet er «bare» at foreldre skal få litt normal fritid, og det er ingen lovkrav om at avlastning skal ha et behandlings- eller opplæringsmessig innhold. Personen som er på avlastning, skal trives og få god omsorg. Samtidig er utfordrende atferd ofte en viktig grunn til at foreldre får avlastning, og eksempel utviklingshemning og autisme er generelle risikofaktorer for å utvikle utfordrende atferd. Så hvorfor ikke bruke avlastning som en arena for å forebygge og behandle utfordrende atferd? Symposiet gir flere eksempler på hvordan dette har skjedd innenfor «vanlig» avlastning.


Behandling av flere former for alvorlig utfordrende hos 12 år gammel gutt med «sterk» autisme

Aasa G Skartveit

Stavanger kommuneBehandling av «tvangshandlinger» hos 12 år gammel godt begavet jente

Anita Camilla Kvamsøe

Stavanger kommune

Tonje Husebø

Stavanger kommuneOpplæring, og behandling av utfordrende atferd, for 14 år gammel gutt

Aasa G Skartveit

Stavanger kommuneBehandling av søvnvansker hos 8 år gammel gutt med sosialt forsterket uro

Kristel Haaland

Stavanger kommune


Format:Symposium
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Torsdag (16:00-19:00)

Symposium: Opplæring i grunnleggende lese- og regneferdigheter på barnetrinnet

Børge Strømgren

Høgskolen i Oslo og Akershus

Symposiet vil ta for seg atferdsanalytiske tiltak rettet mot opplæring av lese- og regneferdigheter. Det vil innledningsvis være en gjennomgang av et helskole rammeverk for å identifisere og arbeide med elever som trenger ekstra innsats for å lære grunnleggende lese- og regneferdigheter. Det vil bli gitt eksempler på typer innsats som kan være aktuell. Videre vil det være fokus på spesifikke opplæringsprogrammer som er gjennomført, både med en enkeltelev og med grupper av elever.


Schoolwide Positive Behavior Intervention and Support (SWPBIS) som ramme for vurdering av grunnleggende akademiske ferdigheter

Børge Strømgren

OsloMet - storbyuniversitetet


SWPBIS er en funksjonell ramme for å tilpasse tiltak til behov med utgangspunkt i elevers problematferd og/eller manglende sosiale kompetanse. Ulike nivåer av problemer krever ulike nivåer av tiltak, og forebyggende innsatser er førstevalget. Dette gjøres for å i størst mulig grad løse problemer før gruppebaserte og individuelle innsatser blir nødvendig, eller også som en screening for å se hvem som eventuelt måte trenge disse. Spørsmålet er om en slik ramme for tiltakstilpasning også vil være funksjonell med tanke på grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving, og om atferdsanalytisk baserte intervensjoner kan være nyttige for de som trenger ekstra tiltak på gruppe- eller individnivå.


Innlæring av leseferdigheter hos elev i barneskolen ved hjelp av systematisk lydering (syntetisk metode)

Kari Høium

OsloMet - Storbyuniversitetet

May Østby

Høgskolen i Molde

Yngvar Bjarne Hurlen

Nordre Aasen Bo- og Habiliteringssenter


Studien redegjør for et opplegg med intensiv leseopplæring for en jente på 8 år, med diagnosen ADHD. Utgangspunktet for samarbeidet var et ønske fra foreldre og barnet selv om å tilnærme seg leseferdigheter på nivå med det som forventes på 3. klassetrinn.
Tiltaket startet med en to dagers interaktiv workshop (arbeidsmøte) med alle involverte parter. Hensikten var å skape en økt forståelse for alternativ intensiv leseopplæring, samt å etablere et samarbeidende miljø i gruppen. Positive forsterkningsprosedyrer, tilrettelegging for tegnøkonomisystem, og registreringsprosedyrer ble en vesentlig del av innholdet på workshopen.
Resultatene viser betydelig framgang i leseferdigheter, spesielt lesehastighet.

Leseopplæringen var et samarbeidsprosjekt mellom Vernepleierutdanninga i Molde, Vernepleierutdanninga ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Nordre Aasen Bo- og habiliteringssenter. To vernepleierstudenter fra høgskolen i Molde gjennomførte den daglige lesetreningen i en praksisperiode på 10 ukers varighet.


Opplæring i grunnleggende leseferdigheter på barnetrinnet, en presentasjon av ulike tiltak basert på Precision Teaching

Dag Gladmann Sørheim

Karlsrud skole


Det vil bli presentert data på Standard Celeration Chart (SCC) fra klinisk arbeid.


