NAFO-seminaret 2014 - Postersesjonen

Postersesjonen vil du finne i Veslefjellhall 2 og 3 på fredag ettermiddag
i tidsrommet 17:15 - 18:45

Effekten av presicion teaching

På læringspsykologistudenter

Rebekka Cecilie Wood Strand

Ivana Vucic

Thomas Bønes

Metode: Vi målte i løpet av en dag. Målingene er tatt før og etter tiltak. Tiltaket er PT ved trening av 30 forskjellige spørsmål rettet mot ex-fac pensum, dette inkluderte også hastighetstrening. Hver måling er et intervall på 1 minutt hvor deltakerne skulle svare riktig på så mange spørsmål som mulig innenfor minuttet, hvis deltaker klarte alle, begynte deltaker på nytt og fortsatte til minuttet var ferdig.

Resultater: Som man ser på grafen viser Y aksen antall riktige og x aksen viser antall målinger. Når vi målte definerte vi riktige responser som " Helt likt som det skriftlige svaret, inkludert -en eller -a endinger, hvis person stammet men gav riktig svar, regnet vi dette som en korrekt respons." IOA ble gjennomsnittlig på 98%, range på 95%-100%.

Liten diskusjon: En variabel som kan ha mye å si for metoden vi brukte, altså skriftlige spørsmål, er lesehastighet, som kan hindre deltakere til å øke antall riktige selv om personen kan alle svarene utenatt. Dette kan man se en tendens til hos deltaker 3, som hvis fikk god tid klarte alle spørsmålene utenatt, men innenfor målingskravene ikke økte like mye som de andre deltakerne.

Format:Poster
Kategori:Anvendt atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Olympos

Statusrapport om den atferdsanalytiske friskolen

Rasmi Krippendorf

Oppstarten av Olympos er satt til august 2014, såfremt det foreligger godkjenning fra Utdanningsdepartementet. Skolens teoretiske grunnlag presenteres og det redegjøres for utarbeidelsen av læringsplaner og retningslinjer.

Format:Poster
Kategori:Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Failure to Replicate Matching in Conversations

Carsta Simon

Høgskolen i Oslo og Akershus

In an attempt to replicate and extend a 1974 demonstration of matching in conversation by Conger & Killeen, nine German subjects, aged 20-63, each participated in three hours of discussion with two confederates offering different rates of verbal agreement. In condition A, approval was given contingent upon and contiguous with the subjects’ statements made while they had eye-contact with the approving confederate. In condition B, approval was uttered following a subject’s statement whenever scheduled and non-contingent upon eye-contact. Sessions were video-recorded and coded to obtain the duration of the subjects’ looking at and talking to each confederate, as well as the actual reinforcement rates delivered by each confederate. The equation for the generalized matching law was fitted to the data. Contrary to Conger and Killeen’s findings, data were not described well by the generalized matching law. What are possible reasons for the data not yielding slopes suggesting that the subjects’ behavior were sensitive to the approval delivered? In natural interactions, Germans do not express their approval as vividly as Americans do, which might have derogated the reinforcers’ effects. Additionally, continued interaction with the confederates may have precipitated biases as opinions were stated. Moreover, although statements of approval were standardized as much as possible, merely due to its sparseness, approval delivered by the confederate currently on the lean schedule might have had a larger reinforcement value than approval given by the confederate on the rich schedule. These possibilities are to be reviewed.

Format:Poster
Kategori:Eksperimentell atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Oslo og Akershus Studentlag av NAFO

En møteplass for studenter og andre faginteresserte innenfor atferdsanalyse

Line Flatebø Widmark

Høgskolen i Oslo og Akershus

Live Fay Braaten

Oslo og Akershus studentlag av NAFO

Jon Magnus Eilertsen

Oslo og Akershus studentlag av NAFO

Vårt formål er å spre og utdype kunnskap om atferdsanalyse, om hvordan atferd formes og endres i interaksjon med miljø, og hvordan denne kunnskapen best kan formidles utad.
Vi ønsker å være et forum hvor engasjerte studenter og andre interesserte kan lufte ideer, tillegne seg kunnskap og ressurser og komme i kontakt med fagfeller. Dette vil vi tilby gjennom å arrangere forelesninger, seminarer og andre typer sosiale sammenkomster.

Som studentlag brenner vi for å omfavne studenter og interesserte fra flere utdanningsinstitusjoner, utdanninger og miljø. Studentlaget er studentdrevet , og studentmedlemskap i NAFO gir fordeler som fri eller redusert inngang på sammenkomster. Like fullt er interesserte fra alle fagmiljø oppriktig og hjertelig velkommene på alle arrangementer.

Format:Poster
Kategori:Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Hvorfor øker bruk av tvang og makt?

Frode Dragsten

St. Olavs Hospital HF

Norske lovregler for bruk av tvang og makt i omsorgstjenestene for personer med utviklingshemming har vært etablert siden 1999. Statens helsetilsyn (Helsetilsynet, 2000-2011) har ført årlig statistikk med fattede vedtak etter loven siden 1999 og har avdekket en tydelig økning i antallet personer med fattede vedtak.
I denne tverrsnittsundersøkelsen er det gjort et forsøk på å innhente fagpersoners erfaringer og forståelse av den utviklingen som har skjedd siden 1999.

Studien har forsøkt å få besvare følgende forskningsspørsmål:
- Hvordan forklares utviklingen av økt antall personer med vedtak om tvang og makt?
- Hvordan antas utviklingen av antall personer med vedtak om tvang og makt vil være?
- Hvordan påvirker vedtak om tvang og makt tjenestetilbudet til personer med utviklingshemming?

Posterne gir en oversikt over fagpersoners (N=195) svar på aktuelle forskningsspørsmål.

Format:Poster
Kategori:Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Økte egeninitiativ til utførelse av ADL oppgaver hos mann med psykiske lidelser med hjelp av atferdsavtaler.

