Symposium: Atferdsanalyse utenfor boksen

Symposiet ble satt sammen av Jon Magnus Eilertsen. I forelesningssalen ble det ledet av Guro Granerud. I programmet omtalte Jon Magnus symposiet på denne måten:

Atferdsanalyse er kjent for å være evidensbasert og anerkjent i habiliteringstjenester og som verktøy for å etablere ferdigheter hos mennesker med utviklingshemning og autisme. Atferdsanalyse er ikke et verktøy, men et vitenskapelig prinsipp som er gyldig på tvers av funksjonsnivå og art. I dette symposiet skal tre atferdsanalytikere fortelle litt om hvordan de bruker sin atferdsanalytiske kompetanse i arbeid som ligger utenfor det vi vanligvis tenker på som typisk for faget.

Utenfor boksen

Eva Bertilsson: Atferdsanalyse i arbeid og trening med dyr

Martin Myhre: Atferdsanalyse i psykisk helsevern

Joakim Hafsås: Atferdsanalyse i ledertrening og lederutvikling

Jon Magnus Eilertsen: Atferdsanalyse i apputvikling og organisasjoner
 

Bjørn Andre Torve: Minst- til mest promptingprosedyre og eksponering/ responsprevensjon (ERP) i behandling av tvangspreget- og ekstrem tidkrevende atferd hos en ung mann med autismespekterforrstyrrelse og moderat utviklingshemning

TorveInnlegget beskriver behandling av tvangspreget atferd hos en ung mann med autismespekterforstyrrelse og moderat utviklingshemming. Før iverksettelse av tiltak ble det gjennomført somatiske undersøkelser, undersøkelser av nevrolog, observasjoner og kartlegging av atferd. Det ble avdekket at den tvangspregede atferden førte til flere negative konsekvenser for mannen, slik at det var nødvendig å iverksette tiltak. I første omgang ble det etablert tiltak på systemnivå, før det deretter ble igangsatt behandling som bestod av minst- til mest prompt-fading prosedyre i kombinasjon med eksponering og responsprevensjon. Det ble etablert avbruddskriterier for behandlingen, og resultater og evaluering av tiltak vil bli diskutert.  

Symposium; Tegnøkonomi

Symposiet ble ledet av Jonny Finstad

Helt siden B.F. Skinners «The Behavior of Organisms» fra 1938 har betinget forsterkning vært et mye drøftet og anvendt prinsipp i atferdsanalysen. I 1968 presenterte Allyon og Azrin «The Token Economy: A Motivational System for Therapy and Rehabilitation», som handler om utarbeiding av effektive tegnøkonomisystemer. I dag er tegnøkonomi anvendt med stort hell i en rekke struktureringsprogrammer, opplærings- og atferdsendrende tiltak, som for eksempel DRO. I dette symposiet blir bruk praktisk bruk av tegnøkonomi på ulike måter presentert.

Tegnøkonomi

Jonny Finstad: Teoretisk innføring

Knut Aleksander Brath: Skjemavariasjoner i tegnøkonomi, kreative metoder for å vedlikeholde motivasjon. 

Erkki Rustad: Bruk av tegnøkonomi under endring/ revidering av eksisterende atferdsavtaler

Pål Skogstad og Trine Lise Nybru: Bruk av tegnøkonomi for å øke aktivitetsnivå, forbedre skoleferdigheter og reduksjon av utfordrende atferd

 

Børge Holden: Psykiatrisk diagnostikk. Spennende! Men hvor nyttig i behandling?

Holden Psykiatriske diagnoserPsykiske lidelser, eller psykiatriske diagnoser, er alt fra neglebiting til schizofreni, alt fra uvaner som det går an å leve godt med, til sykdom. Uansett består de av atferd: ytre observerbare handlinger, og tenkning og føling. Når vi skal gjøre noe med psykiske lidelser, er det altså atferd vi må gjøre noe med. Da må vi forstå atferd som inngår i psykiske lidelser, i prinsippet slik vi forstår annen atferd, for eksempel utfordrende atferd. Vi må også behandle den med de samme metodene. Det er en slik forståelse av psykiske lidelser jeg skal si noe om.