Opplæring i grunnleggende ferdigheter i gange og deling på barnetrinnet

Elisabeth Edquist

Høgskolen i Oslo og Akershus

Karen-Victoria Swan Engen

Høgskolen i Oslo og Akershus

Cathrine Berg-Mortensen

Høgskolen i Oslo og Akershus

Linn Tangen

Høgskolen i Oslo og Akershus


Elever på barnetrinnet som var svake i gange og deling ble randomisert til to grupper, der en gruppe fikk Precision Teaching og en gruppe fikk vanlig undervisning. Det vil bli presentert data fra begge gruppene.

Format:Symposium
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Lørdag (09:00-13:00)

Selvendringens ABC; en innføring i selvendring for nybegynnere

Jon A. Løkke

Høgskolen i Østfold

Selvendring er sentralt for å løse hverdagsproblemer som overspising, overdrikking, for høyt pengeforbruk og overskridelser av frister. Kontrollere og endring egen atferd er vesentlige ferdigheter og kan inngå i en beskrivelse av hva det innebærer å være et dannet menneske. Introduksjonen til selvendring er basert på 10 vanlige beskrevne steg i selvendringsprosjekter. Introduksjonen passer for deltakere som ikke har drevet med selvendring, men også for deltakere som kun har fått med seg en introduksjon til atferdsanalyse tidligere. Forelesningen inkluderer valg av mål og utforming av mål, funksjonelle analyser av egen atferd, registrering og evaluering av endring og eksempler på atferdsanalytiske teknikker som kan benyttes ved selvendring. I forelesningen vil det presenteres eksempler på datasett fra selvendringsprosjekter.

Format:Forelesning
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Lørdag (09:00-10:45)

Fra frustrasjon til kommunikasjon. Bruk av PECS for ei jente med autisme, ADHD, epilepsi og utviklingshemming

Marit Skaret

Nordlandsykehuset, Autismeteamet

Elin Murbræch

Saltvern skole

Ragnhild Øines Frøseth

Saltvern skole

Erfaringer fra tilpasset og strukturert opplæring i grunnskolen for elever med autisme, vil først bli presentert på bakgrunn av en kvalitativ studie gjennomført i skoleverket.

Picture Excahange Communication System (PECS) er en ofte brukt metode for å etablere et alternativ kommunikasjonssystem for barn og voksne uten et funksjonelt talespråk til å kommunisere med bilder, symboler eller ordbilder. PECS ble etablert for ei jente på 10 år med autisme, ADHD, epilepsi, utviklingshemming og uten et funksjonelt talespråk. Hennes væremåte var preget av atferd som utfordret omgivelsene med spytting, slag, høye lyder, dytting og løping.

Etablering av PECS har medført at jenta kommuniserer funksjonelt med bruk av alternativ kommunikasjon gjennom hele dagen. Når hun ikke har bilder i PECS permen som hun trenger, leter hun frem bilder i for eksempel reklame. Erfaringen fra dette arbeidet viser at det krevdes et nært samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste, ulike kommunale instanser og familie for å etablere systemet. Felles mål og metoder, samarbeid og evaluering ble avgjørende for et godt resultat.

I case presentasjonen vil erfaringer fra det praktiske arbeidet med etablering av i PECS på skolen bli gått gjennom, samt hvordan dette ble implementert i avlastning og hjem. Behandlingsforløpet vil bli illustrert med både video og bilder.

Format:Forelesning
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Lørdag (11:15-13:00)

Med godt skal vondt fordrives

Roar Bakke

Prosjekt Felles Framtid AS

Vi presenterer bruk av Non Contingent Reinforcement- prosedyrer (NCR) og målrettet miljøarbeid i arbeidet med å redusere bruk av tvang og makt overfor en 20 år gammel mann med diagnose autisme og alvorlig utviklingshemning. Bruker blir fort irritert uten tydelig foranledning og oppleves impulsiv, noe som ofte har ført til angrep på personal eller inventar i boligen.

Vi foretok en MAS-kartlegging etter innleggelse ved Vestre Viken HF som viste at atferdsvanskene var knyttet til hans irritabilitet og impulsivitet. Ved analyse av ”angrep mot personal” ble det antydet at atferden ble opprettholdt av materielle konsekvenser og unnslippelse av krav.

Baseline før NCR prosedyre viste i 2011 at det ble grepet inn mot bruker 88 ganger.