Marius Sørby

Bolig Schu

Stig Einar Lukkassen

Bolig Schu

Manuel Fiedler

Bolig Schu

Ferdighetene er etablerte og belønningssystem er tilsynelatende på plass men igangsetting av oppgaver blir til stadighet utsatt. Dagene mangler en fast struktur og personalet har hver sin egenkomponerte rutine for hvordan man gjennomfører en dag hos tjenestemottakeren. Dette er bakgrunnen for at det ble utarbeidet en atferdsavtale med et varert utvalg av oppgaver som ombefatter både lystbetonte og nødvendige oppgaver. I tillegg gis det rom for å definere enkelte oppgaver på egenhånd, som vil passe til dagens gjøremål. Det er ført grafisk oversikt over mestring og trinnvis progresjon, samt oppgaveutførelse. Det er testet hvorvidt tjenestemottakeren er regelstyrt eller poengstyrt i tillegg til at det er gjort interessante funn i forhold til at systemet ser ut til å være dagsform- og personaluavhengig.

Format:Poster
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Metoderekka som utgangspunkt til å handskes med lærevansker hos gutt i grunn- og videregående skole

Marius Sørby

Sørby atferdsanalytisk miljøarbeid

Dysleksi er utgangspunkt for lærevansker hos mange. Og ofte gjøres det synlig gjennom både redusert lesehastighet og utbytte av lesingen. Skolen og PPT har forsøkt standard tilrettelegging med lydbøker og ekstra tid til prøver. Bakgrunn for oppdraget var ytterligere behov for individuell tilrettelegging samt en negativ utvikling i karakterer ved skolens fag, selv ved standard tilrettelegging. Målpersonen ble studert i N=1 design med baselines på konsentrasjonstid, arbeidshastighet og krataktermessig utvikling. Mål og tiltak er utformet på bakgrunn av hva baseline viser. Tiltakene er atferdsanalytisk forankret med fokus på tilrettelegging av læringsbettingelser.

Format:Poster
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Individuelt tilpasset opplæring ved Åsveien skole og ressurssenter

John Inge Korsgat

Trondheim kommune

Eli Indergaard

Trondheim kommune

Åsveien skole gir opplæring innenfor veldig mange områder for elever med autisme, som har veldig stor forskjell i funksjonsnivå og alder, der alle elevene også har utviklingshemming og opplæringsvansker. Denne posteren vil vise hvordan mange av våre elever har hatt opplæring innenfor områder som tilvenning til klipping av hår, klipping av fingernegler, kunne benytte ukjente toaletter, kunne svelge tabletter hele, innlæring av nye tegn basert på elevens interesseområde, bruk av blikk for kommunikasjon, gjennomføring av gymløype i samspill med andre elever, kunne vente i korte tid og kunne stoppe ved instruks.. Alle områder valgt for opplæring er satt ut fra elevens behov for tilrettelegging og blir byggesteiner i videre opplæring eller nye ferdigheter i dagliglivets ferdigheter. Ferdighetene blir trent på enerom inntil de etter mestring blir flyttet over til naturlige situasjoner. Positiv forsterkning enten direkte eller ved bruk av tegnøkonomisystemer. Lengde på innlæringsperioden varierer veldig, og vil bli presentert.

Format:Poster
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Fra Risikovurdering til Atferdsterapi

ARMIDILLO/KAOS

Kim Andre Westad

Sentral Fagenhet for Tvungen Omsorg

Bjørn Strand

Sentral Fagenhet for Tvungen Omsorg

Birte Stoltz

Sentral Fagenhet for Tvungen Omsorg

Nils Christian Haug

Sentral Fagenhet for Tvungen Omsorg

KAOS
KAOS er benevnelsen på satsningsområder innen kognitiv atferdsterapi for omsorgsdømte og spesielle mennesker. Sentral fagenhet for tvungen omsorg er eier og utvikler.

Behandlingen bygger på følgende prinsipper:
- Økologisk forståelse og fokus
- Bruk av prinsipper fra evidensbasert behandling
- Brukerperspektiv
- Prinsipper fra atferdsanalyse og kognitiv terapi
- Fokus på psykoedukasjon
- “Menybasert”

ARMIDILLO
ARMIDILLO er et strukturert klinisk instrument for vurdering av vold som består av tretti faktorer som er funnet å korrelere med risiko for vold hos mennesker med psykisk utviklingshemning og redusert kognitiv kapasitet.

ARMIDILO skåres ved hjelp av innhentet informasjon og et tilhørende intervju av personal/nærpersoner. Målet er å identifisere forhold hos den utviklingshemmede, hans/hennes miljø og i samspillet mellom disse som øker risiko for fremtidig vold. Dette sammenstilles i en risikovurdering med fokus på spesifikke risikoscenario og en tilhørende anbefaling av håndtering og behandling.

Format:Poster
Kategori:Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Autisme, forløpere, samvariasjon, funksjonelle analyser og utfordrende atferd

Thomas Glomsrød

Høgskolen i Østfold

Leik Simon Aas

Høgskolen i Østfold

Lars Rune Halvorsen

Høgskolen i Østfold

Jon A. Løkke

Høgskolen i Østfold

Denne studien replikerer tidligere studier ved å identifisere potensielle forløpere hos en gutt med autisme. Det ble gjennomført semi-strukturerte intervju av nærpersoner, indirekte og dirkete (narrative) funksjonelle analyser, samt en analyse av potensiell samvariasjon mellom forløpere og utfordrende atferd. Resultatene viser at det var mulig å identifisere flere potensielle forløpere gjennom korte semi-strukturerte intervju, men data fra samvariasjonssjekk viste en lav korrelasjon mellom utfordrende atferd og forløpere. Intervjudata fra FAI gav en liten indikasjon på at den utfordrende atferden var opprettholdt av negativ forsterkning ved at atferden førte til en utsettelse eller fjerning av krav. Data fra de narrative funksjonelle analysene styrket hypotesen om at atferden var opprettholdt av negativ forsterkning.

