Helt siden B.F. Skinners «The Behavior of Organisms» fra 1938 har betinget forsterkning vært et mye drøftet og anvendt prinsipp i atferdsanalysen. I 1968 presenterte Allyon og Azrin «The Token Economy: A Motivational System for Therapy and Rehabilitation», som handler om utarbeiding av effektive tegnøkonomisystemer. I dag er tegnøkonomi anvendt med stort hell i en rekke struktureringsprogrammer, opplærings- og atferdsendrende tiltak, som for eksempel DRO. I dette symposiet blir bruk praktisk bruk av tegnøkonomi på ulike måter presentert.

Jonny Finstad: Teoretisk innføring 

Tegnøkonomi-Finstad

Innføringen inkluderer gjennomgang av betingede forsterkere, effektive måter å etablere stimuli som betingede forsterkere, litt om forsterkningsskjemaer og ulike varianter av tegnøkonomi. 

Knut Aleksander Brath: Skjemavariasjoner i tegnøkonomi, kreative metoder for å vedlikeholde motivasjon. 

Tegnøkonomi-Brath

Ulike forsterkningsskjemaer leder til ulike mønstre i respondering og dette er noe vi bør benytte oss av. Innlegget vil ta for seg ulike måter man kan tilrettelegge tegnøkonomier for å vedlikeholde motivasjon over tid. 

Erkki Rustad: Bruk av tegnøkonomi under endring/ revidering av eksisterende atferdsavtaler

Tegnøkonomi-Rustad

Forelesningen tar for seg hvordan vi endret en eksisterende atferdsavtale, der resultatet ble økt deltakelse og gjennomføring av dagligdagse gjøremål hos en kvinne med Aspergers syndrom og en sjelden muskelsykdom. Forelesningen vil i tillegg til tegnøkonomi, gå inn på bruken av funksjonelle analyser, vurderinger knyttet til diagnosene, forsterkerkartlegging, brukermedvirkning og individuelle tilpasninger. 

Pål Skogstad og Trine Lise Nybru: Bruk av tegnøkonomi for å øke aktivitetsnivå, forbedre skoleferdigheter og reduksjon av utfordrende atferd

Tegnøkonomi-Skogstad-Nybru

Ecura har en rekke oppdrag på skoler og i hjem hvor tegnøkonomi er et sentralt virkemiddel for å bidra til opplæring av nye ferdigheter, opprettholdelse av ferdigheter eller behandling av utfordrende atferd. Her presenteres en case, hvor det ble igangsatt bildestyring, DRO og systematisk trening av skoleferdigheter overfor en elev i tredje klasse med en autismespekterforstyrrelse. Tegnøkonomisystemer er en sentral del i alle tiltakene rundt barnet. Data viser en vesentlig forbedring knyttet til deltakelse i skolerelatert aktivitet og andre hensiktsmessige aktiviteter. Eleven hadde ekstrem høy forekomst av utfordrende atferd. Slik atferd er nå tilnærmet fraværende. Presentasjonen avsluttes med et eksempel på tiltak i hjemmet ved bruk av app-organiserte atferdsavtaler overfor en ungdom med autismespekterforstyrrelse. Det vises kort hvordan et slikt tiltak kan settes opp og data på effekt.