Vi beskriver hvordan NCR prosedyrer har vært med på å redusere brukers problematferd i forhold til angrep mot personalet. Det redegjøres for miljømessige tilpasninger som tilrettelegging av dagtilbud og endring av bolig.

Format:Forelesning
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Lørdag (15:00-15:45)

Psykoedukativt gruppetilbud for personer med Asperger syndrom

Sadeta Demic

Habiliteringstjenesten for voksne, Helse Stavanger

Siw Nybru

Habiliteringstjenesten for voksne, Helse Stavanger

Flere ungdommer og voksne med diagnosen Asperger syndrom opplever å falle utenfor når det gjelder utdanning, jobb og sosial deltakelse. Psykoedukative samtalegrupper har vist seg å være et godt tilbud til både ungdom og voksne med Asperger syndrom. Fra brukerorganisasjoner meldes det om behov for gruppebaserte behandlingstilbud, ikke minst for mennesker som har diagnosen Asperger syndrom. Gruppetilbudet som drives av Habiliteringstjenesten i Stavanger har fokus på sosial deltakelse med andre i lignende situasjon, forebygging av tilleggsvansker, selvbilde og selvtillit m.m. Trygge rammer og relasjonsbygging har stor innvirkning på den sosiale utviklingen i gruppen.

Trening i sosialt samspill foregår i naturlige situasjoner som felles måltider, sosiale aktiviteter, ulike leker og øvelser, men også gjennom spesifikk trening på sosiale ferdigheter. Pedagogiske verktøy bygger blant annet på sosial læringsteori, kognitiv terapi og atferdsanalytisk metodikk.
Forelesning gir en kort presentasjon av et gruppebasert behandlingsforløp som legger særlig vekt på at komponenter som modellæring og eksponering kan være lettere å få til i en gruppe enn i individuell behandling. Vi presenterer hvordan dette gjøres i praksis og drøfter behandlingsfordeler og resultater, spesielt på angstrelaterte atferder slik som usikkerhet m.m. Det vil bli vist bilder fra en gruppe.

Format:Forelesning
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Lørdag (12:15-13:00)

Å Bli et gangs menneske

Trude Hoksrød

Habiliteringstjenesten i Hedmark

Kai-Ove Ottersen

Habiliteringstjenesten i Hedmark

Stein Modig Andersen

Habiliteringstjenesten i Hedmark

Casepresentasjonen beskriver tiltak rundt en gutt på 12 år, med diagnosen reaktiv tilknytningsforstyrrelse og generelle lærevansker. Han bor i fosterhjem. Han hadde liten mestring i skolefag, få sosiale ferdigheter og lav selvfølelse. Etter jul 2012 gikk alt galt; han hadde omfattende fysisk utagering mot lærere og medelever, ropte ukvemsord og var nærmest umulig å håndtere. Andre løsninger, som f.eks utvisning fra skolen og institusjonsopphold ble vurdert.

Fra mars igangsatte vi en intensiv kartleggings- og utprøvingsperiode, før vi utarbeidet tiltak og bisto i implementering av disse. Tiltakene har bestått i utforming av ulike former for tilrettelegging og systematisering, konflikthåndteringskurs, forsterkerkartlegging, DRO og ekstinksjon av unnslippelse.

I presentasjonen vil vi argumentere for viktigheten av funksjonelle analyser, datainnsamling og innsats over tid, framfor fokus på diagnose og ”hva som virker for folk med denne diagnosen”. Effekt av tiltak vil bli vist ved registrering av antall utageringer, mestring av DRO-intervaller og lesehastighet (Tempolex).
Målet er at gutten skal bli et gangs menneske, noe han er på god vei til å bli.

Format:Forelesning
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Fredag (09:00-10:45)

Målrettet miljøarbeid i Sørum kommune

- kompetansetiltak som bidrar til endring

Susanne Bingen

Sørum kommune

Ine Pedersen

Sørum kommune

Helene Sæther

Sørum kommune

Vigdis Haugland

Sørum kommune

Thore Ottershagen

Sørum kommune

Lill-Kathrin Jacobsen

Sørum kommune

Charlotte Nordin

Sørum kommune

Bo- og avlastningstjenesten har siden 2008 gjennomført årlige 6o timers kurs i målrettet miljøarbeid for ansatte som arbeider med funksjonshemmede. Undervisningen bygger på atferdsanalyse og formidles av interne fagpersoner. I tillegg til undervisningen får deltakerne i oppgave å planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak på eget tjenestested, samt levere en skriftlig redegjørelse. Pre- og posttester dokumenterer stigende læringskurve hos deltakerne, samtidig som at tiltakene har ført til positive endringer hos tjenestemottakere. Kompetansetiltakets form og innhold vil bli presentert innledningsvis. Tidligere deltakere presenterer to av tiltakene som ble gjennomført i 2012:

- Økonomibesparende tiltak hos en utviklingshemmet dame som har et overforbruk av penger grunnet unødvendige innkjøp.
- Hygienetiltak hos en dame med Downs syndrom som ikke ønsker bistand i dusjssituasjon.