Format:Poster
Kategori:Anvendt atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Bruk av tegnøkonomi som klasseintervensjon for kortere latenstid inn etter friminutt

Sylvia Rølleid

Høgskolen i Østfold

Bente Holmberg Tveter

Høgskolen i Østfold

Lars Rune Halvorsen

Høgskolen i Østfold

Jon A. Løkke

Høgskolen i Østfold

Hensikten med studien var å benytte tegnøkonomi for å få elevene raskere inn i klasserommet. Lærings- og undervisningshemmende atferd er den vanligste formen for problematferd i skolen og ses ofte på som disiplinproblemer. Tegnøkonomi har god empirisk støtte i forskningslitteraturen, og er tidligere blitt benyttet for å påvirke tiden elevene bruker på å komme inn. Data vises i en ABCAB- design. Intervensjonen bestod i å utlevere tokens i form av «tommel opp» kort når minst 80 % av elvene var inne i klasserommet før 5 minutter var gått. Kortene ble vekslet inn i forsterkere; VR 4,3 skjema. Tegnøkonomisystemet viste seg å ha effekt. Resultatene viser en rask endring mellom basislinjen og intervensjonsstart.

Format:Poster
Kategori:Anvendt atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Identifisering av forløpere til utfordrende atferd hos en gutt med autisme og ADHD

Charlotte Henanger

Høgskolen i Østfold

Eline Paulsen

Høgskolen i Østfold

Lars Rune Halvorsen

Høgskolen i Østfold

Jon A. Løkke

Høgskolen i Østfold

Målet med studien var å utføre en usystematisk replikasjon av Herscovitch et. al, (2009). Deltakeren er en gutt i barneskolealder med barneautisme og ADHD. Vi anvendte semi- strukturerte intervjuer for å identifisere forløpere som samvarierer med den utfordrende atferden. Funksjonelle analyser ble anvendt for å undersøke om utfordrende atferd og forløpere tilhørte samme responsklasse. Resultatene indikerer at vi har klart å identifisere forløperne til den utfordrende atferden. Det er samvariasjon mellom forløpere og utfordrende atferd, og funksjonen er sosial negativ forsterkning. Fremtidig forskning som bygger videre på tiltak som kan redusere forløpere og utfordrende atferd er ønskelig.

Format:Poster
Kategori:Anvendt atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Scatter Plot og kartlegging av problematferd; et litteratursøk

Rose-Mari Skjelin Haugland

HiØ

Henning Andre Hansen

HiØ

Andreas Lebesby

HiØ

Jon A. Løkke

Høgskolen i Østfold

Lars Rune Halvorsen

HiØ

Jørn Arve Vold

Råde Kommune

Et søk etter studier med Scatter Plot er gjennomført. Litteratursøket ble gjennomført i perioden januar-mars 2014. Søket er utført i Journal of Applied Behavior Analysis, Journal of Experimental Analysis of Behavior og PubMed. Det er også blitt søkt mer løselig i Google Scholar uten at vi fant flere artikler.
Vi fant totalt fem studier i Journal of Applied Behavior Analysis og Research in Developmental Disabilities. Deltakerne er i hovedsak personer med utviklingshemning. Typiske atferdstopografier er selvskading og angrep på andre. Metoden må ansees å være lite anvendt og rapportert.

Format:Poster
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Preferansekartlegging for personer med ulik grad av demens

Shahrzad Ghavidel

HiØ

Frida Margrethe Sveen

HiØ

Thien Tu

HiØ

Jon A. Løkke

Høgskolen i Østfold

Lars Rune Halvorsen

HiØ

Jørn Arve Vold

Råde Kommune

Det finnes få vitenskapelige artikler om preferansekartlegging for personer med demens. Søk i databaser viser at ingen studier omhandler preferansekartlegging for mennesker med alvorlig grad av demens. Årsakene kan være at det er vanskelig å observere responsene, og at det ikke finnes egnede metoder. Vi anvender i denne studien et modifisert, standardisert skjema. Resultatene viser at eksisterende skjema kan brukes for personer med mild til moderat grad av demens, men er ikke effektivt i arbeid med alvorligere grad av demens. Videre arbeid fokuserer på tilpasning av preferansekartleggingsmetoder til alvorlig grad av demens.

Format:Poster
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Kartlegging av motivasjonelle operasjoner ved selektiv mutisme

Thor Henrik Lind

HiØ

Mie Friis Orre

HiØ

Jon A. Løkke

Høgskolen i Østfold

Lars Rune Halvorsen

HiØ

I studien er det gjennomført semistrukturerte intervjuer av to nærpersoner til en mann med selektiv mutisme. Nærpersonene anga prefererte aktiviteter som senere ble brukt til registrering av ikke-vokal kommunikasjon. Videre ble motivasjonelle variabler for tale kartlagt ved hjelp av motiverende intervju (MI). Topografiske og funksjonelle beskrivelser av verbalatferd ble systematisert i en kasusformulering. Resultatene innebærer at det er mulig å etablere motivasjonelle operasjoner for ikke-vokale mands ved å plassere aktivitetskort, blanke lapper og en kulepenn synlig, men utenfor deltagerens rekkevidde. En uvanlig presentasjon av militærdistinksjoner viste seg også nyttig for å vekke ikke-vokale tacts. Foreløpige resultater fra MI viser at deltakerens motivasjon innebærer å bli kvitt ubehag relatert til tale i sosiale settinger.

Format:Poster
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Indirekte og deskriptive analyser av problematferd hos elever i ungdomsskole og videregående skole; En pilotstudie.

Elin Hansen

Høgskolen i Østfold

Christine Undrum

Høgskolen i Østfold

Lars Rune Halvorsen

Høgskolen i Østfold

Jon A. Løkke

Høgskolen i Østfold

Et økende problem i skolen er atferd hos normalutviklede elever som medfører redusert faglig kompetanse og sosiale ferdigheter. Antall elever som utviser denne type problematferd er liten, men atferden deres krever mye oppfølging fra skolepersonellet. I studien kartlegges problematferd hos to elever uten utviklingsforstyrrelse. Data er samlet inn ved indirekte og deskriptive analyser. Intervjuguidene Functional Assessement Checklist; Teachers and Staff (FACTS) og Functional Assessment Interview (FAI) ble benyttet som utgangspunkt for narrativ og kontinuerlig FAK-registrering, men det er dårlig samsvar i data. Analyseverktøyene bør i større grad utvikles slik at eleven kan inkluderes i kartleggingen. Videre bør instrumentene kartlegge motivasjonelle operasjoner, regelfølging og selvsnakk.