Format:Forelesning
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Fredag (10:00-10:45)

Påfallende oppførsel: Sykdom eller tilpasning?

Karl Kristian Indreeide

HAVAInstituttet

Rune Kronberget

Bolig og Bistand AS

I hvor stor grad kan man tolke symptomer som passer inn i psykiatriske diagnoser som hensiktsmessige tilpasninger til betingelsene som personen med symptomene lever under? Sagt på en annen måte: Hvor sitter ”galskapen” – i hjernen til personen med påfallende oppførsel, eller i personens sosiale omgivelser? Hvordan kan endringer oppnås – gjennom kjemisk påvirkning av hjernen, eller endringer i miljøet? Psykiatriske tilnærminger heller til det første standpunktet og atferdsanalytiske tilnærminger heller til det andre.

Denne forelesningen er ingen systematisk redegjørelse for dette motsetningsforholdet. Derimot er den en gjennomgang av flere påfallende eksempler på hvordan symptomer på psykiatrisk lidelse som er vanskelig å påvirke med medikamenter dempes, eller til og med blir borte, når miljøbetingelsene endres, og hvordan de psykiatriske symptomene brått kan blomstre opp igjen helt kontingent på at betingelsene endres igjen.

Format:Forelesning
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Fredag (12:15-13:00)

Fra vondt og vanskelig til noe bedre?

Simon Laursen

Prosjekt Felles Framtid AS

Casepresentasjonen omhandler en mann på 18 år med diagnosen reaktiv tilknytningsforstyrrelse. Atferden preges av liten evne til ivaretakelse av egen person fysisk og psykisk, lav frustrasjonsterskel, instrumentell og emosjonell bruk av grov fysisk og psykisk vold, og relasjonsproblematikk. Det presenteres kort forhistorie, ulike predikerte fremtidsscenarier, målvalg og arbeidet for å nå målene. Målene ble satt etter baselineregistreringer foretatt som manuelt nedtegnede observasjoner etter deskriptive funksjonelle analyser. Det fremlegges topografiske data på trusler og vold, ivaretakelse av psykisk og fysisk hygiene, og relasjonsstøtte før, under og etter igangsettelse tiltak. Eksempler gis på hvordan data kan bidra til en felles forståelse av problematikken og ansvarliggjøring av ulike samarbeidspartnere. Videre presenteres og diskuteres måter å håndtere den utfordrende atferd på hos involverte parter. Presentasjonen inneholder tips, råd og eksempler på prosedyrer. Første gang presentert på Nafo i 2012. Oppdaterte, videreførte data og endringer fra 2012 fremlegges.

Format:Forelesning
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Lørdag (09:00-10:45)

Behandling av skolenekting hos jente med lett til moderat utviklingshemning som bodde i barnebolig

Bjørn Roar Vagle

Habiliteringstjenesten for voksne, AFMR Lassa Helse Stavanger

Ei jente på 17 år med lett til moderat utviklingshemning bodde i barnebolig, og nektet å gå på skolen. I stedet besøkte hun ofte sin mor. Dette resulterte som regel i utagering og andre problemer. Fra jenta var liten, la omgivelsene stor vekt på å unngå utfordrende atferd. Forelesningen drøfter hvilke følger dette kan ha hatt for hennes fungering i dag, og for valg av behandling. Behandlingen ble atferdsanalytisk, og besto i hovedsak av ekstinksjon av nekting av å gå skole og av besøk til mor, samt forsterkning av deltaking i undervisning. Forelesningen går også gjennom hvordan kapittel 9s vilkår for bruk av tvang er oppfylt i behandlingen. Særlig drøftes grenser for bruk av tvang, og utfordringer med å finne effektive forsterkere som det er lov å regulere.