Format:Poster
Kategori:Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

En Konseptuell Forståelse av Øyefiksering

Steffen Hansen

Høgskolen i Oslo og Akershus

Erik Arntzen

Høgskolen i Oslo og Akershus

Bruken av eye-tracking teknologi til å studere observerbar atferd i ulike forsknings-sammenhenger har eksplodert det siste tiåret. For eksempel, områder som bildeskanning, matching-to-sample læring, kjøring, lesing, og elektroniske markedsføringsstrategier underbygger en slik trend. Til tross for at eye-tracking teknologi kan gi informasjon hvor en person ser i løpet av et eksperiment, kan vi fremdeles si at han eller hun faktisk har fiksert på en bestemt hendelse eller respondert til hendelsen diskriminativt? På bakgrunn av dette er hensikten med denne posteren å fokusere på fagfellevurderte publikasjoner om øyefiksering, undersøkt med eye-tracking teknologi, og dermed gi en grundig og helhetlig konseptuell forståelse av øyefiksering. Blant annet at øyefikseringer blir oppdaget med hendelsesspesifikke algoritmer, samt at diskriminativ respondering til en spesifikk stimulus kan overstige varigheten av selve øyefikseringen, og dessuten at funn på lesing, visuell søking (dvs. skanning ), og scene observering foreslår gjennomsnittlig varighet på henholdsvis 200 ms, 250 ms og 292 ms. Videre blir spesielle tilfeller grundig gjennomgått på tvers av atferd, kontekster og enkeltindivider (f.eks., kompleksitet, tvetydighet, effektivitet, erfaring, dag drømmer, spesielle ferdigheter, schizofreni, Alzheimers sykdom, og personer med utviklingshemning). Endelig er de avhengige fikseringsmål som rate, antall, proporsjon, og mønster nøye beskrevet for å få det skarpeste fokus på hvordan konseptet øyefiksering kan gi oss en bedre forståelse av kompleks menneskelig atferd.

Format:Poster
Kategori:Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Forsterkning og straff for å lære en svenske og snakke norsk

Zinete Gjoni

Sofia Alderete

Per 1. januar, 2012 ble det registrert at det bodde 36 578 svensker i Norge. Noen mener at svensker som jobber i Norge blir mobbet av nordmenn. «Vi är rasistiska mot svenskar på det viset att man kan säga saker om svenskar som man inte gör om andra». Nordmenn som bor i Oslo skårer bare 7,12 av 10 på forståelse av svensk, noe som helt sikkert bidrar til rasismen mot svensker. Atferdsanalyse har tidligere vist seg svært effektiv når man skal lære noen ett andrespråk, noe som har blitt demonstrert ved å sjekke effekten av stimulusparing og observasjon for å lære barnehagebarn å snakke et annet språk. Vi ville sjekke effekten av positiv forsterkning og positiv straff i et AB-design for å endre den verbale atferden hos en svensk i Norge til å bruke mer norsk.

Format:Poster
Kategori:Anvendt atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Atferdsaktivering for depresjon

Ett innen deltager design

Martin Øverlien Myhre

Universitetet i Oslo

Lise Schjervheim

Høgskolen i Oslo og Akershus

Linda Marie Berg

Høgskolen i Oslo og Akershus

Posteren eksemplifiserer evaluering av behandling ved atferdsaktivering for alvorlig depresjon ved innleggelse i psykisk helse for voksne. Data ble samlet inn gjennom en momentary time sampling prosedyre med intervaller på 5 minutter og økter på 2 timer daglig. Målatferd ble definert ved at pasienten var i aktivitet, og utførte aktiviteter i henhold til et predefinert aktivitetshierarki. Studien benytter en A-B design med to baseline faser, og en intervensjonsfase. Resultatene viser en betydelig økning i pasientens aktivitetsnivå over kort tid og en reduksjon i score på Becks depression inventory II. Dette illustrerer en klinisk betydningsfull endring for pasienten. Studien viser at momentary time sampling er en registreringsmetode som kan benyttes for å evaluere behandlingen.

Format:Poster
Kategori:Anvendt atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Det lønner seg med tegnøkonomi

Bonusordninger i et arbeidstilbud

Martin Olsson

Oslo Kommune, Ullevålsveien 34

Kaj Gornitzka

Oslo kommune, Ullevålsveien 34

Jobb34 er et dagtilbud drevet av Ullevålsveien34 der formålet er å tilby jobb til brukere med spesielt stort oppfølgingsbehov. Vi driver blant annet Brenneriet -kaffekiosk, kantine, gatevert oppdrag og friluftsaktiviteter.

Foruten å fylle dagen med en stor variasjon og meningsfulle arbeidsoppgaver, er en av målsettingenene å utvikle effektive og individuelt tilpassede lønns og bonussystemer - ved bruk av tegnøkonomi.

Ved å benytte tegnøkonomi og kontant betaling formidles forsterkende hendelser kontingent på ønsket atferd. For eksempel for oppmøte på jobb, gjennomføring av arbeidsoppgaver, bruk av arbeidsklær og hygiene.
Det er laget forskjellige systemer som vises frem i presentasjonen.
For å holde oversikt over inntekter, utgifter og hvilke matretter som selger, benyttes grafisk fremstilte data. Disse blir også vist.