Format:Forelesning
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Fredag (15:00-16:45)

Variasjon av tiltaksstrategier basert på atferdsanalytiske prinsipper

Praktisk utforming og gjennomføring av basistiltak basert på bildestyring, enklere tegnøkonomisystemer og atferdsavtaler overfor flere brukere på samme tjenestested

Yvonne Milanes

Asker Kommune

Marcus Bergan

Asker kommune

Lars Løkken

Asker kommune

Variasjon av tiltaksstrategier basert på atferdsanalytiske prinsipper Praktisk utforming og gjennomføring av basistiltak basert på bildestyring, enklere tegnøkonomisystemer og atferdsavtaler overfor flere brukere på samme tjenestested.

Sætre terrasse er samlokaliserte leiligheter for 10 mennesker med psykisk utviklingshemming i Asker kommune. Brukerne har ulikt adaptivt funksjonsnivå. Det er igangsatt ulike tiltaksstrategier basert på atferdsanalyse for hver enkelt bruker. Det anvendes blant annet ordbilder med tilknyttede tegnøkonomisystemer, bildestyring med tilknyttede tegnøkonomisystemer, enkle- og komplekse atferdsavtaler og differensielle forsterkningsprosedyrer som løper parallelt med basistiltak.
Det vil presenteres fire ulike basistiltak. To av tiltakene baseres på bildestyring med tilknyttede tegnøkonomisystemer. De andre to tiltakene baseres på prinsippene i atferdavtaler. Prinsippene tiltakene bygger på er identiske, men systemenes utseende er svært ulikt.

Formålet med forelesningen er å vise nødvendigheten av individuell tilpasning og variasjon i oppgaver, oppgavekriterier, forsterkere og systemenes design. Årsaken til ulik utforming, presentasjon av systemenes utseende og gjennomføring av strategiene i praksis vektlegges.
Det vil anvendes video-opptak og bilder for å vise tiltakene i bruk og systemenes design. Tiltakene har ført til økt aktivitetsnivå og reduksjon av utfordrende atferd. Det fremlegges data hvor disse effektene vises.

Format:Forelesning
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Søndag (10:00-12:00)

Behandling i grenselandet mellom atferdsanalyse og jus

Børge Holden

Sykehuset innlandet HF

Anne Gramstad Skår

Stavanger kommune

Klienter med alvorlig problematferd har utstrakt selvbestemmelsesrett, som alle andre. For eksempel kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven hjemler bruk av tvang overfor personer med utviklingshemning på visse vilkår, men gjelder bare i den grad personen mottar tjenester, som er frivillig å motta. Mange klienter har ikke utviklingshemning, men er likevel ressurssvake på grunn av lave evner og/eller alvorlige psykiske lidelser/atferdsforstyrrelser. Da kan det være svært vanskelig å komme i posisjon til å behandle problematisk atferd, ikke minst fordi behandling i de aller fleste tilfeller skal være frivillig, og fordi retten til selvbestemmelse går langt. Hva gjør vi når klienten åpenbart trenger behandling, men lovhjemler for hva vi kan gjøre er uklare eller fraværende? Vi går gjennom aktuelle lovverk, og gir mange eksempler på alt fra «uløselige dilemmaer» til effektive løsninger, det siste ofte i en juridisk «gråsone».

Format:Forelesning
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Lørdag (09:00-10:45)

Analyse og behandling av alvorlig selvskading hos 8 år gammel gutt

Børge Holden

Sykehuset innlandet HF

Jan Endre Jansen

Stavanger kommune

Stig Andre Hansen

Stavanger kommune

Gutten har alvorlig utviklingshemning, og begynte å selvskade svært mye før han var to år. I over fire år har han bodd i en barnebolig, og har hatt to til én-bemanning. Selvskadingen er temmelig sammensatt, og har særlig gått ut på slag mot hodet, skalling mot harde ting. Han har særlig selvskadet når han vil ha eller slippe noe, og når han har ønsket rene sanseinntrykk, det vil si at årsakene er komplekse. I tillegg selvskader han mer i «dårlige» perioder. Disse kan skyldes alt fra ukjente somatiske tilstander, til at han omgis av personer som han ikke kjenner særlig. I tillegg til selvskading, har det også forekommet mer eller mindre målrettede angrep mot andre. Behandling har gått ut på endring av rene forsterkningsbetingelser ved at han ikke oppnår eller slipper noe ved å selvskade, samt etablering av alternative atferder. Det er også lagt stor vekt på å etablere en stabil personalgruppe. Det skjer også en betydelig skadeavverging ved bruk av armskinner. Forelesningen gir en orientering om alt dette, og om hvor vi står i dag.

Format:Forelesning
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Fredag (11:15-13:00)