Format:Poster
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Stimulusekvivalens og overføring av stimulusfunksjoner i en ekvivalensklasse

Jon Magnus Eilertsen

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA

Asle Fagerstrøm

Norges Informasjonsteknologiske høgskole NITH

Erik Arntzen

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA

Innenfor feltet stimulusekvivalens er det blitt forsket på hvordan en stimulusfunksjon kan overføres til andre stimuli i en ekvivalensklasse. Flere studier har vist at når en stimulus som allerede tilhører en eller flere stimulusklasser trenes inn i en ekvivalensklasse, overføres denne funksjonen til de andre medlemmene av klassen. Fra tidligere forsøk som vi har gjort (Arntzen, Fagerstrøm, Foxall, manuskript under utarbeidelse) viste resultatene at tre versjoner av ansikt (smilefjes, nøytralt og surt) lot seg overføre og hadde effekt på en preferansetest etter at forsøket var gjennomført. Forskningsspørsmålet i den presenterte studien var derfor om dette var mulig med andre type stimuli. I den foreliggende studien ble deltakerne deprivert for vann 1.5 time før forsøkssituasjonen. Det er det blitt benyttet betingede diskriminasjonsprosedyrer i et matching-to-sample format for å etablere tre klasser med tre medlemmer. Det ble benyttet abstrakte stimuli, der relasjonen mellom stimuliene var arbitrær. Etter en positiv test for stimulusekvivalens, ble det så trent inn en ny stimulus i hver klasse. De nye stimuliene var en tommel opp, en tommel ned og en tommel mot siden. Det ble innført en ny test for stimulusekvivalens. Ved en positiv test, ble det plassert seks vannflasker på et bord. Vannflaskene var merket med en etikett som viste de abstrakte stimuliene. To stimuli fra hver klasse var representert på flaskene. Resultatene viste at fem av ti deltakere valgte en flaske som var merket med en stimulus fra klassen hvor tommel opp tegnet var blitt trent inn.

Format:Poster
Kategori:Eksperimentell atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Atferdsavtaler som verktøy for etablering av ADL ferdigheter hos mann med lett psykisk utviklingshemning, ADHD og rusproblematikk

Jon Magnus Eilertsen

Oslo Kommune

Geir Kristian Skatdalen

Oslo Kommune

Håvard Dyvesveen

Oslo Kommune

Atferdsavtaler har vist seg å være et effektivt verktøy for å differensielt forsterke atferd der det kan være vanskelig å etablere naturlige forsterkere. For at tjenesteytere skal kunne utføre miljøarbeid i samhandling med tjenestemottakere er man avhengig av at tjenestemottaker tar i mot disse tjenestene. I den foreliggende studien er atferdsavtaler benyttet som et verktøy for å øke frekvensen av samhandling mellom tjenestemottaker og tjenesteyter. Atferdsavtalesystemet er utarbeidet i samarbeid med tjenestemottaker. Videre ble atferdsavtalesystemet benyttet for å etablere / opprettholde ADL ferdigheter og prososiale aktiviteter. Resultatene viser en økning av kontakt med personalet, nedgang i avlyste avtaler om praktisk bistand samt en nedgang av innleggelser på akkuttpsykriatrisk klinikk i forbindelse med bruk av rusmidler. Tjenestemottaker rapporterer at han har det bedre, at han er fornøyd med systemet og ønsker å fortsette med det. Systemet endres kontinuerlig i tråd med ønsker og bidrag fra tjenestemottaker.

Format:Poster
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Effects of continued behavioral intervention into school age for children with developmental disorders.

Cathrine Olsson

We found better outcome in intelligence and adaptive behavior scores for those children who continued to receive behavioral intervention in school compared to those children who ended their intervention. We compare the two groups of children during intervention in preschool, then eight and at nine years of age.
The group of children (n=10) who received behavioral intervention in school continued to gain in intelligence and adaptive behavior scores, whereas the group that stopped (n=8) lost points. The difference in scores increased from when they were 8 years to when they were 9 years of age.
This finding supports the hypotheses that behavioral intervention can continue to benefit some children with autism and other developmental disorders well into school age.
We have not been able to detect any clear indications for stopping behavioral intervention, although it appears that children with scores in the normal range have more stable scores.

Format:Poster
Kategori:Anvendt atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Bruk av oppgaveanalyser (task analyses), LTM (Least-to-most) prompting og forsterkning av selvstendig respondering i etablering av atferdskjeder

Opplæring av bruker og personal

Petur Ingi Petursson

Ullevålsveien 34 Velferdsetaten

Martin Olsson

Ullevålsveien 34 Velferdsetaten

Mange opplæringsmål i ADL ferdigheter kan karakteriseres som ulike atferdskjeder. For å øke selvstendighetsferdigheter i disse ble det igangsatt systematisk opplæringstitak. Flere opplæringsmål ble valgt fra brukerens individuelle opplæringsplan og delt ned i responskomponenter. En baseline probe (test) ble gjort før hvert opplæringsmål. Her presenteres opplæringstiltaket og opplæringsmetodikk basert på atferdsprinsipper. Et prompthierarki ble utviklet tilpasset en bruker med historie av å utagere blant annet ved fysiske berøringer. Miljøarbeidere ble deretter trent opp i bruk av LTM og «total task completion» med modellering og praktiske øvelser. Brukeren mottok trening to ulike faser, en med og uten forsterkning av selvstendig respondering. Resultatene viser at personalet lærte å bruke LTM og atferdskjeder etableres effektivt via personalets ferdigheter i bruk av LTM og forsterkning av selvstendig respondering.

Format:Poster
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Undervisningsprogram for forebygging av angst hos barn og nettkurs for å redusere eksamensangst hos studenter

Ana stavrola Plavoukos

Lina Skaug

Børge Strømgren

OsloMet - Storbyuniversitetet

Angst er den hyppigst forekommende lidelsen i barne- og ungdomsårene, og forebygging vil være viktig for å unngå at angsten befester seg og videreføres inn i voksenlivet. Vi undersøkte om et universelt undervisningsprogram basert på atferdsanalyse vil redusere angst hos barn og bidra til bedre angstmestring. Deltakerne i studien var barn på 5, 6 og 7. trinn hvorav hele klasser fikk tilbud om å delta. 40 barn var i eksperimentgruppe og 30 i ventelistekontroll. Det ble gjort pretest og posttest målinger av angstnivåer og sosial mestring. Elevene skåret seg selv og foreldrene skåret sine barn.

I en annen studie undersøkte vi om et nettkurs basert på atferdsanalyse vil redusere angst hos nettstudenter hos NKI. Det er estimert at mellom 10-40 % av alle studenter lider av eksamensangst av ulik grad, og høy grad av angst medfører dårligere eksamensresultater enn lav eller ingen grad. Deltakerne var studenter fra 18/19 år og oppover og det ble gjort pretest og posttest målinger av angstnivåer.

Det vil bli gitt en oversikt over undervisningsprogrammet og nettkurset, og i tillegg vil data fra studie 1 bli presentert.

Format:Poster
Kategori:Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Å legge seg i senga ved hjelp av atferdsavtaler gjort over telefon.

Håvard Dyvesveen

Hvem: Håvard Dyvesveen
Oslo Kommune

Å legge seg i senga ved hjelp av atferdsavtaler gjort over telefon.

Deltakeren i denne studien har i mange år hatt en utfordring med å klare å legge seg i senga på kvelden. Han har blitt sittende foran tv og lagt seg svært sent eller ikke i det hele tatt. Ifølge han selv og nærpersoner blir han svært sliten av å ikke få sovet og dette går dessuten ut over andre deler av livet som hygiene, renhold og jobb. Han har diagnosen lett grad av utviklingshemming, bor alene i egen leilighet, med praktisk bistand fra kommunen tre timer i uken. Siden han bor langt unna personalbasen har han kun hatt ringetilsyn fra nattevakter som har minnet han om å skru av tv og legge seg. Den oppfølgingen har pågått i mange år, men har ikke hjulpet han til å løse utfordringen. I en ABACA multippel treatment design viser denne studien effekten av både en enkel type atferdsavtale og en noe mer kompleks type atferdsavtale gjort over telefon. Resultatene viser at de komplekse atferdsavtalene fungerte svært godt for å hjelpe deltakeren til å legge seg. Målatferden, som var å legge seg før midnatt, var fortsatt opprettholdt fire måneder etter at tiltaket ble avsluttet. 

Format:Poster
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Presisjonsopplæring i videregående skole, Bygg og Anlegg

Lære yrkesfagsbegreper med SAFMEDS

Roger Drange

Presisjonsopplæring er et system som muliggjør evaluering av undervisning. Systemet tar for seg mange metoder som tar sikte på å etablere akademiske og praktiske ferdigheter med flyt. Deltakere i dette prosjektet er elever på tilrettelagt opplæring ved en videregående skole på Østlandet. Elevene er fordelt på tre nivådifferensierte grupper med syv elever i hver gruppe. Prosjektet har en ikke-eksperimentell design og den har ingen kontrollgruppe. Elevene ble testet før prosjektet startet, og de ble testet etter prosjektets slutt. Elevene brukte SAFMEDS i 25 min tre ganger per uke i ti uker. Resultatene fra pre-post-testene viser forbedring hos samtlige elever (n=21).
Stikkord: Presisjonsopplæring, yrkesfagbegreper, videregående skole, SAFMEDS.

Format:Poster
Kategori:Anvendt atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Experimental Studies of Complex Human Behavior Lab

Aleksander Vie

Høgskolen i Østfold

Hanna Steinunn Steingrimsdóttir

Høgskolen i Oslo og Akershus

Steffen Hansen

Høgskolen i Oslo og Akershus

Erik Arntzen

Høgskolen i Oslo og Akershus

At the lab, Experimental Studies of Complex Human behavior, students of both master and doctor level carry out experiments on topics related complex human behavior. Example of such studies are understanding variables affecting gambling behavior, understanding problem solving behavior by the use of talk aloud procedures behavior during conditional discrimination tasks, studying variables affecting discrimination behavior in elderly and dementia patients and, in addition, variables affecting establishment of stimulus control during conditional discrimination tasks as well as the likelihood of responding in accordance with additional emergent relations. Hence, the poster provides an overview of the studies that students are currently working on, supervised by Professor Erik Arntzen, and, moreover, contact information is offered, should interested viewers want to learn more or wish for collaboration with the research lab.

Format:Poster
Kategori:Eksperimentell atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Conditional Discrimination without Explicit Reinforcement

Hanna Steinunn Steingrimsdóttir

Høgskolen i Oslo og Akershus

Erik Arntzen

Høgskolen i Oslo og Akershus

In a typical conditional discrimination procedure, the participant is first presented with a sample stimulus, followed by two or more comparison stimuli. Having chosen one of the comparison stimuli, the participant gets feedback on whether the choice was correct or incorrect. In the following study we asked whether it was possible to establish conditional discriminations without any programmed consequences, and furthermore, would the participant also respond correctly when presented with a test where the order of the conditional discrimination relations are for example reversed. The training and testing was presented on a paper and pencil format. There were 36 rows, each with 4 columns (1 sample stimulus in the leftmost column and three comparison stimuli in the other four columns). Sixteen college students participated. The students did not receive any programmed consequences on their choices during training or test. The criterion for passing the test was 100% correct on all tested relations. The results showed that 15 participants responded correctly during training, while none responded according to the experimenter defined criterion in the test.

Format:Poster
Kategori:Eksperimentell atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Kausale kategorier og forholdet mellom biologisk evolusjon, læring og kultur

Øystein Vogt

Høgskolen i Oslo og Akershus

Jeg hevder at mentalistiske, nevrokognitive atferdsforklaringer tilhører en annen kausal og vitenskapelig kategori, enn atferdsanalytiske forklaringer. Mentalistisk kognitiv psykologi gir mekanistiske, proksimate årsaksforklaringer, mens atferdsanalyse gir kontekstuelle, ultimate årsaksforklaringer. Dette innebærer et skille mellom proksimate og ultimate forklaringer i ontogenesen, basert på skillet mellom ultimate, evolusjonsbiologiske forklaringer og proksimate, fysiologiske forklaringer i biologien. En fordel med å definere læringsbetingelser og kulturell utvikling som ultimate årsaker til atferd er at man da i større grad sidestiller kulturens og læringens bidrag til utvikling av nye atferdsreportoarer med det evolusjonsbiologiske, jamfør Skinners beskrivelse av naturlig seleksjon, operant seleksjon, samt kulturell operant seleksjon som distinkte ”kausalmodus”. Det blir også lettere å se for seg et fruktbart samarbeid mellom atferdsanalyse og andre tilnærminger til psykologien. Dette fordi mentalistiske og nevrofysiologiske forklaringer ikke anses som konkurrerende alternative forklaringer, men som tilhørende en annen årsakskategori, som ikke kommer i konflikt med den kontekstuelle, seleksjonistiske og læringshistoriske redegjørelsen i atferdsanalyse.
Bidraget er basert på min masteroppgave i filosofi fra 2011.

Format:Poster
Kategori:Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Kategorisering og Begrepsdannelse

Torunn Lian

Høgskolen i Oslo og Akershus

Steffen Hansen

Høgskolen i Oslo og Akershus

Hanna Steinunn Steingrimsdóttir

Høgskolen i Oslo og Akershus

Erik Arntzen

OsloMet - Storbyuniversitetet

Mer kompleks menneskelig atferd som kategorisering og begrepsdannelse er noen av de fenomenene som kan beskrives og studeres innen atferdsanalyse. Man snakker da om generalisering av stimuli innen en klasse og diskriminasjon mellom klasser av stimuli. Innen forskningsfeltet stimulusekvivalens har man vært opptatt av, hvordan denne oppdelingen av stimulusklasser skjer og da spesielt ved å bruke treningsprosedyrer basert på matching-to-sample formatet. Spørsmålet er om og hvordan denne oppdelingen av stimulusklasser skjer utenfor dette spesielle formatet. I denne posteren blir det beskrevet, hvordan begreper etableres ved at store stimulusklasser deles opp i mindre klasser hos barn gjennom samhandling med deres nærpersoner i naturlig settinger.

Format:Poster
Kategori:Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Studenterfaring med temaene kropp, identitet og seksualitet

G. Hilde Lunde

Høgskolen i Oslo og Akershus

Gard Andreas Ek

Oslo kommune

Studentevaluering. A) Får studenter undervisning i seksuell helse (temaene kropp, identitet og seksualitet). B) Møter de tematikken i praksisperioder? C) Drøfter/ snakker de med andre fagpersoner eller klienter om temaet seksuell helse?

Format:Poster
Kategori:Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Digitale fortellinger og temaene kropp, identitet og seksualitet

G. Hilde Lunde

Høgskolen i Oslo og Akershus

Stine Kühle-Hansen

OsloMet - Storbyuniversitetet

Digital fortelling / digital storytelling (DS) er en multimodal fortellingsform for å formidle og synliggjøre forskning, men med en personlig stemme som tar utgangspunkt i et konkret tema eller problem. Fortellingene har en varighet på ca. tre minutter og kombinerer stemme, visuelle uttrykk, lyd, musikk og tekst. Målet er å vekke tilskueren/tilhøreren til refleksjon, bidra til holdningsendring, redusere likegyldighet og stigmatisering, og ikke minst tilføre ny kunnskap og nye perspektiver på et utvalgt tema. Dette gjør fortellingsformen spesielt egnet til å føre oppmerksomhet mot et tema og budskap.

Sexologi er tverrfaglig og refererer til mange ulike studier av menneskets seksualitet. Seksualitet læres gjennom både individuelle og sosiale prosesser. De seksuelle rettighetene skal i vare ta enkeltmennesket og mellommenneskelige forhold. Disse rettighetene burde alle våre profesjoner kjenne til. Presentasjon av fem ulike historier.

Format:Poster
Kategori:Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Kjærlighet for alle?

G. Hilde Lunde

Høgskolen i Oslo og Akershus

Mennesker med utviklingshemming/intellektuelle funksjonsnedsettelser (IF) har håp og ønsker om kjærlighet og seksualitet slik som andre mennesker. Deres spesielle utfordring er behovet for bistand fra nærpersoner og tjenesteytere for å få realisert drømmer og ønsker. Hvis noen i nærmiljø er negative til deres seksualitet kan dette skape problemer. For noen er det vanskelig å forvalte egen seksualitet. Spesielt om man aldri har fått opplæring og veiledning i temaet. Mennesker med IF er avhengige av å leve i et seksualvennlig miljø for å få et godt og trygt seksualliv. Tjenesteytere har et ansvar for å veilede og bistå mennesker med IF i å forvalte sitt seksualliv. En bør forebygge skjevutvikling og understøtte en god seksuell utvikling. Mange betrakter seksualitet som så privat at de kan ikke samtale normalt om temaet. Tjenesteytere har generelt lite kunnskap om feltet.

Format:Poster
Kategori:Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Videreutdanning i sexologi og funksjonshemming

G. Hilde Lunde

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Akershus (HIAK) har en studieplan i ”Sexologi og funksjonshemning”. Denne utgjør 15 studiepoeng i en bachelorgrad Vernepleie ved HIAK. Studieplanen består av tre moduler samt del oppgaver og eksamen - www.hiak.no. Studiet er tilrettelagt som deltidsstudium over to semester. Den organiserte undervisningen omfatter 3 samlinger (3, 4 og 3 dager).

Format:Poster
Kategori:Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Hvilke utfordringer opplever ansatte i sitt arbeid når det gjelder utviklingshemmede og seksualitet?

G. Hilde Lunde

Høgskolen i Oslo og Akershus

Fokusintervjuer av ansatte. Retten til et seksualliv er et tema som stadig behandles i dagspressen. Homofili, biseksualitet og unge attraktives menneskers seksualitet drøftes. Fra 1960- og 70-årene har samfunnet også blitt noe mer åpen for temaet seksualitet og funksjonshemning. Mennesker med diagnosen utviklingshemming (intellektuell funksjonsnedsettelse) får også rettet mer oppmerksomhet mot sin seksualitet. Temaet er mer fremhevet i ulike offentlige skriv i dag enn tidligere. De beskriver rettigheter, til opplæring, privatliv og familieliv. Dette bør få konsekvenser for tjenesten, tjenesteyteres arbeid og fagutvikling innenfor sexologi. Selv om samfunnet er mer åpent, finnes det lite dokumentasjon av hvordan ansatte som arbeider med mennesker med utviklingshemning, opplever dette.

I overordnede dokumenter påpeker Verdens Helseorganisasjon (WHO, 1975) at helse har et seksuelt aspekt, og at seksualitet er en naturlig del av menneskelivet gjennom alle dets faser. Allerede i 1987 beskrev Stortingsmelding nr. 67 (1987) seksualitet som en viktig del av livskvaliteten. NOU 1991:20 (1991) presiserer at alle har rett til et seksualliv.

Format:Poster
Kategori:Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

On the Role of Sorting

The Use of Sorting as an Additional Measure on Stimulus Equivalence

Aina Dahle Norbom

Erik Arntzen

Høgskolen i Oslo og Akershus

Lanny Fields

Queens College of the City University of New York

A few studies have been done with focus on sorting or categorization tests as part of the method within stimulus equivalence research (see for example Fields, Arntzen, Nartey, & Eilifsen, 2012). The sorting test can be accomplished in a few minutes compared to about 30 to 40 minutes in the stimulus equivalence test. The research question in the present study was to explore the role of sorting as an alternative goal on stimulus equivalence compared to the standard tests for stimulus. The participants were adults, 21 to 41 years of age. We employed a linear series (LS) structure to establish three 5-member classes. All participants were exposed to a first phase, which included a sorting test. In the second phase, training was arranged as conditional discriminations in a traditional MTS format. Then, the participants were tested for equivalence class formation. In the third phase, an identical sorting test as in the first phase was presented. Dependent on the outcome of the second and third phase, the participants went through to a new phase with a new stimulus set or a re-test of both sorting and the test for stimulus equivalence with the same stimulus set. The data was analyzed to see if there was any coherence between the sorting test and the establishment of emergent relations.

Format:Poster
Kategori:Eksperimentell atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Atferdsavtale. Preferansekartlegging og økt variasjon i tilbud av preferte forsterkere

Line Konradsen

Høgskolen i Oslo og Akershus

Anne Sofie Olden

Høgskolen i Oslo og Akershus

Studien omhandler en mann i 30-årene med en eksisterende atferdsavtale. Denne hadde vart i mange år og planen fungerte tilfredsstillende. Deltaker hadde en forsterkerbank. Det var uvisst når forsterkere sist ble kartlagt, hvilken prosedyre og hvorvidt de ulike stimuli var potente. Personalet satte opp tre valg av forsterkere på atferdsavtalen. Et antall planer ble telt opp for å se om det var lite variasjon i tilbudet. Det ble gjennomført en sammenligning mellom hva personalet antok deltaker prefererte og hva deltaker selv valgte. Preferansekartlegging er en viktig del i atferdsanalytisk arbeid og kan gjøres på flere måter. Det ble valgt en parvis stimuluskartlegging på grunn av usikkerhet rundt mestringsnivået til deltaker. Øktene ble delt opp i to, første runde var spørsmålsstilling og deretter den faktiske forsterkerkartleggingen. Hensikten var å sjekke korrespondanse mellom svar og faktiske valg. Videre ble det testet om deltaker mestret en multippel stimuluskartlegging uten erstatning. Dette er en tidsbesparende prosedyre og er enkel for personalet å gjennomføre. Resultatene støttet hypotesen om liten variasjon av tilbudte, antatte forsterkere. Det ble innført et tiltak der personalets innflytelse på tilbudet ble fjernet. Utfra rangeringen i preferansekartleggingen ble prefererte forsterkere gradert. Dette ga større variasjon og økte sannsynligheten for tilgang til høyt prefererte stimuli. Personalets antakelser og personens faktiske valg stemte godt overens. Deltakers svar og faktiske valg hadde en viss korrespondanse.

Format:Poster
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Selvendringsprosjekt – slutte å røyke

Stine Johansen

Studenten har i sitt selvendringsprosjekt jobbet med røykeslutt. Hun har i perioden gått ned fra 15 røyk om dagen til nå 3, og ønsker å bli røykfri. Studenten har lagt penger hun har spart fra røykingen på ett glass og skrevet det ned for motivasjon.

Det er en fakta at det å røyke er helseskadelig, og det er viktig å slutte å røyke med tanke på helsen. Studenten vil få bedre livskvalitet ved at helsen stadig blir bedret ved at kondisjon, smak, lukt og førlighet blir bedret og blodtrykket normaliseres. Det er kjent at dem som røyker ofte har høyere blodtrykk. Studenten vil få bedre pust, og lungene/kroppen vil ikke lenger være like mye utsatt får kols og kreft som før, og studenten vil være mer opplagt, få bedre hus og pust.

Det å legge fra seg penger, vil være en forsterker for studenten siden hun da vil se at det er penger spart ved å kutte ned røykingen, og det igjen vil bedre motivasjonen til å fortsette røykeslutten. Pengene som blir spart er satt av til noe studenten ønsker å bruke penger på, i dette tilfellet en ferie. Ferie er da en sluttforsterker i dette tilfellet.

Format:Poster
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Selvendringsprosjekt - begynne å trene

Carina Elisabeth Carlsen

Det er viktig å være i fysisk aktivitet for helsens skyld, og studentens mål har i perioden for prosjektet vært å løpe Holmenkollstafetten 10.mai. Etter å ha kombinert positiv straff for å redusere latskap og positiv forsterkningsprosedyre for å øke trening har hun nå hatt en gradvis økning av treningen fra 0 til 5 ganger pr uke. Dette har vært kombinasjon av dans, jogging, spinning og sykling.

Det er benyttet AB-design, og det vil presenteres data over en periode på fem uker.

Format:Poster
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Fredag (17:15-18:45)